Val 05: Demokrati

I desse valkamptider tenkjer eg å ta for meg noko av det mest grunnleggjande i valet — demokratiet. Då vel eg å sitere artikkelen – Demokrati er ikke det samme som fred i nettavisa forskning.no:

– Vi liker å tro at demokrati er ensbetydende med fred, men så enkelt er det ikke. PRIO-forsker Håvard Hegre konstaterer at det er like stor fare for borgerkrig i fattige demokratier som i diktaturer. Fattigdom eller skjevt fordelt rikdom er viktigere konfliktfaktorer enn politisk styringsform. […] Forskerens problem er at det er lett å formulere generelle påstander, men vanskelig å bevise dem. “Demokrati løser konflikt” er en slik påstand. Det ser ut til at den ikke er riktig, for borgerkrig forekommer like ofte i demokratiske stater som i ikke-demokratiske. Borgerkrig forekommer oftest i land som har både demokratiske og ikke-demokratiske trekk, og i land som nettopp har endret de politiske institusjonene. Det er imidlertid ikke lett å definere “demokrati” presist nok, og dermed blir det også vanskelig å måle hva demokrati leder til, og hva de politiske avgjørelsene fører til.

Dette kan vere interessant, for det er jo klart at demokrati ikkje er noko garanti for fred, men kven er det som i fullt alvor påstår det? I ein nettdiskusjon, var det ein av debbatantane, DukeDarko, som tok fram Platons Staten. Eg siterer:

I Platons verk “staten” legger han fram en helhetlig politisk teori som jeg som fascist støtter helt ut fordi jeg mener den fyller ut en del annen fascistisk statsteori. Ideen om felles utdanningsmessig plattform, sterk stat og gradvis sortering for å få folk inn i de stillingene de egner seg best til er veldig god. Spennende å tenke på at det fantes fascistisk tankegods allerede i antikken. Romeriket var jo også ganske fascistisk med sitt korporative system, keiserdyrking osv. Fascismens framvekst kan jo sånn sett sees på som en utvidelse av rennesansen fordi forbildene lå i antikken. Uten Mussolini så hadde jo fks aldri det gamle bysenteret med forum romanum og resten av det gamle stæsjet blitt gravd fram.

Til det må eg seie at sjølv om dette hadde skapt fred, sjølv om dette hadde vore «behageleg», så hadde eg ikkje kunna levd med det. Enkelte seier at dei heller vil vere trygge enn frie, det er eit «ideal» eg aldri kunne levd med. Demokrati er ikkje noko garanti for fred, men kva så? Benjamin Franklin sa eingong at

[Democracy is] two wolves and a sheep voting on what’s for dinner.

Men hadde det vore betre viss sauen bestemte over dei andre? Nei, slik eg ser det, så er demokrati det einaste mogelege.

Då avslutter eg med å sitere Winston Churchill:

Demokratiet er den verst tenkelege styreformen — inntil ein vurderer dei andre alternativa.

— Kjetil Kringlebotten

Advertisements

4 thoughts on “Val 05: Demokrati

  1. Sjølv om demokrati er det einaste mogelege slik eg ser det, så betyr jo ikkje dette at demokratiet ikkje kan utnyttast og misbrukast. På VG sine nettsider seier Siv Jensen at det er nærast umogeleg for Frp-arar å sleppe til i LO. Det er nærare 15-20% av LO-medlemmane som stemmer FrP. Burde ikkje dette vise seg på LO-kongressen? Men det verste er det hovudkasserer i Fellesforbundet., Steinar Karlsen sa til VG, i den same artikkelen:

    – Jeg kan garantere at du ikke finner en Frp-er i Fellesforbundets delegasjon. De er holdt demokratisk ute. Vi ønsker å sende skikkelige folk til kongressen.

    Burde ein tillate dette i ein organiassjon som visstnok skal representere «folket»? Men det er jo ikkje betre i andre enden, hjå NHO. Deira konferanse var kjemisk reinsa for næringslivleirarar som støtta det raud-grøne alternativet.

    mvh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s