Fellesskap med Kristus

Denne posten er ikkje sjølve preika eg hadde på sundag, men nokre refleksjonar eg gjorde meg i går kveld, same dag som eg heldt preika. Preiketeksten var Matt 20:1-16, om arbeidarane i vingarden. I preika fokuserte eg på at historia handlar om at vi alle treng nåde og miskunn, og at dei arbeidarane som reagerte negativt uttrykte noko som er veldig vanleg. Vinbonden spør: «Gjer det deg vondt å sjå at eg er god?» Og dette spørsmålet går heilt inn i sjela vår. For ja, det kan ofte gjere vondt å sjå at ein person er god mot ein annan, viss ikkje eg også får det same. Rettferda er lett å skjøna. Ho er enkel. Viss vi er rettferdige, og berre rettferdige, treng vi ikkje nåde, då treng vi ikkje miskunn. Når andre møter miskunn er det ofte lett å kalle på rettferda. «Det er ikkje rettferdig at han får dette.» «Kvifor fekk han meir enn meg?»

Det er lett å skjøna kvifor dei fyrste arbeidarane vart irriterte. Men denne historia viser oss at det er lett å miste miskunn av syne når den ikkje er retta mot oss. Men hjå Gud er det annleis, og det ser vi i dagens evangelium. Det er ei historie som fortel oss noko grunnlegjande: At når det gjeld det evige livet bryr ikkje Gud seg om du har jobba heile livet eller om berre så vidt har fått byrja. Guds nåde overgår all forstand.

Dette utfordrar oss. For hadde det ikkje vore betre om vi berre fekk rettferd i staden? Vel, hadde det, det? Her trur eg vi kan lære mykje av Jens Bjørneboe, frå diktet Mea Maxima Culpa (som er latin, og tyder ‘mi største skuld’). Her er eit utdrag:

Jeg vet ikke hvor jeg har hørt det sist:
«Hvem er et menneske og ikke skyldbevisst?»
Hvem er et menneske, som ikke vet
At han bør frykte all rettferdighet?
Det er min sum av alt hva jeg har sett:
Jeg håper Gud lar nåde gå for rett!
Jeg håper Gud i himmelen vil si:
Rettferdigheten, barn, den glemmer vi.

Akk, vi må bøye oss i skam og si:
Rettferdigheten, Gud, den frykter vi!
Hvem er et menneske som ikke vet:
Vi trenger nåde og barmhjertighet!

Jeg vet ikke hvor jeg har hørt det sist:
Hvem er et menneske og ikke skyldbevisst?

Bjørneboe sitt poeng er at om alt vi hadde var rettferd, så ville ingen av oss klara oss. Vi er heilt, heilt avhengige av den nåden Gud kjem med. Fordi vi har, som Bjørneboe påpeiker, alle synda. Anten i gjerning eller ved å la vere å handla. Bjørneboe fordømmer ikkje, men han seier at vi må vise ansvar og solidaritet, samstundes som vi må lita på Guds nåde og miskunn, sidan vi ikkje klarar å leve opp til den kjærleiken vi skuldar Gud og våre medmenneske.

Dette var eit viktig aspekt ved sundagens evangelium. Vi treng alle like mykje nåde, og at vi alle får det vi treng i Jesus. Vi får alle samfunn med Jesus.

Men, og her kjem vi til eit viktig spørsmål: Er det eigentleg dette som er sjølve saka i denne likninga?

Ein av grunnane til at eg byrja å reflektere over dette var at eg tok turen til Bergen for å vere her nokre dagar (fram til i morgon), og vi tilfeldigvis kom inn på filmen The Dark Knight Rises frå 2012. Dette fekk meg så til å reflektere litt over The Dark Knight frå 2008, og regissøren Christopher Nolan. Bear with me. I’m going somewhere with this.

Dette fekk meg til å tenke på ei bok eg lurer på å bruke i ungdomsarbeidet, Manus for livet. Sjå her for ei melding av boka. Den boka handlar om bruken av filmmediet i trusopplæring, og der tok ein utgangspunkt i ei scene frå nettopp The Dark Knight. Eg hugsa ikkje kva scene det var, eller kva spørsmål ein skulle stille, men poenget var at ein skulle spele av eit tidsavgrensa klipp for så å snakke om etiske og livsynsmessige spørsmål i klippet. Dette er i og for seg bra, men dette kan ein ikkje gjere isolert frå filmen som heilskap. Dei einskilde scenene i ein film høyrer heime i eit større narrativ, og ein må tolke dei einskilde scenene i lys av dette narrativet. Å berre ta ei scene for seg er ikkje nødvendigvis galt, men ein kan tolke feil.

Og det fører oss tilbake til dagens evangelium. I preika fokuserte på det at vi alle treng nåde, og at vi alle får Jesus. Men så byrja eg å tenke at dette ikkje er alt. Det var ikkje uriktig av meg å fokusere på dette, og spesielt ikkje med tanke på at dette var ein gudsteneste med to dåp, utdeling av biblar til ti-åringar og presentasjon av konfirmantar. Slike dagar bør vi kanskje fokusere på ‘det grunnleggjande.’ Men det gjekk opp for meg at denne likninga ikkje nødvendigvis berre handlar om nåde, miskunn og tilgjeving av syndene, slik ein ofte tenker, men om heilaggjeringa. Liksom med The Dark Knight må vi lese denne likninga i sin kontekst.

Denne likninga kjem som eit svar til den samtalen som kom i kjølevatnet av Kristi møte med den rike unge mannen (Matt 19:16-30). Denne mannen vert ofte framstilt som ‘skurken,’ men dette var jo ein mann som i stor grad hadde gjort alt han skulle. Han hadde vore lydig mot foreldra sine, han hadde vore trufast ektemann, han hadde ikkje vore ein voldsmann, han hadde ikkje stelt eller vitna falskt. Dette var, på alle måtar, ein respektabel mann. Ein mann som ein sikkert ikkje hadde nølt med å stola på. Men han ville altså ikkje selja alt han eigde, sjølv om Jesus bad om det. Og difor er han skurken, ikkje sant? Vel, er han det? Eg trur heller han er deg og meg. Han er oss alle. Vi, som bur i eit av verdas rikaste land. Kva er evangeliet for den rike mannen? Kva er evangeliet til oss i dag? Jo, det er denne enkle setninga: «Det som er umogleg for menneske, er mogleg for Gud.»

Men i møte med dette spør Peter: «Kva med oss? Vi har gått ifrå alt og følgt deg. Kva skal vi få?» Og Jesus svarar:

Sanneleg, eg seier dykk: Når alt skal fødast på nytt og Menneskesonen sit på kongsstolen sin i herlegdom, då skal de òg, som har følgt meg, sitja på tolv troner og dømma dei tolv Israel-stammane. Og alle som har forlate hus eller brør eller systrer eller far eller mor eller born eller åkrar for mitt namn skuld, skal få det att hundre gonger og arva evig liv. Men mange som er dei første, skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første.

Dei som faktisk har gått ifrå alt og følgt Jesus skal få si løn. Ein skal ikkje tapa på å ofre alt for Jesus. For å aktualisere kan vi t.d. ta for oss dei kristne i Irak og Syria. Dei lir verkeleg for Kristus. Dei vert forfølgde. Dei vert jaga på flukt og drepne. Men dei held ut. Kva med dei? Kva skal dei få?

Jesus svar, at dei «skal få det att hundre gonger og arva evig liv,» samt likninga om arbeidarane i vingarden, trur eg handlar meir om heilaggjeringa enn om tilgjevinga av syndene. Jesus påpeiker at løna ikkje kjem ved at vi slår oss sjølv fram og hevdar oss. Vi må ‘gløyma oss sjølve.’ Vi er født på ny til liv i Kristus, og dette livet handlar om å verte meir og meir lik han, og mindre og mindre sjølvoppteken. «Han skal veksa, eg skal minka,» som døyparen Johannes sa det (Joh 3:30). Det Jesus seier er at vi ikkje må hevde oss sjølve, men at vi må arbeida like fullt. Vi må setje fokus på Jesus, og skjøna at alt er nåde. Og at dei siste – dei som ikkje hevdar seg sjølv, dei som ofrar seg for andre, dei som syner kjærleik – skal verta dei fyrste. Alle i likninga jobba, men dei fyrste vart irriterte når dei fekk like mykje (eller lite) som dei som akkurat hadde byrja. Og her trur eg feilen deira låg: Dei gløymde verdien av det arbeidet dei hadde gjort.

Viss dette faktisk handla om eit lønnsoppgjer etter ein dags arbeid så hadde arbeidarane vore i sin fulle rett til å klaga. Men om vi overfører dette på heilaggjeringa og det kristne livet så ser vi noko anna. Dei som hadde jobba i tolv timar – lat oss sjå dette som eit bilete på ‘heile livet’ – hadde jo fått arbeiddt med heilaggjeringa si over lang tid, og dei hadde (potensiale sett) vorte meir mottagelege for den løna dei fekk. Den denaren dei fekk trur eg er eit bilete på Jesus sjølv. Om vi, i Guds kraft, arbeider på vår frelse (Fil 2:12-13) har vi potensiale til å verte ‘større’ – ikkje ved å hevde oss sjølv, men ved å gløyme oss sjølve og la Kristus vinna skapnad i oss (Gal 4:19). Vi kan kanskje samanlikne det med to drikkeglas. Det eine er to desiliter, det andre fire. Begge er fylt opp til bremmen og kan ikkje halda meir (av Jesus), men det eine er større. Begge får det same – drikka, eller Jesus – men den eine er meir mottagelege for den ‘løna,’ akkurat det felleskapet han fekk med Jesus.

Vi må ikkje hevde oss sjølve. Vi må arbeidde trutt for løna ligg i sjølve arbeidet, idet at Kristus vinn skapnad i oss.

Neste gong eg preiker over denne teksten kan det vere eg også preiker over nåden, miskunna og tilgjevinga av syndene, om situasjonen tilseier det. Og isolert sett handlar kanskje denne likninga om nettopp dette. Men sett i sin samanheng handlar den endå meir om heilaggjeringa og livet i Kristus, der «han skal veksa, vi skal minka,» der det ikkje lenger er vi som lever sjølv, men Kristus som lever i oss (Gal 2:19-20).

MÅ vi seie Javeh?

Med meir eller mindre jamne mellomrom kjem eg over påstanden at vi, som kristne, eigentleg bør bruke – dvs. skrive og seie – Guds namn i Det gamle testamente, YHWH, som truleg kan uttalast Javeh. Eg møtte denne påstanden seinast for nokre dagar sidan. Og då er sjølvsagt spørsmålet, bør eller må vi som kristne seie Javeh (eller eventuelt andre versjonar av dette)? Det korte svaret er nei. Det ‘lange’ svaret kjem her:

Jødane byrja tidleg å la vere å bruke Javeh, av respekt for Herren. Når dei kom over YHWH, sa dei konsekvent Adonai, ‘Herre.’ Nokre kristne, i hovudsak små sekter som er påverka av JV – som altså ikkje er ei kristen rørsle – hevder at vi MÅ bruke Javeh (eller helst Jehova). Grunnen til det er visstnok at det var dette namnet Gud har gjeve seg sjølv, og då vil han at vi skal bruke det. Visstnok. Men er denne påstanden rett? For det fyrste er det rett at Gud gav seg sjølv dette namnet, i 2Mos 3:14 (jf. v.11-15). Men etter kvart slutta ein å uttale dette, av respekt. Eller ‘overtru,’ som eit ‘vitne’ sa til meg for nokre år sidan.

Men går vi til den greske nytestamentlege grunnteksten så ser vi jo at ein har halde fram med den jødiske tradisjonen om å seie ‘Herre’ der den hebraiske teksten har YHWH. I Mark 12:29, t.d., ser vi at Jesus siterer Shema, den Israelske truvedkjenninga, (5Mos 6:4). I den greske teksten bruker ein medvite kyrios, ‘Herre,’ sjølv om den hebraisk teksten bruker YHWH, i tråd med jødisk-liturgiusk bruk. Dette vert skjult i Jehovas vitner-omsetjinga, som bruker ‘Jehova.’

Men dersom det var godt nok å seie ‘Herre’ (kyrios eller adonai) for Jesus, er det godt nok for meg.

Heilag, heilag, heilag

Dette er preika eg hadde i Veitastrond kapell i går, 24. august d.å. Dette var ein gudsteneste med dåp og nattverd. Teksten her er nok ikkje heilt identisk med den eg framførde, men det er sjeldan slik. Fotnotane vart ikkje nemnt i preikesituasjonen, men er teke med her for at folk skal kunne sjekke referansane mine om dei ynskjer det.

Tekstar: Eg brukte berre forteljingsteksten, Jes 6:1-8.

______________________________

Preike 24. august 2014
11. sundag i treeiningstida
Veitastrond kapell (del av Hafslo sokn)

I

I denne preika vil eg sjå på tre ting: At vårt primærkall er å tilbe Gud, lovprise Gud, at dette har sitt utgangspunkt i at Gud har tilgjeve oss og reist oss opp, og at Gud deretter kallar oss til å dele dette med andre.

II

Det fyrste poenget eg vil ta opp er vårt kall til å tilbe Gud, lovprise Gud. Då må vi fyrst spørja: Kva betyr det å tilbe eller lovprisa? Ordet ‘lovprise’ betyr eigentleg å vise ære, og setje ord på den herlegdomen og prakta til den vi lovpriser.[1] Det er altså ei stadfesting av kven han er. Då må vi spørje vidare: Kvifor skal vi gjere dette overfor Gud?

