Evolusjon, kreasjonisme og sitatfusk

Eg opplever ofte at kreasjonistar — i diskusjonar om evolusjonen — siterer ei rekke forskarar som visstnok er «motstandarar av evolusjonslæra». Eg opplevde for ei stund tilbake å få ei rekke slike sitat i «fleisen». Dei var henta frå Thoralf Gilbrants bok Darwin & endetidens antikristelige verdensreligion, og her skal eg ta nokre av dei:

«Det vakreste av alle systemer — solen, planetene, kometene, kan bare ha sitt utspring i beslutning og vilje hos et intelligent og mektig vesen — ateismen er helt uvitenskapelig.» (Isaak Newton)«Det finnes to bøker som ligger åpnet foran oss, og som vi kan studere for ikke å tro feil. Først har vi Skriften, som åpenbarer Guds vilje. Dernest her vi skapningens bok, som viser hans makt.» (Francis Bacon)

Her ser vi den vanlege kreasjonistiske feilslutninga at evolusjon = ateisme. Vi kan ikkje bruke Isaak Newton på ein slik måte, rett og slett fordi han ikkje levde på den tida evolusjonsteorien vart «framstilla». Vidare står det ingenting om evolusjon i Bacons utsagn (kvifor skulle det, det, forresten?)

«Et dinosaurfotspor på samme sted som et menneskelig fotspor er nok til å velte hele den darwinistiskw teorien, og revolusjonere all bilologi i dag.» (A.E.Wilder Smith, amerikansk vitenskapsmann)

Det er mogeleg det, men slikt er ikkje funne. Kreasjonistar påstår at slike funn har forekomme, men kan visst ikkje komme med nokre konkrete kjelder.

«Evolusjon er en eventyr fortelling for voksne.» (Lewis Bounoure, Direktør for zoologiske museum og Fransk Nasjonalt Senter for vitenskapelige forskning)

Dette er eit interessant sitat, mest fordi det er feilsitert på alle mogelege vis. For det første så heiter ikkje personen Lewis, men Louis, for det andre så er det ikkje han, men Jean Rostand som har sagt dette, og for det tredje så er han då også feilsitert. I artikkelen Cretinism or Evilution? No. 3: More Out of Context Quotations of French Scientists skriv E.T. Babinski om dette, og viser til eit brev der det blir forklart kva Rostand eigentleg sa:

the beginning of the quotation, “Evolution is a fairy tale for adults” is not from Bounoure but from Jean Rostand, a much more famous French biologist (he was a member of the Academy of Sciences of the French Academy). The precise quotation is as follows: “Transformism is a fairy tale for adults.” (Age Nouveau, [a French periodical] February 1959, p. 12). But Rostand has also written that “Transformism may be considered as accepted, and no scientist, no philosopher, no longer discusses [questions – ED.] the fact of evolution.” (L’Evolution des Especes [i.e., The Evolution of the Species], Hachette, p. 190). Jean Rostand was … an atheist.

Men dette er dessverre ikkje uvanleg i kreasjonistisk litteratur. Vel, vi får gå vidare med siteringa:

«Utvilkingen er en av de eiendommeligste foreteelser i menneskeheten. Den er et system som savner ethvert bevis, og som støttes alene gjennom ubestemte analogier og talemåter, og gjennom den tilfeldige og kunstige sammenstilling av dets forskjellige deler. Det er eiendommelig at en slik teori kan finne noe tilhengere!» (Sir William Dawson, en av verdens fremste geologer, rektor ved McGill universitetet, Canadas mest anarkjente)

Eg veit ikkje om Dawson har sagt dette, men det er eigentleg irrelevant. Det hadde vore ein sensasjon at rektor ved Canadas mest kjente universitet avviste evolusjon. Kvifor har vi ikkje høyrt om det før? Vel, for det første kan eg jo nemne at det er Heather Munroe-Blum som for tida er rektor ved det universitetet (eg usikker på kortid Gilbrandts bok vart skrive). Dawson har vore rektor der, men han er nok «pensjonert», sidan han døydde i 1899, knappe 40 år etter Darwin publiserte boka si!

I den diskusjonen eg viste til, vart også nokre andre bøker anbefalt, mellom anna Darwins lære faller av kjemikaren Per A.Larsen. Den første innvendinga mot boka — sjølv om den ikkje er «knusande» er vel at det er irrelevant om Larsen er kjemikar, det har ingenting med evolusjonslæra å gjere. Eg har til gode å lese ei «seriøs» kreasjonistisk bok, skrive av ein biolog.

Men ein viktigare kritikk må sjølvsagt komme ved å vurdere innhaldet. I ei melding av boka i Vårt Land, Intet nytt fra kreasjonistene, skriv Jarl Giske, professor ved UiB, nokre innvendingar:

I første kapittel forklarer Larssen hva evolusjonsteorien har ført til. Det går en direkte linje fra darwinisme til nazistenes gasskamre, står det på side 29. Dessuten får darwinismen skylden for kommunismen, rasismen og kapitalismen, det moralske forfall i den vestlige verden, samt for uheldige utviklingstrekk i teologi, samfunnsfag, humaniora og psykologi. Jeg skjønner at dette gir grunn til å prøve å ta ondet ved roten. Det er vel dette som gir en bekymret lekmann grunn til å angripe. Men hva med alternativene? Hvorfor ikke angripe meteorologien for folks manglende gudstro? Det er få ting vi nordmenn ber mer om enn godt og tjenlig vær. Moderne meteorologi ble utviklet av «Bergensskolen» tidlig i forrige århundre. All moderne værvarsling baserer seg på denne matematiske modellen, der Gud ikke gis noen rolle for været. Eller historikerne: er ikke historiebøker også sekulariserende, når verken velstand, helse, sykdom eller fred trenger Gud som forklaring?