Svaret på dette ligg i teksten vi nettopp las. «[Eg såg] Herren sitja på ei høg og opphøgd trone, og kanten på kappa hans fylte tempelet.» For å forstå kva dette tyder likar eg å samanlikne templet med Nidarosdomen, viss den var eit par gongar større og den einaste kyrkja i Noreg. Vi ser altså her at Gud viste sin stordom, idet han fylte heile templet. Møtt med eit slikt syn må vi bøya oss og tilbe. Gud er alltid større.

Kyrkja har alltid sett på denne teksten som ein mal for vår tilbeding. I teksten møter vi nokre serafar. Ein seraf er ein type engel, og desse englane ser her ut til å vere ein type slottsgardistar. Deira primæroppgåve er å lovprisa Gud:

Heilag, heilag, heilag er Herren Sebaot.
All jorda er full av hans herlegdom.

Dette kjenner vi igjen frå nattverdsliturgien, der vi nettopp syng heilag, heilag, heillag er Herren Sebaot. Kyrkja har alltid tenkt at vi, i vår lovprising av Gud, står saman med englane, at vi på mystisk vis vert teke opp i himmelen. Dette ser vi i det at templet «vart fylt av røyk.» Templet har alltid vore sett som eit bilete på himmelen og jorda.[2] Difor ser vi at mange kristne kyrkjer bruker røykjelse, som er eit bilete på bønene som stig opp til Gud. Eg er ein av dei som skulle ynskt vi kunne brukt det i Den norske kyrkja også.

Men kva er eigentleg grunnen til at vi skal tilbe? Ein ortodoks teolog har sagt at vi menneske, som er skapte i Guds bilete, ikkje berre er homo sapiens, ‘det tenkande mennesket,’[3] men endå meir homo adorans, ‘det tilbedande mennesket,’[4] eller homo liturgicus, ‘det liturgiske mennesket,’ for å vise til ein annan teolog.[5] Vi er skapte for å æra Gud gjennom vår gudsteneste – både her og i alt vi gjer i kvardagen. Vårt liv skal vere eit lovprisingsoffer.

Dagens tekst og kyrkja sin tradisjon minnar oss om at vi kristne ikkje er ein gjeng lausrivne individ. Dette fellesskapet har sitt ankerpunkt i Kristus, og det får sitt framste utrykk i den himmelske tilbedinga av Gud, slik vi uttrykker det i nattverdsliturgien. Vi høyrer saman, og vi er kalla til å prisa Guds namn med samrøysta lovsong, saman med englane og alle dei heilage, saman med Guds kyrkje i himmelen og på jorda.[6] Som vi syng i ein av salmane i salmeboka, tredje verset:[7]

Englers hær i høye himmel,
lovsyng ham, vår Gud og Far,
sol og måne, stjerners vrimmel,
alt som er og blir og var!
Halleluja, halleluja –
toner alle helgners svar.

Dette er vårt primære kall. Men korleis kan vi klare det, vi som ofte ikkje viser oss på vårt beste? No som vi har sett på Guds stordom, og den tilbedinga som naturleg oppstår i møte med dette, vil eg ta opp det andre poenget; at vår tilbeding av Gud har sitt utgangspunkt i at han har tilgjeve oss og reist oss opp.

III

Når Jesaja møter englesongen og Guds stordom vert han heilt ifrå seg.

Ve meg! Det er ute med meg.
For eg er ein mann med ureine lepper,
og eg bur i eit folk med ureine lepper,
og auga mine har sett kongen,
Herren over hærskarane.

Jesaja skjønte, nærast intuitivt, at han ikkje var verdig til å stå i Guds nærver. Han var ein syndig mann, «ein mann med ureine lepper.» Og han hadde rett. Vi er ikkje verdige, i oss sjølve, til å stå i Gud nærver. Men det finst ei løysing. I teksten les vi at ein av serafane flaug bort til Jesaja. I handa hadde han ei glo som han hadde teke med ei tong frå altaret. Med den rørte han ved munnen [til Jesaja] og sa:

Sjå, denne har rørt ved leppene dine.
Di skuld er borte, og di synd er sona.

Vårt primærkall er som sagt å tene Gud med takk og lovsong, men vi kan ikkje gjere dette av vår eige kraft. Vi kan ikkje lovprisa Gud utan at han sjølv kallar oss, at han sjølv tek initiativet. Dette gjer han fyrst og framst i dåpen, slik eg sa det under dåpshandlinga: «Etter sitt ord og sin lovnad tek Gud imot oss i dåpen og frelser oss frå synd og død. Vi blir sameina med Jesus Kristus til eit nytt liv, og vi blir innlema i den kristne kyrkja.»

I dåpen vert vi altså frelst «frå synd og død.» Synda, eller arvesynda som vi ofte kallar ho, er ikkje ein eigenskap ved oss som vert teke bort. Nei, det er at vi får tilbake den fellesskapen som gjekk tapt då Adam synda. Vi vert igjen teke inn i Guds familie. Vi vert fødd på nytt. Men akkurat som vår jordlege fødsel berre er starten på livet, så er også dåpen berre inngangen i Guds rike. Vi vert ikkje berre fødde på nytt for å overleve, men for å leve.

Vi må heile tida hugsa på dåpen vår. Vi må ‘praktisere dåpen,’[8]dvs. stole på Jesus, og la han få lov til å virke i oss, slik at vi kan leve ut det livet som Gud kalla oss i dåpen.

Men dette er altså ikkje noko vi gjer av eige kraft. Gud har kalla oss, tilgjeve oss og reist oss opp. Han eig alt det vi gjev han. Vi tilber ikkje Gud fordi han treng noko vi har, men fordi det så og seie er vår natur å tilbe han, ein natur han sjølv har skapt, og fordi han har redda oss ut av synda, ut av opprøret mot hans eigen vilje.

No som vi har sett på det at Gud har tilgjeve oss, reist oss opp, og dermed gjeve oss høve til å tilbe han, vil eg ta opp det tredje poenget; at Gud ynskjer at vi skal dele dette, dele evangeliet og vår erfaring med andre.

IV

Som sagt skjønte Jesaja, nærast intuitivt, at han ikkje var verdig til å stå i Guds nærver. Han var ein syndig mann, «ein mann med ureine lepper.» Men leppene vart reinsa ved at ei glo, frå altaret, rørte ved munnen hans. Rett etter Jesaja har fått syndene sine sona, reinsa, spør Herren: «Kven skal eg senda, og kven vil gå for oss?» Jesaja svarar: «Eg! Send meg!»

Vi ser noko liknande då Peter fyrst møtte Jesus, i det femte kapitlet i Lukas-evangeliet.[9] Han skjøna at Jesus var noko utanom det vanlege, og han skjøna, nærast intuitivt, at han ikkje var verdig til å stå i Jesu nærver. «Gå frå meg, Herre! Eg er ein syndig mann.» Men Jesus reiser han opp, og kallar han til å vitnemål. «Ver ikkje redd! Heretter skal du fanga menneske.» Han fekk lov til å vitna om Jesus. Han vart ein apostel, som er gresk og tyder utsending.

Eg trur nøkkelen her ligg i reinsinga av synda, i tilgjevinga. Jesus seier seinare i det same kapitlet, etter å ha kalla Levi (eller Matteus),[10] at «[det] er ikkje dei friske som treng lege, men dei som har det vondt. Eg er ikkje komen for å kalla rettferdige, men syndarar til omvending.» Heile det kapitlet i Lukas-evangeliet handlar, på forskjellig vis, om at Jesus har makt til å tilgje syndene våre og reisa oss opp. Men det handlar også om at idet ein har vorte reist opp, så kallar Jesus oss til å gå ut og dele dette med andre.

Vi har vorte teke imot av Gud i dåpen. Der har han frelst oss frå synd og død, sameina oss med Jesus Kristus til eit nytt liv, og innlema oss i den kristne kyrkja. Dette kan vi ikkje halde for oss sjølve. Dette må vi dele med andre. Vi er alle, på sette og vis, misjonærar. Misjon er viktig. Men misjon er ikkje noko som berre skjer ein plass der ute i verda. Misjon er å dele evangeliet, dele trua, også med dei borna vi ber fram til dåp.

De har nett bore Ida fram. Og der har de fått del i eit heilagt ansvar. Det skal fyrst og framst «visa omsorg for henne.» De bør verna henne. Gje ho mat og drikke, ly for vær og vind, osv. Men treng også åndeleg føde, og åndeleg oppseding. De bør også «be for henne, læra henne sjølv å be og hjelpa henne å bruka Guds ord og delta i den heilage nattverden, så ho kan leva og veksa i den kristne trua.»

Då de sjølve vart borne fram til dåpen fekk de del i den tilgjevinga som er i Jesus Kristus. Og ut frå dette spør Gud: «Kven skal eg senda til Ida, og kven vil gå for oss?» Og då kan de svara: «Oss! Send oss!» Og grunnen til at de er sendte for å dele dette er ikkje at de er perfekte, men at de også har vorte kalla inn av Gud.

Men hugs at misjon ikkje berre handlar om å proppe folk full av kunnskap. I dåps- og misjonsbodet seier Jesus at vi skal læra dei vi møter «å halda alt det som eg har bode dykk.» Altså skal vi ikkje berre lære dei det han har sagt, men lære dei å halda det. Vi skal forma læresveinar. Men det kan vi berre gjere om vi prøver sjølv å leve som læresveinar. Det handlar ikkje om å vere perfekt, om å leve etter eit sett med reglar, men om å heile tida ‘praktisere dåpen,’ dvs. stole på Jesus, og la han få lov til å virke i oss, slik at vi kan leve ut det livet som Gud kalla oss i dåpen.

Reint praktisk kan dette gjerast på mange måtar, men éin ting trur eg kanskje er viktigast, og det er å «be for barnet» og «læra ho sjølv å be.» Kveldsbøna, om den er aldri så enkel, er med å forma oss.[11] Den set oss i kontakt med Gud, med han som er livsens kjelde.

V

Kjerna i dagens tekst har vore tredelt: Vi har eitt primærkall, og det er å prise Gud for den han er, og takke han for det han har gjort, t.d. i gudstenesta, i kveldsbøna, osv. Men dette er ikkje noko vi gjer av oss sjølve. Det er gjeve oss av Gud, som gåve, og fordi han har kalla oss ut frå synda si makt og reist oss opp. Og sist, men ikkje minst, har vi, på grunn av at vi har fått del i denne tilgjevinga, fått i oppdrag av Gud å spreie dette evangeliet – dei gode nyhendene – vidare til andre vi møter, inkludert dei borna vi ber fram i dåpen. Vi må halda ryktet om Gud levande.

Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var, er og vera skal, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen.

Noter:

[1] Sjå ordboka, ‘lov’ og ‘pris.’

[2] Jf. Brant Pitre, «Jesus, the New Temple, and the New Priesthood» (Letter & Spirit 4, 2008): 48-63 (47-83).

[3] Før kritikken kjem vil eg berre seie at eg veit vi er homo sapiens sapiens.

[4] Alexander Schmemann, For the Life of the World: Sacraments and Orthodoxy (2nd Expanded edition. Crestwood, NY: SVS Press 1997): 118.

[5] Scott Hahn, «Worship in the Word: Toward a Liturgical Hermeneutic» (Letter & Spirit 1, 2005): 106 (101-136).

[6] Jf. prefasjonen i nattverdsliturgien: «I sanning verdig og rett er det…»

[7] Nos (1984), nr. 274: Himlens konge vil vi prise, av H.F. Lyte i 1834 (etter Sal 103). Omsett av Karl Marthinussen, 1939/Per Lønning, 1973. Melodi av John Goss, 1869.

[8] Her vil eg tilrå å lese Bård Norheims doktorgrad Practicing Baptism: Christian Practices and the Presence of Christ (Pickwick Publications 2014), eller lese det han skriv om dåpen i boka Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2008).

[9] Luk 5:1-11.

[10] Luk 5,27-32, jf. Matt 9:9-13.

[11] Jf. Geir Otto Holmås, «Bønn og disippelskap i Lukas-Acta: Til belysning av bønnens betydning for kristen formatio» (Halvårsskrift for Praktisk Teologi 26:1, 2009): 35-44.

Preike frå innsetjingsgudstenesta mi

I går, 17. august, vart eg sett inn som sokneprest i Hafslo, Fet og Joranger, og Solvorn sokn, i Luster kommune. Her ligg preika som eg heldt der. Teksten her er nok ikkje heilt identisk med den eg framførde, men det er sjeldan slik. Fotnotane vart ikkje nemnt i preikesituasjonen, men er teke med her for at folk skal kunne sjekke referansane mine om dei ynskjer det.

Tekstar: Salme 32:1-11; 1Pet 3:8-13; og Luk 5:27-32.

______________________________

Preike ved innsetjingsgudsteneste, 17. august 2014
10. sundag i treeiningstida
Haflso kyrkje

I

I dagens evangelietekst ser vi klårt den spenninga som ligg i det kristne livet, mellom det å fylgje Jesus, og det å anerkjenne at dette ikkje handlar om vårt eige strev, men om at vi som syndarar kan og må stole på Guds nåde i Jesus Kristus.

II

Det fyrste eg vil ta fram frå dagens tekst er reaksjonen frå farisearane, ei av dei leiande jødiske gruppene i Israel på Jesu tid. Når dei såg at Jesus åt saman med tollarar og syndarar, spurde dei: «Kvifor et og drikk de saman med tollarar og syndarar?» Dei såg nemleg på desse gruppene som ureine, eller som ‘pakk,’ for å bruke eit passande norsk ord. Farisearane delte folk opp i to grupper, syndarane på den eine sida og Guds folk på den andre.

Levi, som kanskje er meir kjend som Matteus, var ein tollar.[1] Tollarane jobba for den romerske okkupasjonsmakta og vart difor sett på som svikarar. Dei hadde også rykte på seg for å pressa til seg meir enn dei hadde krav på. På grunn av dette vart dei, saman med prostituerte, kriminelle og andre grupper, sett på sett på som krondøme på syndarar. Uttrykket ‘tollarar og syndarar’ var ikkje eit heidersomgrep.

Men Jesus valte likevel å ete saman med dei. Han braut eit stort sosialt og religiøst tabu. Vi veit alle kor stort det er å dele måltid saman med nokon, men på Jesu tid var dette heilt avgjerande. Bordfellesskap var forpliktande. Viss du åt saman med nokon, så aksepterte du dei, både sosialt og religiøst. Jesus tok dette på alvor, og opna opp fellesskapen. Slik sett var Jesus radikal.

Men merk at Jesus ikkje gjer dette på bakgrunn av ein moderne tanke om at alt er bra, at alt er relativt. Når Jesus får høyre klagen frå farisearane, så svara han ikkje med å nekte for at dei han et saman med var syndarar. Han godtok det, men snudde det på hovudet. «Det er ikkje dei friske som treng lege, men dei som har det vondt. Eg er ikkje komen for å kalla rettferdige, men syndarar til omvending.» Som Messias, som den frelsar jødane hadde lengta etter, hadde Jesus som oppdrag å hente alle fortapte tilbake til Faderen.

Eg trur vi i våre dagar, i vår kritikk av farisearane, har lett for å hamne i den andre grøfta. I eit foredrag var det ein amerikansk filosof som sa at der sjølvhjelpsguruen seier «I’m OK, you’re OK,» seier farisearen «I’m OK, you’re not.» Felles er at dei ser på seg sjølv om OK. Men det er nettopp dette som er problematisk. Vi er ikkje OK, verken tollarane, farisearane, fotballspelarane, sjukepleiarane, drosjesjoførane, prestane, osv. Vi treng frelse, og det får vi ikkje nokon annan plass enn hjå Gud, i Jesus Kristus.

Jesus nektar ikkje for at vi er syndarar, men han opnar opp fellesskapet og seier at «her er det plass for alle,» om vi vil vende om til han. Han peiker fram både til det himmelske festmåltidet, og til nattverden – der vi får tilgjeving for syndene og ein smakebit av det himmelske måltidet. Men det betyr at vi også må anerkjenne at vi treng hjelp, at vi ikkje er OK. I Salme 32, som vi las tidlegare i gudstenesta, les vi at David tyngest av syndeskuld. Men dette slutta då han erkjente dette:

Då sanna eg mi synd for deg,
og mi skuld dekte eg ikkje over.
Eg sa: «Eg vil sanna
mine brot for Herren.»
Og du tok bort mi syndeskuld.

Som det står i fyrste verset i salmen: «Sæl er den som får sine brot tilgjevne og sine synder tildekte!» Eg trur ikkje at tildekte synder betyr at ein ‘pynter på fasaden,’ at ein lever som om ein ikkje har synda. Nei, eg trur heller det er snakk om at dei vert tildekte for å lækjast. «Det er ikkje dei friske som treng lege, men dei som har det vondt. Eg er ikkje komen for å kalla rettferdige, men syndarar til omvending.»

Men det også er viktig å understreke at det ikkje stoggar der. Evangelieteksten byrjar med kallet frå Jesus: «Følg meg!» Og på det kallet gjorde Levi eller Matteus eit radikalt brot med sitt liv som tollar for å fylgje Jesus. Tilgjeving handlar ikkje om at synd er greit, men om å få nytt liv, eit liv der vi er kalla til å vere heilage, slik vi las frå den andre leseteksten:[2]

For Herrens auge følgjer dei rettferdige,
og hans øyre høyrer deira bøn.
Men Herrens andlet er vendt mot dei som gjer det vonde.

Men dette handlar ikkje om vårt eige strev. Kjernen i dagens evangelietekst er at vi må fylgje Jesus, men at vi samstundes må anerkjenne at dette ikkje handlar om vårt eige strev, men om at vi som syndarar kan og må stole på Guds nåde i Jesus Kristus.

Men kva konsekvensar har dette for våre kristne liv, våre åndelege liv, vår spiritualitet?

III

Spiritualitet handlar om praktisk religionsutøving, om det gjensidig avhengige forholdet mellom lære og liv. Ein genuin luthersk spiritualitet må vere forankra i vår relasjon til Gud, der Gud gjev, og vi tek imot.[3] Det kristne livet er fyrst og framst gjeve oss som ei gåve. Som kristne er vi læresveinar, og ein læresvein er ein som fylgjer ein meister, som høyrer denne meisteren til, og som er i ein læreprosess.[4] Felles for læresveinane er at uansett kva stadium ein er på i livet, så må vi ha «blikket fest på Jesus, trua sin opphavsmann og fullendar.»[5] Vi er ikkje utlærte, men vi vandrar saman med Jesus, saman med Gud. Denne vandringa handlar ikkje hovudsakleg om eit kunnskapssystem, men om å ha del i Guds liv. Vi har del i det Bibelen kallar for løyndomen eller mysteriet.[6] Det er noko vi ikkje heilt kan forklare, men som må erfarast.

I eit ‘min tro’-intervju i Vårt Land sa psykiateren Einar Johnsen at det nettopp er mysteriet han tenker på i møte med ordet ‘tru.’[7] «Man når ikke inn til det med argumenter og analyser og tankens hjelp,» seier han. «Et mysterium som man må bestemme seg for å delta i eller ikke. Troens mysterium.» De kjenner kanskje igjen dette uttrykket, «troens mysterium» eller «mysteriet i trua,» frå nattverdsliturgien. Nattverden gjev oss fellesskap med Jesus. Der får vi heilt konkret lov til å gå fram og ta imot, men vi kan også der få tene Gud – ved å takka han for det han har gjort og prisa han for den han er. Men dette kan ikkje spekulerast fram. Det må erfarast. «Jeg vet egentlig ikke hvordan man definerer mysterium,» seier Einar Johnsen vidare, «men man kan vel bare komme inn i det ved å delta.»

Eg trur dette er veldig sant. Kristendommen har mange dogmer og læresetningar, mykje teori, men dette er ikkje teori for teoriens eigen skuld, men ein hjelp som byggjer opp under mysteriet, om det praktiske møtet med Gud. Vi kan kanskje samanlikne det med teorien før ein får ta sertifikat. Teorien er der retta inn mot det å køyre bil, moped, motorsykkel, osv. Den byggjer opp under praksisen.

Møtet med Gud handlar då ikkje fyrst og framst om kva ein meiner og kva ein lærer, men om korleis ein lever, i relasjon til Gud og til nesten. Mysteriet handlar ikkje om spekulasjon, men om praksis, om liv. Vi må som kyrkje kanskje fokusere mindre på oppramsing av lære, og meir på det å leve eit genuint kristent liv.[8] Vi må fokusere på å søkje nærare Jesus, lese i Bibelen, gå til nattverd, leve i bøn, leve i fellesskap med andre kristne, osv. Her vil eg oppmoda folk til å ikkje vere søndagsktistne, men kvardagskristne. Jesus må få lov til å prege heile livet, og ikkje berre vere ein magisk person vi vender oss til på søndagar, heilagdagar og når vi har det vondt og vanskeleg. Vi må dagleg søkje Gud i bøn, og vi bør ikkje berre gjere dette åleine. Vi treng andre kristne, vi treng kyrkja. Når Gud frelser oss, så er det for at vi skal leve i felleskap.

Denne fellesskapsdimensjonen er ekstra tydleg når ein er på leir, og denne veka har eg vore på borneleir for litt eldre born frå 11-13, der også ein del ungdommar har vore med som leiarar. Vi har fått lov til å ære Gud saman, til å takka han for det han har gjort, og prisa han for den han er. På leiren er det kanskje spesielt takken som har vore sentral. Fokuset har vore på skapinga og på kor stort skaparverket er – sola, plenetane, stjernene, dyra, oss menneske, osv. I møte med dette ser vi Guds stordom. Men det er ikkje alltid vi klarar å setje ord på dette. I ein av lovsongane vi sang på leiren, står det:[9]

Jeg vil bare være nær deg, Gud,
kjenne at jeg lever i din nåde hver en dag,
til ditt behag!

Mitt hjerte fylles opp av gode ord,
det er helt umulig å beskrive hvem du er
med bare ord.

Her er vi tilbake til mysteriet, til det vi ikkje heilt kan forklare med ord, men som vi må erfare. Det er t.d. ikkje nok å snakke om nattverden og skjøna kva den betyr. Vi må også ta imot og ete. C.S. Lewis skal ha sagt at det heiter «ta og et,» ikkje «ta og forstå.» Men sjølv om vi ikkje forstår dette fullt ut, så har vi likevel eit kall til å handle. Men korleis kan vi gjere dette konkret? Her i Bjørgvin bispedøme har vi fylgjande visjon: Saman vil vi ære Den treeinige Gud – ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar og fremje rettferd. Hovudfokuset er mot Gud, der prest og kyrkjelyd står saman i takk og tilbeding. Men gjennom dette vert vi kalla til fyrst å forkynne Kristus, peike på han. Dette er ei oppgåve for alle kristne, men eg som prest har fått ei særleg oppgåve om å peike på Jesus.[10] Men eg står ikkje åleine. Som kyrkjelyd er det faktisk de som har hovudoppdraget om å vitne om Kristus ute i verda, i kvardagen.[11] De må vere med å byggje kyrkjelyden gjennom alt det arbeidet de gjer, og de må vere med å fremje rettferd i verda. Eg skal ikkje her diktere kva det skal bety, men éin ting kan vere viktig, og det er å spørje: Kva ville Jesus gjort? Dette er ikkje ein klisjé, det er eit heilt sentralt spørsmål. Vi er kristne, vi representerer Kristus.

Men det er igjen viktig å påpeike at dette ikkje handlar om vårt eige strev, men nettopp om det fellesskapet vi har til Gud, der han alltid er større. Når vi lovsyng, så er det fordi Gud fyrst har lagt lovsongen ned i oss.[12] Når vi samlar oss saman til gudsteneste, så er det fordi Gud i dåpen fyrst har kalla oss og samla oss saman som éi kyrkje.[13] Når vi gjer gode gjerningar, så er det fordi Gud på førehand «har lagt [dei] ferdige så vi skulle vandra i dei.»[14] Alt saman er forankra i Guds gåve, i Guds nåde.[15] Gud gjev, vi tek imot, og så får vi lov til å gje dette tilbake – i bøn, lovsong, misjon, kjærleiksgjerningar, osv. – ikkje av eiga kraft, men gjennom Gud, ut frå det han har gjeve oss.[16]

IV

Kjerna i dagens tekst er at Jesus kallar oss alle inn i sitt fellesskap, uansett kven vi er. Jesus-fellesskapet er opent for alle, fordi Guds nåde er grenselaus. Ikkje berre skapte Gud alt og alle, han vil også at alle skal få del i den himmelske bordfellesskapen, i einskapen.[17] Dette ser vi når Jesus et saman med tollarar og syndarar, og når han kallar ein tollar til ikkje berre å tru på han, men til å dele evangeliet vidare.

Når vi som kyrkje fokuserer på å forme læresveinar – personar som lever ut det kristne livet – må vi hugse på at blikket fyrst og framst må vere på den relasjonen vi har til Gud, at han har frelst oss og tilgjeve oss syndene, og at han gjev oss høve til å leve det nye livet. Det handlar ikkje primært om kunnskap, men om kjennskap. Det er viktigare å kjenna Gud enn å forstå han, og det er viktigare å leve det kristne livet enn å spekulere om det.

Etter å ha vore på leir denne veka er eg endå meir overtydd om at vi må fokusere på det eine nødvendige, å halde oss nær til Jesus.[18] Vi må tre fram for Gud i bøn og lovsong, for det er det vakraste som finst. Som Matias Orheim sa det: «Det venaste syn som eg får sjå, er unge på kne for Gud.»[19]

Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var, er og vera skal, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen.

______________________________

Noter:

[1] I parallellteksten i Matteusevangeliet (9:9-13) vert Levi identifisert som Matteus (v.9). Sjå Hans Kvalbein, Fortolkning til Matteusevangeliet, bind I (Oslo: Luther 1998): 236-237. Eg har i stor grad nytta meg av denne Matteuskommentaren (s.236-240) til dagens tekst, sjølv om preiketeksten er frå Lukas.

[2] 1Pet 3:12 (jf. v.8-13).

[3] I det fylgjande er eg i stor grad påverka av Knut Alfsvåg sin artikkel «Luthersk spiritualitet: Om lære og liv i den éne, kristne kirke» (Dansk tidsskrift for teologi og kirke 40:1, 2013): 42-56.