Problemet er at kreasjonistar lever i den villfaring at så lenge Gud lar naturen utvikle seg sjølv, ved naturlover (som eg trur Gud har skapt), så er det visstnok ikkje hans skaparverk lenger. Det ville vere som å seie at eit barn som ikkje blir fjernstyrt av sine foreldre heller ikkje er barnet deira.

Kreasjonistane lever også i den villfaringa at evolusjon = «den sterkaste sin rett» (som i nazisme). Men likevel godtar dei såkalla «mikroevolusjon». Dette innvender Giske imot. Og det blir avslutninga av denne posten:

En bokomtale kan ikke imøtegå mer enn 200 sider med manglende innsikt. Den er fundamental! Jeg vil nøye meg med å vise at Larssen på side 19 sier at han ikke tviler på mikroevolusjonen: det er makroevolusjonen som står for fall. Makroevolusjon er teorien om hvordan arter oppstår, og om evolusjonære «nyheter», såsom flercellede organismer, fisker, krypdyr, og pattedyr. Mikroevolusjonen beskriver de evolusjonære tilpasningene innen hver art. Men hva med den listen han satte opp over alt galt darwinismen har ført til? Hele listen er jo konsekvenser av mikroevolusjonære prosesser i vår egen art. Menneskets atferd er resultat av at noen av våre forfedre og –mødre fikk mange etterkommere, og dermed overførte sine gener for denne atferden til sine etterkommere. Slik skjer innen alle arter. «Den sterkestes rett» er en vulgær forvrengning av mikroevolusjonen. Mikroevolusjonen forklarer «egoismen» i hvert individ. Etter mitt syn er det de mikroevolusjonære forklaringene som er den heslige delen av evolusjonsteorien. Det er da jeg sier til mine studenter at evolusjonen premierer egoisme, men ingen av oss trenger å føle oss forpliktet til å følge opp. Mikroevolusjonen sier at spurvene faller til jorden på grunn av sult eller parasitter, og at høy seksualmoral har lav arvbarhet i alle arter. Det er i mikroevolusjonen jeg føler at den allmektige og gode Skaper er vanskelig å skjelne fra tilfeldighetenes spill. Men den godtar Larssen, altså! Skyldes dette manglende innsikt?

— Kjetil Kringlebotten

6 thoughts on “Evolusjon, kreasjonisme og sitatfusk

 1. Jeg er klar over at du bor ved Bergen, men det kunne jo hende at andre lesere kunne være interessert i å høre om arrangementet.

  Det var en interessant debatt. Peder A. Tyvand var mest interessert i å kritisere darwinismen, og ikke så mye å argumentere for Intelligent Design. Han unngikk å svare på spørsmål om hva han mente var “designeren”. Nils Chr. Stenseth var det mest kritiske til Tyvand, mens Hessen var litt mer ydmyk på vegne av faget han representerte.

 2. Det største problemet med ID-folk — etter mi meining — er ikkje den dårlege vitskapen (sjølv om det er eit problem), heller ikkje dei gjentatte angrepa på “darwinistane”, men det at dei ikkje vil fortelje kva Gud dei trur på. På nettsida theistic-evolution.com er det i rekke artiklar om kristendom og evolusjon, mellom anna denne; Some Objections to Intelligent Design. Der tar forfattaren (mannen bak heile sida), Carl Drews, opp dette:

  I think that intelligent design is an attempt to find evidence for God in the world of biology, to find the fingerprints of the Almighty in nature. Fred Heeren has even written a book entitled, “Show Me God.” It’s a yearning of the heart that Job expresses in 19:26-27 (NIV): “And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God; I myself will see Him with my own eyes – I, and not another. How my heart yearns within me!” Is it possible to see God in the cosmos, in the universe, in the way our world is put together? To some extent, yes. Certainly we can see God in the glories of creation, along with King David who wrote Psalm 8. But . . . 3,000 years after Job and King David, there is now a better place to look.

  If you really want to see God, look here: [bilete av krossfesta Kristus].

  mvh

 3. Vi blir ALDRI enige. Kan vi ikke ta DET til underretning i allefall. JEG vil gjerne diskutere med andre kristne og kreasjonister. Jeg TRENGER ikke ateister/evolusjonister/new-age-ere. Tro på HVA DERE VIL. JEG vet hva jeg tror. MÅ vi plage hverandre. JEG er lykkelig i min tro. Hva er det egentlig vi driver med…? Jeg står fast i min tro og ønsker IKKE å diskutere med ate/evo/new. La oss ikke tvinge eller presse noe syn på noen. Erkjennelser kommer automatisk når man modnes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s