[4] Jf. James F. Engels skala, etter boka What’s Gone Wrong With the Harvest? A Communication Strategy for the Church and World Evangelism (Grand Rapids, MI: Zondervan 1975).

[5] Hebr 12:2.

[6] Jf. Rom 16:25-27; 1Kor 2:1-16; 1Kor 4:1; Ef 1:9; Ef 3:3-13; Ef 5:25-33; Ef 6:10-20; Kol 1:24-29; Kol 2:2-5; Kol 4:3; 1Tim 3:9; 1Tim 3:16.

[7] Vårt Land, 3. mai 2014.

[8] I oldkyrkja kalla ein dette for mystagogikk, innføring i mysteriet.

[9] David Andrè Østby, «Nær Deg Gud.» Her er ei lenke til songen på Spotify, og her finn de tekst og akkordar.

[10] Confessio Augustana XIV, jf. 1Pet 3:15b; Bård Eirik Hallesby Norheim, Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid (Trondheim: Tapir Akademisk 2008): 117-125.

[11] Norheim, Kan tru praktiserast?, s.97-100; Stephen Cottrell, «Letting Your Actions Do the Talking: Mission and the Catholic Tradition,» i: Ancient Faith, Future Mission: Fresh Expressions in the Sacramental Tradition, red. Steven Croft, et.al. (New York, NY: Seabury Books 2010): 50-64.

[12] Jf. Salme 40:4 (v. 3 i engelske utgåver).

[13] Matt 16:13-20; Apg 9:31; Apg 20:28; 1Kor 1:2; Ef 1:15-23; Ef 5:23-32, etc.

[14] Ef 2:10.

[15] Jf. Ef 2:8-9.

[16] Jf. Fil 2:12-13. Sjå også Confessio Augustana V.

[17] Jf. Kvalbein, Fortolkning til Matteusevangeliet, bind I, s.240. Sjå også Ef 4:1-6.

[18] Jf. Luk 10:38-42.

[19] Frå salmen «Kor mykje stort,» som Mathias Orheim gav ut i si fyrste diktsamling Heimlokk i 1903. Den er å finne i Sangboken (Oslo: Lunde 1984), nr.203. Sjå meir her.

Snart inn i ny jobb

I dag, søndag 10. august, er siste søndag i årets sommarferie, og det markerer eg mellom anna ved å gå til gudsteneste i Urnes stavkyrkje (og kanskje på aftensong med nattverd seinare i kveld). I neste veke byrjar eg i ny jobb, eitt års vikariat som sokneprest i Luster, i Sogn prosti, med ansvar for tre sokn; Hafslo, Solvorn, og Fet og Joranger.

Eg vonar dette året får verte eit nådens år.

Hafslo

Hafslo kyrkje. Biletet er henta frå nettsidene til Luster kyrkjelege fellesråd.

Herre Gud, himmelske Far! Eg bed deg at du i din nåde må hjelpe meg å utføre tenesta mi til det beste for deg, for dine born, og for menneska rundt meg. Eg bed deg at du kjem med din nåde og let meg få leve eit liv som er verdig det kall eg har fått. Det bed eg deg ved Son din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder, i eining med Den Heilage Ande, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen.

Some Lutheran reflections on Scripture and Tradition

A while back I was reading through an old (closed) discussion on an online forum, and read some thoughts from one of the participants.[1] He said that we shouldn’t read Scripture through any kind of tradition, since Scripture was ‘self interpreting,’ ‘clear,’ and ‘easily understandable.’ Then he went on to cite his proof of this, and said that Luther held to sola scriptura. There is just one big problem with this, and that is the fact that neither Luther nor any other Lutheran reformer made the claim that sola scriptura implies that tradition (or Tradition) doesn’t matter. This we can see by analysing the word. ‘Tradition’ (Gk. παράδοσις, Lt. trāditiō) just means ‘that which is handed over,’ and the act of handling over is παραδίδωμι in Greek and trādere in Latin. Scripture is itself handed over, and is thus part of Tradition. But, as we see with all text, this handing over is not passive. It is always interpreted, and Scripture is no exception. It is not ‘clear’ and ‘easily understandable,’ and is read within a community, within a Tradition.

The Lutheran reformers, who used the term sola scriptura, meant by this the fact that Scripture stands above (other parts of) Tradition. But Scripture was still to be read within a living ecclesial Tradition, and especially though the writings of the Church Fathers. One can, of course, discuss to which degree they were successful in this, but they did not use the term sola scriptura as a way to exclude Tradition. In fact the first authorities mentioned in Confessio Augustana (CA) aren’t Scripture, but the Nicene Creed (article 1) and, in all ways but in name, the Chalcedon Creed (article 3).[2] To get technical, the Lutheran reformers defined Scripture as ‘the norm which norms (but which is not itself normed)’ (norma normans or norma normans non normata) and Tradition, especially the ecumenical creeds, as ‘the norms which are normed’ (norma normata).[3]

But there is a danger here. Since Scripture judges Tradition, we often end up defining Tradition as a given creed (the Apostles’ Creed, CA, etc.) That is what has happened in many modern Reformed and Lutheran churches. In a discussion I once referred to St. Ignatius of Antioch, who said to obey the bishop, and was told that this wasn’t uttered explicitly in Scripture, so we shouldn’t believe it. But this has never been part of what, at least Lutherans, have understood by sola scriptura.

I have been asked why, on this view, we cannot just say that Scripture is ‘the written rules from a board game,’ and play the game based solely on Scripture. The problem with this is that there are many different interpretations at play. The ‘game’ has changed, and does change constantly. We can say that the ‘game’ has gotten a lot of ‘expansion packs.’

The question often boils down to this: Why must Tradition judge me, and my reading of Scripture? The answer is that one person’s reading of Scripture is not identical with Scripture itself. That person’s interpretation of Scripture is not necessarily correct. Although Scripture cannot be normed by Tradition (norma normans non normata), it can be, and is, interpreted through Tradition. Tradition is still a norm (norma normata). It all boils down to the question of whether or not Scripture is ‘clear’ and ‘easily understandable.’ As a man with a master’s degree in theology, and who loves Greek, I can say that it is far from.

We need people to teach this. People not only with education, but who are called and ordained to teach in Church. According to Lutheran teaching, “no one should publicly teach in the Church or administer the Sacraments unless he be regularly called.” (CA XIV) Who are ‘regularly called’ (Lt. rite vocatus)? William Weedon has some thought on this:

The Augsburg Confession is very bold in its insistence: “As can be seen, there is nothing that varies from the Scriptures, or from the Church universal, or from the Church of Rome, as known from its writers.” (Conclusion of first half of the AC) “In doctrine and ceremonies we have received nothing contrary to Scriptures or the Church universal.” (Conclusion of the second half of the Augsburg Confession).

I would contend, however, that precisely at the point of AC XIV Melanchthon KNEW that something needed to be introduced that was new in both doctrine and in ceremony. But he was betting the farm that his opponent, Johann Eck, would NOT notice what he had done. And so what Melanchthon did was to scrounge up a term from canon law that might be a tad ambiguous – rite voctaus – and hope that Eck wouldn’t notice that the term was being used in a novel manner.

Fat chance. Eck was a careful student of the Lutheran movement and watched it with growing alarm. He did not let AC XIV slip by without telling commentary:

“When in the fourteenth article, they confess that no one ought to administer in the Church the Word of God and the sacraments unless he be rightly called, it ought to be understood that he is rightly called who is called in accordance with the form of law and the ecclesiastical ordinances and decrees hitherto observed everywhere in the Christian world, and not according to a Jerobitic (cf. 1 Kings 12:20) call, or a tumult or any other irregular intrusion of the people. Aaron was not thus called. Therefore, in this sense the Confession is received; nevertheless, they should be admonished to persevere therein, and to admit in their realms no one either as a pastor or as a preacher unless he be rightly called.” (Reu’s *A Collection of Sources for the Augsburg Confession*, p. 357)

The question is this: What is meant by rite vocatus? Does it mean, following Eck’s opinion, that you need ordination in apostolic succession (as that had been understodd throughout Church history), or something else? The problem is that we have never agreed what it actually means. The way I see it, is that we must read it the way the receivers of the text would read it. CA was not just a confession, it was an apologetical piece of writing, delivered to the Roman Catholic Church and Holy Roman Emperor Charles V at the Imperial Diet of Augsburg, June 25, 1530. It seems to me that if you write a work, you need to use terminology the way its intended audience will use it. And furthermore, the authors of the confession claimed that “there is nothing,” at least in the first half of the confession (articles I-XXI), “that varies from the Scriptures, or from the Church Catholic, or from the Church of Rome as known from its writers.” (CA XXI) The ‘writers’ in question is the Church Fathers (Lt. ex scriptoribus; Ger. aus der Väter Schrift).[4] But if this is true, we need to understand rite vocatus as a need to not only call but to ordain men into the apostolic succession. There have been much discussion on this. But if we want to read this artivle through Tradition – the Tradition of the Church Catholic and the Church Fathers – we cannot avoid this idea. We must either read CA XIV as part of Tradition, or as a break with (or a correction of) Tradition. But then we end up, I think, as judges of Tradition. We become the norma normata ourselves. I will stop there, and let Chris Jones, one of the commentators on William Weedon’s blog post get the last word:

If the Apostolic Tradition means anything, and if the Creeds, the Councils, and the Fathers are worthy of any credit at all as faithful witnesses to that Tradition, then it seems to me that we must see our Confessions as part of that tradition, and consistently read them in the context of that tradition. Otherwise how can we possibly claim to be the Catholic Church, rightly reformed? And if that leads us to the conclusion that our Lutheran fathers were mistaken about the necessity of episcopal ordination, then that ought to lead us not to put the “Catholic principle” out of court, but to repent of that error. If we have made a mistake, we ought to admit it – not re-interpret Church history to make the mistake somehow not a mistake. After all, if one should never admit a mistake in doctrine or practice, there never could have been a Reformation.

If the “Catholic principle” is only an a posteriori judgement, not an actual embrace of the Apostolic Tradition, then it was no more than a rhetorical weapon against the Romanists, without substance. And that leaves us not as evangelical Catholics, but mere Protestants. That is not a position that I care to be in.

Notes:

[1] This post is based on different things I have written here on my blog, and on some posts in which I have participated in various online forums.

[2] For thought on this, read this (unfortunately Norwegian) article by Knut Alfsvåg: «Luthersk spiritualitet: Om lære og liv i den éne, kristne kirke» (Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 40:1, 2013): 42-56.

[3] The Roman Catholic Church also essentially states this, in Dei Verbum. Here is a ‘taste’: “But the task of authentically interpreting the word of God, whether written or handed on, has been entrusted exclusively to the living teaching office of the Church, whose authority is exercised in the name of Jesus Christ. This teaching office is not above the word of God, but serves it, teaching only what has been handed on, listening to it devoutly, guarding it scrupulously and explaining it faithfully in accord with a divine commission and with the help of the Holy Spirit, it draws from this one deposit of faith everything which it presents for belief as divinely revealed.”

[4] For the Latin and German texts of the Lutheran Confessions (the Book of Concord), see Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930. 5., durchgesehene Aufage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1963). In the Church of Norway, however, we are bound not by the entirety of these confessions but only the three (western) ecumenical creeds (the Apostles’ Creed, the Nicene Creed, and the Athanasian Creed); Confessio Augustana; and Luther’s Small Catechism.

Litt om luthersk nådemiddelforståing

Førre veka kom eg i ein kort diskusjon omkring nådemidla. I sin kommentar til Sturla Stålsett sitt innlegg i høve etableringa av organisasjonen ‘Åpen folkekirke’ skreiv Bernt T. Oftestad dette: “Nåden, frelsen, rettferdigheten og helligheten blir gitt oss som gave ved kirken og dens nådemidler.” Dette reagerte Geir Tandberg på, og skreiv: “Dette er en interessant påstand. Luthersk er det iallfall ikke. For en med bakgrunn i Frelsesarmeen har iallfall ikke kirken og dens nådemidler noe ansvar for hellighet, frelse eller nåde.”

Dette reagerte eg på. Eg reagerte ikkje på at eit medlem av frelsesarmeen ikkje deler eit slikt syn på nådemidla,[1] men på påstanden at dette ikkje er luthersk. For viss det er éin ting som er sentralt i den lutherske kristendomsforståinga så er det at nådemidla er heilt sentrale. Dette innlegget er basert på mine innlegg i denne debatten, kombinert med nokre meir prinsipielle refleksjonar omkring nådemidla.

Vi kan byrje ved å lese frå det sentale lutherske vedkjenningsskriftet Confessio Augustana eller CA (den nynorske utgåva mi er dessverre pakka ned i ein kasse, så eg får sitere på bokmål frå nettet):

“Likeså lærer [de lutherske menighetene] at menneskene ikke kan bli rettferdiggjort for Gud ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger, men blir rettferdiggjort uforskyldt for Kristi skyld ved troen, når de tror at de blir tatt til nåde og får syndenes forlatelse for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyllest for våre synder. Denne troen tilregner Gud som rettferdighet for ham. Rom 3 og 4.” (CA IV)

For at vi skal komme til denne tro, er der innsatt en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. Ti ved ordet og sakramentene som midler blir Den Hellige Ånd gitt, han som virker troen, hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet, nemlig at Gud, ikke på grunn av våre fortjenester, men for Kristi skyld, rettferdiggjør dem som tror at de blir tatt til nåde for Kristi skyld. [De lutherske menighetene] forkaster gjendøperne og andre, som mener at menneskene får Den Hellige Ånd uten det ytre ord ved sin egen forberedelse og gjerning.” (CA V, mine uthevingar)

“Likeså lærer de at der alltid vil vedbli å være en hellig kirke. Men kirken er de helliges forsamling, i hvilken evangeliet læres rett og sakramentene blir rett forvaltet.

Og til kirkens sanne enhet er det tilstrekkelig å være enig om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning. Men ikke er det nødvendig at man overalt har de samme menneskelige overleveringer eller kirkelige former eller seremonier, anordnet av mennesker. Som Paulus sier: «Én tro, én dåp, én Gud og alles Fader» osv. (Ef 4, 4-5).” (CA 7, mi utheving)

Det vi ser er altså at ifylgje Luthersk lære er det trua som frelser oss. Denne trua er gjeven ved Heilaganden, som er gjeven til oss i og med nådemidla – ved ordet, dåpen og nattverden. Den staden der dette vert gjeve til oss er kyrkja – forsamlinga av dei heilage – som samlar seg rundt nådemidla.[2] Og dei som har fått ansvaret for å forvalte dette er dei som er ‘retteleg kalla’ – ved kall og ordinasjon (CA XIV).

Det er viktig å understreke at dette ikkje betyr at vi hevder at Heilaganden ikkje kan kalla på folk eller koma til folk utan gjennom nådemidla. “Anden blæs dit han vil” (Joh 3:8). Men det betyr at han har gjeve oss ein ‘primærveg.’ Ordet er ikkje ‘magisk’ – det er ord på ei side – men det virkar likevel til frelse, slik Paulus understrekar i Rom 10:14-17 (mine uthevingar i feit skrift):

Men korleis kan dei kalla på ein som dei ikkje trur på? Og korleis kan dei tru på ein som dei ikkje har høyrt om? Og korleis kan dei høyra utan at nokon forkynner? Og korleis kan dei forkynna dersom dei ikkje blir utsende? Som det står skrive: Kor vakre dei er, føtene til dei som kjem med gledebod! Men ikkje alle var lydige mot evangeliet. Jesaja seier: Herre, kven trudde bodskapen vår? Så kjem då trua av bodskapen ein høyrer, og bodskapen kjem ved Kristi ord.

Her ser vi at Paulus understreker at trua kjem gjennom eit nådemiddel – ordet – gjeve av nokon som forkynner, nokon som er kalla til å forkynne (jf. CA V, VII, XIV).

Poenget er altså at ifylgje Luthersk lære er nådemidla er den primære måten Gud møter sitt folk. Gjennom ordet, bodskapen, kjem trua, gjennom dåpen vert vi innlemma i Kyrkja, og gjennom nattverden vert vi halde oppe i ei sann tru til det evige liv. Ein må gjerne vere usamd med dette, men ein kan ikkje hevde at det er ‘uluthersk.’

Men kva er grunnen til dette, eigentleg? Eit poeng som eg ofte har teke opp er at vi, som menneske, ikkje er ‘ånder som flyt rundt.’ Vi er konkrete og kroppslege – og difor møter vi Gud gjennom det konkrete og kroppslege. Det nye med kristendommen var ikkje at mennesket kunne vere åndeleg, men at Gud vart menneske, materie. “På dette kjenner de Guds Ånd,” skriv Johannes: “Kvar ånd som vedkjenner at Jesus Kristus er komen i kjøt og blod, er av Gud.” (1Joh 4:2)

Kyrkja sitt sakramentale liv – som vil vere meiningslaust for alt frå ein buddhist og ein nyreligiøs til ein (post-)moderne materialist – er ein logisk konsekvens av inkarnasjonen. Når Gud vert menneske, vert materie, når vi han på kroppslege måtar og med materielle middel. Gud steig ned for å lyfte oss opp, med både kropp og sjel. Sakramenta sine symbol er ikkje berre teikn på ein djupare røyndom. Dei ber denne røyndomen i seg.

Noter:

[1] Som det har stått på nettsidene til frelsesarmeen (sjå her og her): “Frelsesarmeen er en av svært få kirkesamfunn i verden som ikke har sakramenter. Den norske kirke og andre lutherske kirker har to: dåp og nattverd. Frelsesarmeen er ikke mot sakramenter, men mener at en personlig tro er det eneste nødvendige for å bli frelst.” “Vi tror at dåp ikke er avgjørende for frelse og at Gud ikke har gjort seg avhengig symboler for å handle med mennesket.”

[2] I den latinske teksten til CA står det congregatio sanctorum. Hovudmeininga bak er ‘forsamlinga av dei heilage’ (jf. communio sanctorum, ‘samfunnet av dei heilage,’ i Apostolicum). Men det kan også bety ‘forsamlinga rundt det heilage/dei heilage tinga’ (dvs. nådemidla).

Applicability and Preaching

The coming Sunday is my ordination day, and I therefore want to reflect a bit on praching. When I was reading homiletics before my final exam, at the seminary (at the School of Mission and Theology in Stavanger, Norway), I was thinking about the actualisation of Biblical texts, I remembered a quote from J.R.R. Tolkien. I do not think that Scripture has a own ‘allegorical sense,’ but I believe that we can deduce principles from the texts, an apply them on different situations. Tolkien distinguished between allegory and applicability, as we see from the foreword to The Lord of the Rings:

I cordially dislike allegory in all its manifestations, and always have done so since I grew old and wary enough to detect its presence. I much prefer history, true or feigned, with its varied applicability to the thought and experience of readers. I think that many confuse ‘applicability’ with ‘allegory’; but the one resides in the freedom of the reader, and the other in the purposed domination of the author.[1]

This, I think, is what should be done in preaching. When the text is made actual, actualised, it should not be ‘allegorised.’ We should not say that a text ‘really’ means something else. But what we can, and must, do, is to deduce the principles of the text, and apply them on our own life.

PS! I know that there is a tradition of deducing different ‘senses’ of Scripture[2] (particularly the literal, allegorical, moral, and anagogical senses). Now, I think the word ‘allegorical’ is unfortunate here. ‘Allegory,’ as Tolkien uses it, mainly refer to the belief that certain events ‘really’ mean something else entirely, while the way ‘allegory’ is used when talking about it as a ‘sense’ of Scripture is that some events can point towards other events, but that they are literally what they are. The same goes for the ‘anagogical’ sense. The ‘moral’ sense is really just normal applicability – we can deduce principles from the text to see how we should act.

[1] Tolkien, The Lord of the Rings (HarperCollins 1995): xxiv. I use the Kindle version, and the precise location of the quote is found in loc. 361-364.

[2] See hither, hither, hither, hither, and hither.

Ordination

On this coming Sunday, June 15 at 11 AM, Trinity sunday, I will be ordained as a priest in the Church of Norway. The ordination will be in the church in Åsane in Bergen, and I will be ordained together with two others. In August I will start my job as a vicar for one year in the parishes of Hafslo, Fet and Joranger, and Solvorn in Luster, in the county of Sogn & Fjordane. I hope that you will pray for me, and the service which I will enter into.

The text for this Teksten for this Trinity sunday, Matt. 28:16-20, goes right to the core of the priesthood, so I will quote it in its entirety:

Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him they worshiped him; but some doubted. And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age.”

Amen. And again, please pray for me!

A few words on the Feast of the Ascension

According to N.T. Wright, the Gospel is not that we are saved or that we can be justified by God. This is the outworking of the Gospel, the fruit of its preaching, but not the Gospel itself. The Gospel, Wright points out, is the proclamation of the crucified and risen Jesus Christ as Lord. If Christ is Lord of the world, then Ceasar is not, and neither is any other king, prince or president.

If this is true, and I do believe it to be so, wouldn’t it follow that the Feast of the Ascension, which we celebrate today to commemorate that Christ ascended to heaven to be enthroned, is, Gospel wise, one of the most important days of the Church year?

Ponder on that and repeat this day one of the most ancient of creeds: “Jesus is Lord!”

Reformation or Top Down Revolt?

Today I came over this interesting essay on the English Reformation by Dominic Selwood. Selwood is an English historian, focusing on the military and religious orders of the medieval crusades.

In the essay he points out that the English Reformation was a top down affair without any significant support in the people, reminiscent of King Philip IV of France’s attack on the Templars, in order to confiscate their wealth. King Henry VIII and his companions, especially Thomas Cromwell and Archbishop Thomas Cranmer, used the Reformation to fill their own pockets.

What is also interesting is that they, in their propaganda, spread certain myths about medieval England. The England of the Middle Ages (or ‘dark ages,’ as Selwood points out is perhaps the ‘standard’ designation in England) was, so the myth goes, a dark place where the churches were barren and without life. Selwood, however, points out that “in 1533, the year of Henry’s break from Rome, traditional Catholicism was the religion of the vast majority of the country. And in most places it was absolutely thriving.”

It seems that much the same can be said about the Reformation in Norway, which wasn’t merely the king demanding the conversion of his subjects, it was a wholesale invasion.

It is interesting, though, that the established churches of both England and Norway, as well as Sweden, has since become much more Catholic and High Church. Go ahead and read this essay.

Å delta i mysteriet

I dagens ‘min tro’-intervju i Vårt Land seier Einar Johnsen, psykiater at han, i møte med ordet ‘tru,’ fyrst og framst tenker på omgrepet ‘mysterium.’ «Man når ikke inn til det med argumenter og analyser og tankens hjelp,» skriv han. «Et mysterium som man må bestemme seg for å delta i eller ikke. Troens mysterium.» Han ser for seg eit hus med mange forskjellige folk, og held fram: «Jeg vet egentlig ikke hvordan man definerer mysterium, men man kan vel bare komme inn i det ved å delta.»

Dette trur eg er veldig sant. Religion handlar om dogmer og lære, men det handlar endå meir om mysteriet, om møtet mellom Gud og mennesket. I ein artikkel om liturgisk hermeneutikk, om det å lese Bibelen i lys av liturgien, og som eit grunnleggjande liturgisk verk, skriv den amerikanske katolske teologen Scott Hahn om mennesket som liturgisk vesen: «Man, as presented in the canonical text, is homo liturgicus, liturgical man, created to glorify God through service, expressed as a sacrifice of praise.»[1]

Religion, og møtet med Gud, handlar ikkje primært om kva ein meiner og kva ein lærer, men om kva ein gjer – fyrst i høve til Gud, så i høve til nesten. Mysteriet, som Johnsen fokuserer på, handlar om møtet med Gud. Det handlar ikkje om spekulasjon, men om handling, om praksis.

Eg trur dette vil verte viktigare og viktigare etter kvart som samfunnet vert meir om meir ‘post-sekulært’ og spirituelt (men ikkje nødvendigvis religiøst). Vi må som kyrkje gå tilbake til det ein gjorde i oldkyrkja, og fokuserer mindre på oppramsing av fakta og meir på innføring i mysteriet – i sakramenta, i bøna, i livet som kristen. Det som ein i oldkyrkja kalla for mystagogikk.[2] Bård Norheim poengterer[3] at ungdomsarbeidet (og eg vil hevde kristent arbeid generelt) må sentrere rundt såkalla ‘kjernepraksisar,’ som kan ‘avhjelpast’ gjennom andre, mindre essensielle, praksisar (som ikkje må ta deira plass). Dette heng (mellom anna) saman med to sentrale innsiktar: at vi ikkje lenger lever i ein ‘kristen kultur,’ og at vi som menneske er essensielt kroppslege og handlingsretta. Difor må vi gå inn i dette, gå ‘back to basics,’ og eg vil som prest prøve å vere meir handlings- og aktivitetsretta, med fokus på den klassisk lutherske liturgisk-rituelle forankringa. Dette kan vere ein misjonal ressurs, spesielt overfor ungdom.

Vi må fokuserer meir på å forme læresveinar – personar som lever i takk og tilbeding av Gud, og som lever ut det kristne livet – og mindre på å forme folk som kan ramse opp kva kyrkja lærer. Det siste kan vere viktig det også. Eg er særs oppteken av at det er viktig å ha eit koherent, systematisk og gjennomtenkt verdsbilete, men av og til er det lurt å setje fokus på det eine nødvendige, på vårt vesen som tilbedande menneske. Dette inneber sjølvsagt eit koherent, systematisk og gjennomtenkt verdsbilete, men vi treng spissformuleringane for å setje fokus på det som er viktig. Som Matias Orheim sa det i 1903 eller 1908, i salmen Kor mykje stort: «Det venaste syn som eg får sjå, er unge på kne for Gud.» Amen.

Noter:

[1] Scott Hahn, «Worship in the Word: Toward a Liturgical Hermeneutic» (Letter & Spirit 1, 2005): 106 (101-136).

[2] Av mysterion, ‘mysterium, løyndom’ + ágō, ‘leie,’ jf. ‘pedagogikk,’ av país eller paidos, ‘barn.’

[3] Sjå Norheims bok Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid (Trondheim: Tapir Akademisk 2008), samt dokorgraden hans Practicing Baptism: Christian Practices and the Presence of Christ (Pickwick Publications 2014). Sjå her for eit samandrag av doktorgraden.

‘Dei norske kyrkjene…?’

Lars Laird Iversen, som er religionssosiolog ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF), skriv i innlegget «De norske kirker,» i Vårt Land 25. april d.å., at Den norske kyrkja vil tene på å splitte seg opp. «Hvis målet er å få flest mulig folk på kirkebenkene,» står det i ingressen, «burde Den norske kirke splittes.»

Iversen baserer seg på ein amerikansk teoriretning innanfor religionssosiologien, som seier at religiøs aktivitet i stor grad er prega av tilbud og etterspurnad. Difor, hevdar dei, vil eit større mangfald av forskjellige kyrkjesanfunn føre til at fleire får det dei ynskjer.

Med dels bakgrunn i lingvisten George Lakoff si analyse av forskjellige retningar innan amerikansk politikk hevdar Iversen at det «er (minst) to forskjellige måter å forstå religiøsitet, bibelsyn, etikk og samfunnsengasjement» i Den norske kyrkja (Dnk). «Det er ikke bare forskjellige vurderinger som kan vippe hit eller dit,» skriv Iversen vidare, «det er forskjellige logikker i møte med religiøs autoritet og hellige tekster,» samt at det i dei to (mest tydelege) sidene i kyrkjemøtet sin samlivsdebatt finst «forskjellige sett av grunnmetaforer.»

‘Løysinga’ på dette, hevdar Iversen, er å splitte kyrkja, og la dei forskjellige sidene «spisse sine tilbud og aktiviteter.» Dette, påpeiker Iversen, representerer ein religiøse marknadstenking som europetiske religionssosiologar hevdar ikkje høyrer heime i Europa. Her, hevdar dei, tenker ein (religionssosiologisk) om religiøse institusjonar som ‘velferdstilbod’ som ein bruker når ein ‘treng’ det – til, og det er mine ord, dei forskjellige ritene, til (familie-)tradisjonane, i møte med kriser av forskjellig art, etc.

Iversen meiner dette er ein feilaktig tenkemåte, og hevdar at dersom vi splitter opp kyrkja, og skaper ‘Dei norske kyrkjene,’ så vil ein også møte fleire av dei ‘sporadisk aktive’ medlemmane (på begge sider av striden).

Som underskrivar av Carissimi-dokumenta, og postulant (og etter kvart novise) i Johanneskretsen,[1] er eg samd med Iversen. Eg deler nok ikkje alle hans tankar, og meiner dei teologiske forskjellane er det sentrale, men han har spesielt rett i at Dnk er splitta frå eit religionssosiologisk synspunkt. Religionssosiologisk vart Den norske kyrkja splitta for lenge sidan. Dette ser vi kanskje tydlegast i byar og litt større tettstader, men også i bygdene. I byane har mange lokale kyrkjelydar ‘reindyrka’ sin teologiske profil, og det er ofte heilt opent om dei er ‘liberale’ eller ‘konservative.’[2] I bygdene ser vi nokre plassar at mange av dei ‘liberale’ går i kyrkja, medan mange av dei ‘konservative’ går på bedehuset. Og mange plassar har folk gått over i frikyrkjer fordi dei meiner Dnk tek feil.

Kyrkjesplitten er der, sjølv om kyrkjerådet har vedteke at samlivsetikken ikkje er kyrkjesplittande. Men dette er ikkje berre eit teoretisk spørsmål. Eg meiner at grunnkleggjande ulike syn på samlivsetikken er prinsipielt kyrkjesplittande, men skal ikkje gå inn på den argumentasjonen her. Men om det ikkje er prinsipielt kyrkjesplittande, så er det det i praksis. Det ser vi over heile landet, frå by til bygd. Aktive kyrkjegjengarar går der dei er samd med forkynninga og læra – om det er i kyrkja, på bedehuset, eller kor det måtte vere.

Frå eit religionssosiologisk synpunkt har Iversen heilt rett. Vi må bryte opp. Vi er allereie splitta opp. No er det på tide å skape alternative tilsynsstrukturar.

Noter:

[1] Sjå her, her og her.

[2] Eg likar eigentleg ikkje desse termane. Dette er politiske termar, og ved å bruke ordet ‘konservativ’ om meg sjølv, eller ‘liberal’ om andre, vil eg skape eit vrangbilete av meg sjølv. Per Kristian Foss er ‘liberal kristen,’ men ‘konservativ politikar,’ t.d. Eg er oppteken av miljøsaka, noko som (dessverre) ikkje er like sjølvsagt for ‘konservative kristne.’

Lutheranism, Philosophy, and Transubstantiation

As a Lutheran, I have often been told that we ought not believe in Transubstantiation, the Roman Catholic doctrine that the bread and wine actually becomes the body and blood of our Lord Jesus Christ. We ought rather, it’s told, to hold to what is called ‘sacramental union.’

Now, the reason for that, we are often told, is that we ought not use unbiblical terms like ‘substance’ and ‘accident,’ since they are not from Scripture, and since they rely upon Aristotelian philosophy. The word ‘philosophising’ is often thrown around, together with claims that the categories of ‘substance’ and ‘accident’ aren’t helpful and that we should embrace ‘mystery.’ But the same arguments are completely forgotten the second we come to the Nicene Creed. Why are none of these people saying that the category of homousios is ‘unhelpful’? Why is it all of a sudden OK to use philosophy when a Nicean Father does it? And why is the category of substance all of a sudden ‘helpful’ (since they acknowledge that Christ is of ‘one substance with the Father’)?

Is it just a case of ‘Platonism good, Aristotelianism bad’? Why is it that using philosophy is wrong, in principle, when it comes to the Scholastics and the Eucharist, while it is of utmost importance when it comes to Church Fathers and Christology?

It seems to me to be a dishonest way of arguing when the real reason is that one disagrees with a doctrine or idea.

But today I found something interesting, while reading in the Book of Concord. There I stumbled upon this section, from the Epitome of the Formula of Concord (part I:13), in reference to the doctrine of Original Sin:

But as to the Latin terms substantia and accidens, because they are not words of Holy Scripture, and besides unknown to the ordinary man, they should not be used in sermons before ordinary, uninstructed people, but simple people should be spared them.

But in the schools, among the learned, these words are rightly retained in disputations concerning original sin, because they are well known and used without any misunderstanding, to distinguish exactly between the essence of a thing and what attaches to it in an accidental way.

For the distinction between God’s work and that of the devil is thereby designated in the clearest way, because the devil can create no substance, but can only, in an accidental way, by the providence of God [God permitting], corrupt the substance created by God.

Now, why is it OK to use the categories of ‘substance’ and ‘accident’ with reference to Original Sin, and not with reference to the Eucharist? Is the Eucharist off bound when it comes to philosophical speculation and terminology, while God and Original Sin is fair game?

And even if many Lutherans do not use the name, is there really any difference between Luther’s ‘sacramental union’, and the later consubstantiation? If the categories of ‘substance’ and ‘accident’ are OK to use (as they are, according to the Epitome of the Formula of Concord), what makes it wrong for a Lutheran to believe in Transubstantiation?

Transubstantiation has been part of the Western Church since the 13th century. Is it just the classic fear of the Scholastic movement, coupled with the irrational far of anything medieval?

Gledeleg påske!

Eg har no kome frå påskenattsmesse i Sandvikskyrkja i Bergen der eg hadde æra av å ha preika. Det fylgjande er preika, som nok ikkje var heilt identisk til det eg sa der og då. Fotnotane vart ikkje nemnt, men er teke med her for at folk skal kunne sjekke referansane mine om dei ynskjer det.

Tekstane for påskenatt (Dnk) er 1Mos 1:1-5.26-31; 2:1-2; 2Mos 14:1-22; Rom 6:3-11 og Mark 16:1-8.[1]

______________________________

Preike påskenatt 2014
Sandvikskyrkja, Bergen

[Gud] har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje på grunn av gjerningane våre, men etter sin eigen vilje og nåde. Det er den nåden som er oss gjeven i Kristus Jesus frå æva av, og som no har vorte openberra då vår frelsar, Kristus Jesus, kom til jord. Han har gjort døden til inkjes og ført liv og udøyelegdom fram i ljoset ved evangeliet.

Slik står det i Pauli andre brev til Timoteus.[2] Men kva meiner eigentleg Paulus med at Kristus har «ført liv og udøyelegdom fram i ljoset ved evangeliet»? Kva betyr dette for oss her og no? Kva er eigentleg evangeliet?

For oss har ordet ‘evangelium’ vorte eit kristeleg omgrep, kanaan-språk, men for mottakarane av Paulus sine brev var dette eit sentralt og ålment omgrep. Ordet, som eigentleg betyr ‘godt nytt,’ vart brukt av kongar, fyrstar og keisarar for mellom anna å markere deira tronstigningsdag.[3] Etter det ‘kaos’ som oppstod ved ein konge-, fyrste eller keisardød, kom den nye og innførte fred og stabilitet. Dette var i det minste retorikken bak. Men livet vart likevel det same som før for folk flest. Men med Jesus ser vi noko anna.

Jesus hevda å vere Kristus, Messias – han hevda å vere Israels representant. Men han hevda ikkje berre å vere ein av mange ‘messiasar’ – endå ein politisk figur, endå ein utfriar frå fysisk fangenskap; frå romarar, korrupte jødiske styresmakter, osv.

Nei, han hevda å vere Herren over alle herrar, han hevda å vere Gud. Og han, og etterfylgjarane eller læresveinane hans, var difor ein trussel. Kristi herredøme relativiserer nemleg herredømet til kongar, fyrstar og keisarar. Så trugande var dette at Herodes den Store beordra at ein skulle ta livet av alle gutteborn i Betlehem opp til 2 år berre for å kvitte seg med Jesus,[4] og barnebarnet hans, Herodes Agrippa, tok livet av Jakob, Jesu bror, fengsla Peter og gjekk hardt fram mot dei kristne, nettopp fordi dei forkynte Kristi evangelium, Kristi herredøme.[5]

Ved å bruke evangelie-omgrepet seier Paulus, og alle kristne, at det er Kristus som er Herre, ikkje Herodes, ikkje Cæsar, ikkje Napoleon, og heller ikkje Haakon, Olav eller Harald. Og han seier ikkje at Jesus berre er konge i Israel, i Romarriket, Frankrike eller Noreg, men Herre og Konge over universet, Kongen over alle kongar, Herren over alle herrar. Påskeevangeliet er dette, at Kristus er stått opp, og denne krossfeste og oppstadne frelsar er Herre og konge.

Men kva betyr eigentleg dette for oss? For å skjøna kor fantastisk oppstoda er, må vi også skjøna alvoret ved vår eiga synd. Synd er meir enn berre dårleg oppførsel. Synd er å velje side, mot Gud. Det handlar om vegval, om å korleis vi lever livet vårt, som heilskap. Som menneske har vi eit viktig føremål: Vi skal prise Gud for den han er, og takke han for det han har gjort for oss. Men vi har ikkje levd opp til dette.

Det vi treng å høyre i dag, i natt, er at det er ein djup samanheng mellom skjærtorsdagens nattverdfeiring, langfredagens mørke og påskedagens lys, som vi ser symbolisert her framme i koret. Det læresveinane trudde var slutten, vart lyft opp som offergåve til Gud.

I 2003, medan han enno var kardinal Ratzinger, skreiv pave Benedikt om Kristi innsetjing av nattverden, at han gjennom dette gav seg sjølv til Gud, for oss. Han seier at Kristi offer ikkje fyrst og framst handlar om at Gud er sint, og at Kristus måtte blidgjera han, men om at Kristus gav Gud det vi er kalla til å gje, men ikkje maktar og ofte ikkje vil. Gjennom eit liv i lydnad gav han seg fullt og heilt til Gud i takkseiing, i tilbeding, i lovprising.

Kristus tolka sin død gjennom bønene ved det siste måltidet, og ved innsetjinga av nattverden. For å parafrasere Ratzinger vart Kristi død, gjennom innsetjinga av nattverden, omskapt til den fullkomne gudstilbedinga, som igjen vert gjeve tilbake til oss, i ordet og i sakramenta, til frelse og fred.[6]

Det ein skulle tru var verdshistoria si største synd, og det verste som kunne skje, vart «ei gåve og eit offer, ein velluktande ange for Gud.»[7] Som Børre Knudsen formulerer det:[8]

I våre hender var kors og nagler
da dine hender løftet vin og brød,
da dine hender forvandlet drapet
til offergave og til soningsdød.

Du tolket korset, du tydet døden,
du gjorde pinen til din kongevei,
for da du viet deg selv til offer,
da måtte våre hender tjene deg.

Kristus gav seg sjølv som offer for oss. Det som var ei dødssynd, vart omskapt til gudstilbeding. Og denne gudstilbedinga var fullkomen, og nok til å sona syndene våre. Som sagt handlar ikkje Kristi offer fyrst og framst om at Gud er sint, og at Kristus må blidgjera han, men om at Kristus gjev seg fullkoment til Gud, på vegner av oss.

Kristus gjorde om på Adams synd. Der Adam var ulydig, var Kristus lydig. «Han var lydig til døden, ja døden på krossen.» Og Gud svara ved å reisa Kristus frå død til liv. «Difor har Gud storleg opphøgt han og gjeve han det namn som er over alle namn.»[9]

Men kva hjelper det at Kristus har gjeve seg sjølv for oss, gått i døden for oss, og stått opp? Kva betyr det for oss? Ein kyrkjefader skal ha sagt at det hjelper ikkje om Jesus vart fødd tusen gonger i Betlehem, om han aldri vert fødd i ditt hjarte.[10] For å få del i Kristi død og oppstode må vi, som Paulus seier,[11] vere ‘i Kristus.’ Gjennom Kristus kan vi fornyast og få stå for Gud, i takk, i tilbeding, i lovprising. Vi har døydd med Kristus i dåpen, vi har fått syndene våre vaska bort, og vi har fått stått opp frå dåpens bad til nytt liv.[12]

Dette er natta då Kristus lyfte mennesket opp til Gud. Sjå opp på krossen her framme, og sjå kva Kristus gjorde for deg. Gå til nattverd, der vi, i takk og tilbeding, får ta imot den heilage lekamen og det dyre blodet til vår krossfeste og oppstadne Herre Jesus Kristus, det han gav til soning for alle våre synder. Ved det kan han styrke oss og halde oss oppe i ei sann tru, til det evige liv.

Vår takk og vår lovsong vil aldri nå opp til det Gud har gjort for oss, men vi skal likevel halda fram, i vona om at døden ikkje er slutten, at vi, om vi vert verande ‘i Kristus,’ ein dag skal få stå opp til i ein ny himmel og ei ny jord.

[Kristus er oppstaden!] [Ja, han er sanneleg oppstaden!]

Til ære for Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var er og vera skal, éin sann Gud, frå æve og til æve. Amen.

Noter:

[1] Det er litt fleire tekstar i Den katolske kyrkja si ordning. Desse er (utan forkortingar) 1Mos 1:1-2:2; 1Mos 22:1-18; 2Mos 14:5-15:1a; Jes 54:5-14; Jes 55:1-11; Bar 3:9-15.32-4:4; Esek 36:16-17a.18-28; Rom 6:3-11; og Luk 24:1-12. Det er endå meir i Den ortodokse kyrkja.

[2] 2Tim 1:9-10

[3] Les dette intervjuet, og sjå denne videosnutten, med N.T. Wright.

[4] Matt 2:1-18.

[5] Jf. Apg 12.

[6] Jf. Joseph Ratzinger, God Is Near Us: The Eucharist, the Heart of Life (San Francisco, CA: Ignatius Press 2003): 29-30.

[7] Ef 5:2

[8] Den er er å finne her og her, og står også i den katolske salmeboka Lov Herren, nr. 788 (om eg ikkje hugsar feil).

[9] Fil 2:8-9

[10] Tillagt mange, også (så vidt eg hugsar) Meister Eckhart.

[11] I t.d. Rom 3:24; 6:11; 6:23; 8:1; 12:5; 1Kor 1:2; 1:4; 2Kor 5:17; Gal 2:17-20; 3:26-28 Ef 1:3; 2:6-7, m.m. Sjå Walter Bartling, «The New Creation in Christ: A Study of the Pauline ἐν Χριστῶ Formula» (Concordia Theological Monthly 21, 1950): 401-418; A.J.M. Wedderburn, «Some Observations on Paul’s Use of the Phrases ‘in Christ’ and ‘with Christ’» (Journal for the Study of the New Testament 25, 1985): 83-97.

[12] Jf. Rom 6:1-11.

Ave crux, spes unica

Langfredag

I dag er det langfredag, og det er ikkje dagen for altfor mykje preik. Dette er ein dag der vi heller bør reflektere over det Kristus gjorde for oss; at han gav seg sjølv for oss, gjekk i døden for oss, ofra seg sjølv for oss.

Tittelen på denne posten, ave crux, spes unica, er eit latinsk uttrykk, og tyder ‘ver helsa du kross, vår einaste von.’ Vår von ligg nettopp i krossen, i offeret til vår Herre Jesus Kristus.

Bruk tida i dag til å meditere litt over kva Jesus gjorde for deg. Gå til gudsteneste. Takk Gud og mediter over dette salmeverset:

Sæle kross, me no vår Frelsar / hyller i din høge stamn; / dine bjelkar óg me helsar, / båten som ber Jesu namn. / Blod av Lammet hev du drukke, / det er hav og himmelhamn.

Sjå opp på krossen for der ser vi verkeleg korleis Gud er. Der hang Gud — slått, piska, håna, audmjuka — utan å slå tilbake. Sjå opp mot krossen — ja, sjå opp mot disk og nattverdskalk — og du vil sjå di frelse. Lat oss be:

Allmektige, evige Gud, du har nyskapt oss ved Kristi sæle død og oppstode. Vara oss i di miskunns verk, så vi får del i dette mysteriet og lever i stadig kjærleik til deg. Ved Son din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Heilage Ande lever og råder, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen.[*]

[*] Basert på sluttbøna for langfredag i Den katolske kyrkja.

«Han tok eit brød…»

Skjærtorsdag

Det fylgjande er i stor grad ein lettare redigert reproduksjon av skjærtorsdagsinnlegget eg skreiv i 2010.

I kveld feirar vi skjærtorsdag til minne om det siste måltidet til Kristu og apostlane hans før han gjekk til lidinga si (men utan at vi reduserer nattverden eller evkjaristien til eit måltid). Men offeret starta ikkje på krossen. Offeret starta då Kristus vart unnfanga i Maria sitt morsliv. Men kulminasjonen skjedde i påska då Kristus var omlag trettitre år. Men denne kulminasjonen skjedde ikkje berre på krossen – Kristi offer starta i den øvre salen, under påskemåltidet, og vart kulminert på krossen då Kristus drakk av eddikvinen, og sa: «Det er fullført!» (Joh 19:30)

Eg skal ikkje ta for meg dagens tekstar, men vil heller reflektere litt over kva skjærtorsdag er for noko, med utgangspunkt i ein av dei salmane som vart sunge under påskemåltidet. Det står skrive i Salmane, Salme 116 (v.12-16):

Kva skal eg gje Herren att for alle hans velgjerningar mot meg? Eg lyfter frelsesstaupet og kallar på Herrens namn. Eg vil halda mine lovnader til Herren for augo på heile hans folk. Det er dyrt i Herrens augo at hans trugne døyr. Å, Herre, eg er din tenar, din tenar og son til di trælkvinne. Du har løyst mine lekkjer.

Slik lyder Herrens ord. Gud vere lova.
Heilage Far, helga oss i sanninga, ditt ord er sanning. Amen.

Den salmen eg tek for meg i dag er del av den salmesamlinga ein song under påskemåltidet. Meir spesifikt er dette, når ein velsigna den fjerde kalken. I påskemåltidet skulle ein velsigna fire beger. Det siste begeret er det begeret Kristus og apostlane drakk av under den fyrste evkjaristifeiringa, og som Kristus brukte i innsetjinga av nattverden, evkjaristien. Denne kalken skulle komma rett etter de tredje, og hadde utgangspunkt i den. Den tredje kalken, som ein kalla for velsigningskalken, skulle ikkje drikkast opp – i fylgje Jan Rantrud – men den skulle etterfyllast, og velsignast på nytt. Då vart den til frelseskalken. «Velsignings-kalken som vi velsignar,» spør Paulus, «gjev han ikkje del i Kristi blod? Brødet som vi bryt, gjev det ikkje del i Kristi lekam? Fordi det er eitt brød, er vi alle éin lekam. For vi har alle del i det eine brødet.» (1Kor 10:16f)

Men poenget mitt i dag er å reflektere litt over kva skjærtorsdag er for noko, med utgangspunkt salmeversa frå Salme 116. Vi kan sjå for oss Kristus – som leia måltidet – syngja denne; og kanskje appliserte han denne salmen på seg sjølv. La oss sjå på versa, kvar for seg.

«Kva skal eg gje Herren att for alle hans velgjerningar mot meg?» (v.12)

Her kan vi sjå for oss Kristus kontemplere det han har å takke for. Korleis, spør han, kan eg takka Gud – kva skal han gje tilbake til Herren? Dette er eit viktig spørsmål, spesielt for ein jøde. I denne samanhengen kan det vere på sin plass å sjå på kva slags salme denne Salme 116 er. I jødisk og kristen tradisjon vert denne salmen presentert som ein takkesalme; ein toda-salme.[1] Og i ein viktig toda-tekst, Salme 50:14f står det:

«Ber ditt takkoffer fram for Gud,
gjev Den Høgste det du har lova!
Kall på meg den dag du er i naud,
så vil eg fria deg ut, og du skal prisa meg.»

Toda-offeret var eit offer som ein kunne ofra til Gud dersom Han hadde fria deg ut frå ei stor fare. (Sjå her.) I salmeverset står det at vi skal kalla på Gud når vi er i naud. Då vil han fria oss ut – og vi skal prisa Han, takka Han, påkalla Hans namn. Men denne praksisen døydde ikkje ut med Det gamle testamentet og Den gamle pakta.

I eit jødiske skrift om sabbatar og festdagar står dei ei interessant tekst; i Piska 9:12 – om ofra frå den gamle pakta:[2]

And when ye sacrifice a sacrifice of thanksgiving unto the Lord—you will continue to offer it [even in the time-to-come] when you have all that delights you[3] (Lev. 22:29). R. Phineas, R. Levi, and R. Johanan citing R. Menahem of Gallia said: In the time-to-come all offerings will cease,[4] except the thank offering which will never cease. All prayers will cease, except the prayer of thanksgiving which will never cease. Hence it is written of the time-to-come The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of them that say: “Give thanks to the Lord of Hosts, for He is good, for His mercy endureth for ever” (Jer. 33:11): these are prayers of thanksgiving; and of them that bring offerings of thanksgiving into the house of the Lord (ibid.): these are thank offerings. So, too, David said: Thy vows are upon me, O God (Ps. 56:13). He did not go on to say, “I will render a thank offering” but I will render thank offerings unto Thee (ibid.), a statement which intimates that both thanksgiving and thank offering will be rendered [in the time-to-come].

Vi ser her at i den messianske tidsalderen – som eg trur vi er inne i no – vil alle ofra og bønene opphøyra, men takkofferet og takkebønene vil aldri opphøyra. Men meir om det seinare.

«Eg lyfter frelsesstaupet og kallar på Herrens namn.» (v.13)

Her ser vi kva Kristus gjorde; han lyfta frelsesstaupet – frelseskalken – og kalla på Herrens namn. I Matt 26:27f les vi:

Så tok han ein kalk, takka, gav dei og sa: «Drikk alle av den! Dette er mitt blod, paktblodet, som vert utrent for mange til forlating for syndene.»

I liturgien ber vi Heilaganden koma ned på gåvene våre – brødet og vinen. «Velsigna oss med all Andens velsigning. Helga ved din Ande dette brødet og denne vinen, jorda og arbeidet sine frukter at dei på ditt ord og din lovnad må bli vår Herre Jesu lekam og blod, han som baud oss å feira dette måltidet.» Og i offertoriet ber vi Gud om å ta imot vårt takkoffer i brød og vin. «Velsigna vere du, Herre, all skapnings Gud. Av din rikdom har vi motteke det brødet vi ber fram for deg, ei frukt av jorda og av menneska sitt arbeid, som for oss vert livsens brød.» Og: «Velsigna vere du, Herre, all skapnings Gud. Av din rikdom har vi motteke den vinen vi ber fram for deg, ei frukt av vintreet og av menneska sitt arbeid, som for oss vert frelseskalken

Men signifikansen her er større; frelseskalken var ikkje berre eit takkoffer – det var også teiknet på Kristi liding og død. «Far,» bad Kristus medan han sveitta blod i Getsemane, «kan ikkje dette begeret gå meg forbi, men må eg tømma det, så lat viljen din råda.» (Matt 26:42) Frelseskalken var bitter. Slik eg ser det er frelseskalken det same som er identifisert som vreidekalken i GT. «Ta dette staupet med vreidevin or mi hand,» seier Herren, «og lat alle dei folk eg sender deg til, drikka av det!» (Jer 25:15) Eller Jes 51:17:

Vakna, vakna
og reis deg, Jerusalem,
du som laut drikka
det vreidestaupet
som du fekk av Herrens hand,
og tøma til botnar
den skåla som gjorde deg ør!

Kristus tok den vreidekalken vi skulle ha, men han lyfta den opp i takksemd til Gud – og transformerte den til eit takkoffer.

«Eg vil halda mine lovnader til Herren for augo på heile hans folk.» (v.14)

I Salme 50:14f les vi: «Ber ditt takkoffer fram for Gud, gjev Den Høgste det du har lova! Kall på meg den dag du er i naud, så vil eg fria deg ut, og du skal prisa meg.» Todaen er ikkje eit offer ein ofrar for å verta frelst, eller for å rettferdiggjera seg sjølv; det er offeret for den som allereie er frelst, den som allereie er fria ut av farene. Eller bøna til den som ynskjer å verta fria ut. Den mest direkte linken til dette i NT finn vi i Hebrearbrevet: «Lat oss då ved han alltid bera fram for Gud vårt lovprisingsoffer, det vil seia: frukt av lipper som lovar hans namn.» (Hebr 13:15) «The todah sacrifice,» skriv Stephen Pimentel, «was offered by a person whose life had been redeemed or delivered from a great danger. The person who had been delivered would express his gratitude to God by celebrating a sacrificial meal with family and friends. A priest would normally sacrifice a lamb and consecrate bread in the temple. The meat and bread would then be brought home for the meal, along with wine.»[5] Lovnaden til Kristus var at han skulle gå i døden; at han skulle tømma vreidekalken for oss.

«Det er dyrt i Herrens augo at hans trugne døyr.» (v.15)

Dette verset har ein dobbel klangbotn; for det fyrste kan vi seie at Gud hat vondt av folk sine lidingar – han ynskjer ikkje at folk skal døy. Men verset kan også fortelja oss at det er dyrebart når ein person dør i Herrens venskap – at han har levd i pakt med Gud. Dette verset har også ein ekstra stor klangbotn for Kristus, som gjorde seg klar til å dø.

«Å, Herre, eg er din tenar, din tenar og son til di trælkvinne. Du har løyst mine lekkjer.» (v.16)

Kristus var sonen til Guds trælkvinne; Maria. Heile denne salmen osar kristologi. Men kva er vel kristoogi dersom ein ikkje tek omyn til antropologien – til mennesket. For eg trur at det er viktig å sjå på vår deltaking i nattverden. Når vi minnast Kristi offer – når vi tek del i det – frå vi del i Kristus sjølv. For offeret hans er evigvarande – og det er ikkje noko anna enn han sjølv. Vi les i Hebr 8 at Kristus «[gjer] teneste i heilagdomen, i det sanne møteteltet, som er reist av Herren sjølv og ikkje av menneske.» Og vidare, at ein øvsteprest «blir innsett til å bera fram gåver og offer. Difor må Kristus òg ha noko å bera fram.» (v. 2.3) Det er på bakgrunn av dette at vi er frelst — og det er difor vi feirer messe der vi får del i vår Herre sin heilage lekam og Hans dyre blod. Men det er også viktig å presisere at messa har eit anna offeraspekt, nemleg våre offer, som vi gjev til Gud ved Kristus.

I Rom 12:1, formanar Paulus oss om å «bera fram lekamen [vår] til eit levande og heilagt offer som er til hugnad for Gud. Det skal vera [vår] åndelege gudsteneste.» Lekamen vert i Bibelen ofte brukt om heile mennesket. Paulus formanar oss altså om å ofre våre liv, alle våre gjerningar til Gud, slik at dei vert fullkommengjorde — og realiserte — i Kristus, i Gud. Paulus seier; «arbeid på dykkar frelse med otte og age.» Men han legg så til: «For det er Gud som verkar i dykk både å vilja og å gjera etter hans gode vilje.» (Fil 2:12.13)

Peter kallar oss til å vera «eit heilagt presteskap [som] ber fram åndelege offer, som er til hugnad for Gud ved Jesus Kristus.» (1Pet 2:5) Her ser vi klart at vi er kalla til å bera fram offer, ved Kristus. «Den gode nyhet,» skriv den katolske forfattaren Scott Hahn, «er at Kristus ble en av oss, for å frembære sin menneskenatur som et fullkomment offer. I messen forener vi vårt offer med hans, og denne foreningen gjør vårt offer fullkomment.»[6] Men kva er eigentleg eit ‘åndeleg offer’? Står det i motsetning til bruk av det materielle? Nei, det trur eg ikkje. Eg trur at ‘åndelege offer’ kan forståast på mange måtar, her gjev eg tre: (1) Offera våre er ikkje lenger knytt til ein fysisk stad, t.d Jerusalem, men skal ofrast til Gud i «ånd og sanning» (Joh 4:20-24). (2) Offeret er knytt til fornufta, og til sanninga. Det er ikkje noko vi finn på fordi det er hyggeleg. Vi ofrar til Gud fordi vi trur Han er den éine, sanne Gud. (3) Ofra er ikkje gjort ved eigen kraft, men ved Heilagandens hjelp, Han som omlagar oss til urbiletet, «frå herlegdom til herlegdom.» (2Kor 3:17-18 )

Måten vi gjer dette i messa, er ved å bere fram offergåvene – brød og vin (og vatn) – som, i fylgje liturgien, «ei frukt av jorda/vintreet og av menneska sitt arbeid.» I offertoriet, der vi ber fram vår takkebøn, vår evkjaristi, ber vi Gud ta imot våre offer, vår ‘åndelege gudsteneste,’ og fullkommengjere den ved Jesus Kristus. «Alt for Jesu fot jeg legger, alt hva jeg her kaller mitt.» Slik syng vi i ein velkjent song. Er det ikkje nettopp det, vi gjer i offertoriet? Vi gjev av vårt, vår overflod – brød og vin (og vatn) – for at Kristus skal ta imot det, fullkommengjere det, og ved det fullkommengjere oss. Vi er kalla til å vedkjenna Kristus, men dette skal vi ikkje berre gjere ved ord, men også i handling, som er frukta av trua (jmf. Jak 2). I offertoriet gjev vi av vårt, vår overflod – brød og vin (og vatn) – for at Kristus skal ta imot det, fullkommengjere det, og ved det fullkommengjere oss. Vi er kalla til å vedkjenna Kristus, men dette skal vi ikkje berre gjere ved ord, men også i handling, som er frukta av trua (jmf. Jak 2:14-26).

Ved Kristi offer, gjeve oss i nattverden, får vi del i frelsa, og utan at vi tar del i det, kan vi ikkje leva. «For vårt påskelam er slakta, Kristus. Så lat oss halda høgtid, ikkje med gamal surdeig av vondskap og synd, men med reinleiks og sannings usyrte brød.» (1Kor 5:7f)

Lat oss be:

Evige Gud, vi feirar minnet om den heilage nattverden då din einborne Son, før han overgav seg til døden, skjenka kyrkja sitt kjærleiksmåltid, det nye og evige offer. Gje oss å finna kjærleikens og livsens fullbad i dette mysteriet. Ved vår Herre Jesus Kristus som med Faderen og Den Heilage Ande lever og råder, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen.[7]

Noter:

[1] På hebraisk er ‘takk’ toda; תדה.

[2] Pesikta De-Rab Kahana (R. Kahana’s Compilation of Discourses for Sabbaths and Festal Days. Translated from Hebrew and Arameic by William G. Braude and Israel J. Kapstein. London: Routledge & Kegan Paul 1975): 183-184. (ISBN: 0710082215)

[3] I ei fotnote (nr. 57) til dette står det:

JV: Ye shall sacrifice it that ye may be accepted. But liresonkem, “that ye may be accepted,” may also be rendered “when you have all that delights you.” Inasmuch as the sacrifice of thanksgiving had already been ordained in Lev. 7:12, the commentator contrues its repetition in Lev. 22:29 as intimating that the sacrifice of thanksgiving will continue in the time-to-com. See also Yefeh to’ar on Lev. Rabbah 9:7.

[4] I ei fotnote (nr. 59) til dette står det:

Offerings to atone for sins, which in time-to-come will not be commited.

[5] Stephen Pimentel, «The Todah Sacrifice as Pattern for the Eucharist.» Inside the Vatican 16, no. 3 (2008), s. 44-47. [Henta: 01.04.2010]

[6] Scott Hahn, Lammets nattverd. Messen som himmelen på jorden (Oslo: St. Olav 2007): 129

[7] Basert på kyrkjebøna for skjærtorsdag i Den katolske kyrkja.

‘Platonism good, Aristotelianism bad’?

As a Lutheran, I often hear that Transubstantiation should be rejected because it’s ‘only philosophy’ and/or because it’s an ‘unbiblical term.’ The word ‘philosophising’ is also thrown around, together with claims that the categories of substance and accident aren’t helpful and that we should embrace ‘mystery.’ But the same arguments are completely forgotten the second they defend the Nicene Creed. Why are none of these people saying that the category of homousios is ‘unhelpful’? Why is it all of a sudden OK to use philosophy when a Nicean Father does it? And why is the category of substance all of a sudden ‘helpful’ (since they acknowledge that Christ is of ‘one substance with the Father’)?

Is it just a case of ‘Platonism good, Aristotelianism bad’? Why is it that using philosophy is wrong, in principle, when it comes to the Scholastics and the Eucharist, while it is of utmost importance when it comes to Church Fathers and Christology?

Homofilisaka, kyrkjemøtet og tilsyn

No har altså kyrkjemøtet, KM, (ikkje) bestemt seg for kva som skal vere ekteskapssynet i Den norske kyrkja. (Sjå dekking i Vårt Land) I KM sak 14/14 Ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv, hadde dei altså fire forslag: Det fyrste gjekk inn på å innføre vigselsliturgi for samkjønna par, dei to andre var to versjonar av velsigning for borgarleg inngåtte ekteskap, og det fjerde var å halde fast på det vi har.

Alle fire forslag vart nedstemt, noko som betyr at ein i praksis førebels held fast på det vi har, samstundes som ein utviser ein spesiell form for feigskap. Ved å ikkje endre noko – ved å stemme ned alle forslag på bordet, inkludert det å halde på den forståinga vi har no – så har ein berre flytta problemstillinga eitt år fram, til neste kyrkjemøte. Det er ikkje slik ein imøtegår ei utfordring. Ein tek utfordringa, og svarar på ho. Ein bør ikkje berre utsetje og utsetje i det uendelege.

Spørsmålet er no: Kva skal ein gjere praktisk? Kva gjer ein neste år, eller eventuelt eit anna år der ein tek opp denne saka? Vårt Land melder at ei gruppe på “mer enn 25 kirkemøtemedlemmer” (kva no det skal bety) oppfordrar biskopane til “å ta grep for å finne løsninger som muliggjør praktisering av to (homofili-)syn i kirken.” Eg veit ikkje om desse er ‘konservative,’ ‘liberale’ eller ‘midt imellom,’ men eg er heilt samd i ordlyden her.

Eg er samd med at ein må spegla forskjellige syn i praksis. Men då er det viktig å påpeike at syn her ikkje kan bety ‘personleg meining.’ Det er ganske uinteressant kva ein prest eller biskop har av personlege meiningar. Dei er uansett ikkje der for å fremje sine personlege meiningar (jf. ordinasjonsløftet). Men dersom vi med ‘syn’ meiner kyrkjerettsleg legitim lærestandpunkt, så er det ikkje nok å innføre ny liturgi for å uttrykke to ulike syn i praksis. Å berre innføre ny liturgi vil bety at ein uttrykker det eine synet – det nye.

Eg er meir og meir overtydd om at den einaste måten dette kan gjerast på, som både respekterer begge syn (dvs. kyrkjerettsleg legitime lærestandpunkt) og som set hinder for splitting, er å innføre alternative tilsynsstrukturar, slik Carissimi har etterlyst sidan 2007, med utropet “For enhetens skyld” og basisdokumentet “Carissimi” (som begge vart offentleggjort 19. september 2007, nesten to månadar før kyrkjemøtet i 2007). Dersom ein skal kunna spegle begge syn innanfor Den norske kyrkja må dette gjennomførast på alle plan – ikkje berre liturgisk, men også i tilsynsordninga, slik ein gjorde i Church of England på 90-talet med såkalla ‘flying bishops.’ Dei har klart seg greit med det.

Kort om kristent ungdomsarbeid

I dag har vi hatt om ungdomsteologi og forkynning for ungdom på praktikum. Der snakka vi om forskjellige ting, og ein ting har hengt litt igjen for meg, nemleg kor viktig det er å ikkje berre undervise, men å vise. Som kristne, og kanskje endå meir som prestar, er vi kalla til å leve det kristne livet, og vere førebilete. Her vil eg halde fram Bård Norheim si bok Kan tru praktiserast? Norheim, som har skrive ein doktorgrad om emnet (de finn eit samandrag her), poengterer at ungdomsarbeidet (og eg vil hevde kristent arbeid generelt) må sentrere rundt såkalla ‘kjernepraksisar,’ som kan ‘avhjelpast’ gjennom andre, mindre essensielle, praksisar (som ikkje må ta deira plass). Dette heng (mellom anna) saman med to sentrale innsiktar: at vi ikkje lenger lever i ein ‘kristen kultur,’ og at vi som menneske er essensielt kroppslege og handlingsretta. Difor må vi gå inn i dette, gå ‘back to basics,’ og eg vil som prest prøve å vere meir handlings- og aktivitetsretta, med fokus på den klassisk lutherske liturgisk-rituelle forankringa. Dette kan vere ein misjonal ressurs, spesielt overfor ungdom.

Vi snakka i dag også om dagens ungdom, og var innom boka Making Sense of Generation Y av Sara Savage m.fl. Denne maler eit litt depressivt bilete av ungdom som overflatiske, men eg trur ikkje den treff 100%, noko den anglo-katolske presten Fr Philip North poengterer i si dels positive melding av boka. Han seier at eit av problema ligg i metodikken, idet ein skjer alle unge i ‘generasjon Y’ (unge frå 15-25) under same kam (dette var skrive i September 2006). Det ein heller må gjere, seier han, er å skape relasjon til den enkelte, og ikkje handsame dei som om dei var ein monoman storleik. Disippelgjering handlar om å relasjonsbygging, det handlar om å leve som kristen og vere eit førebilete, og det handlar om å utfordre og å utruste. Eg let Fr. North få siste ordet:

The whole language of ‘Generation’ makes this age group sound like some sort of breed apart whom we observe from a distance as we might tigers in the zoo. Jesus used questions to form relationships not with generations but with individuals. When we try and talk to a ‘generation’ we get nowhere. When we deal with individuals to form trusting relationships, then we can engage. That’s where we can enter into conversations about what happiness might really mean, and that’s where we can capture the imagination of young minds with the Gospel. Sociology is interesting, but it is no substitute for relationship.