SDA og dei ti bodorda

I diskusjonsforumet TV2 Veggavisen har det i det siste gått ein diskusjon om sabbat og søndag. Denne vart — dessverre — fort kuppa av eit par adventistar, og i den samanhengen tenker eg her å skrive ned nokre tankar omkring dette. Ein av desse adventistane, som kallar seg Nehemja, siterte 1Joh 2:4:

Den som seier «Eg kjenner han», men ikkje held boda hans, er ein løgnar, og sanninga er ikkje i han.

Kommentaren han gav etter at eg spurde kva dette var godt for (han berre posta verset utan å kommentere det eller fortelje kven han skreiv til), var:

… det betyr att den som ikkje holder Guds bud, er en løgner.

Og dette fekk meg til å tenkje. Kvifor er det slik at dei seier at vi skal fylgje tibodslova (den frå 2. Mosebok 20) når dei ikkje fylgjer dei gammaltestamentlege føreskriftene for sabbaten? Vitner det om integritet, som er det lova streber etter i mennesket? I 4Mos 28:9f står det:

På sabbatsdagen skal du ofra to årsgamle, lytelause lam, som grødeoffer to tiandedels efa kveitemjøl, blanda med olje, og drikkofferet som høyrer til. Dette er det serskilde brennofferet som skal berast fram kvar sabbat, attåt det daglege brennofferet og drikkofferet som høyrer til. (Mine uthevingar)

Kvifor er det slik at denne regelen ikkje gjeld, medan tibodslova i 2. Mosebok 20 gjeld? Nehemja prøvde å «vippe meg av pinnen» med ein raud sild. Eg sa at sabbaten vart oppfylt i Kristus (Matt 5:17), og så påpeika eg at Paulus argumenterer mot å kreve at folk skal overhalde sabbaten (Kol 2:16). Eg kunne sjølvsagt vore klarare, og sagt at Kristus oppfylte sabbaten som frelsesveg. Men likevel, den røde silda var likevel eit dårleg skjult forsøk på å «vippe meg av pinnen»:

Kva er det neste… Oppfylte han det 6 budet også ? …(Du skal ikkje slå ihjel) Så nå er det greit å slå ihjel !! Loven er oppfylt.. ? Kva var foresten det 6 budet eit skyggebilde på ?

Eg meiner at han blanda i saman ting her. Han påstår at sabbatsbodet gjeld for ikkje-jødiske kristne som ein del av frelsa. Eg meiner det motsette. Men det betyr ikkje at eg meiner drap er ok (sjølv om han liker å klistre merkelappar på folk). Men så trur eg heller ikkje at det å ikkje drepe folk fører til frelse. Frelsa ligg i Kristus, ikkje i lova. Lova har jo forresten 613 bod, ikkje ti. Og kvifor held ikkje SDA sine medlemmar også dei andre tibodsrekkene? Kva er det som gjer den frå 2Mos 20 til den «rette»? Ein finn også ei rekkje i 5Mos 6, og ei rekkje i 2Mos 34. Kva med desse? I den sistnemnde kan ein trekkje ut desse ti boda:

 1. Du skal ikkje ha andre gudar enn meg (v. 12-16)
 2. Støypte gudebilete skal du ikkje laga deg. (v. 17)
 3. Usyrdebrødshelga skal du halda. (v. 18)
 4. Alt som kjem fyrst frå mors liv, høyrer meg [Herren] til (v. 19-20)
 5. Seks dagar skal du arbeida, men den sjuande dagen skal du kvila. (v. 21)
 6. Sjuvekehelga skal du halda når du tek inn den fyrste grøda av kveitehausten, og hausthelga når året er ute. (v. 22)
 7. Tre gonger om året skal alle mennene dine stiga fram for Herren (v. 23-24)
 8. Du skal ikkje bera fram blodet av slaktofferet mitt saman med syrt brød (v. 25)
 9. Det beste av den fyrste grøda på jorda di skal du bera til huset åt Herren din Gud. (v. 26)
 10. Du skal ikkje koka eit kje i mjølka åt mor si. (v. 26)

Og kva står det i vers 27?

Herren sa til Moses: «Skriv opp desse boda! For etter dei gjer eg ei pakt med deg og Israel.»

Så, mitt spørsmål til adventistane, ikkje berre dei i forumet men andre også, er dette: kvifor det store fokuset på dei ti boda når du finn andre slike i Bibelen også? Og kvifor er det slik at de seier at vi skal fylgje tibodslova (den frå 2. Mosebok 20) når de ikkje fylgjer dei gammaltestamentlege føreskriftene for sabbaten? Vitner det om integritet, som er det lova streber etter i mennesket? Kva skal vi då seie om folk som skyt seg sjølv i foten ved å seie at «den som ikkje holder Guds bud, er en løgner»?

Då avsluttar eg innlegget med å sitere Salme 37:37 frå den jødiske omsetjinga JPS:

Mark the man of integrity, and behold the upright; for there is a future for the man of peace.

— Kjetil Kringlebotten

81 thoughts on “SDA og dei ti bodorda

 1. Har adventistar noko spesielle ritualer som gjeld for sabbaten? Dersom ikkje — kva er det då vi eigentleg kranglar om? Dersom ja, kva?

  I Bibelen, 4Mos 28:9f står det at:

  På sabbatsdagen skal du ofra to årsgamle, lytelause lam, som grødeoffer to tiandedels efa kveitemjøl, blanda med olje, og drikkofferet som høyrer til. Dette er det serskilde brennofferet som skal berast fram kvar sabbat, attåt det daglege brennofferet og drikkofferet som høyrer til.

  mvh

 2. Kjære skeptiker til sabbaten. Jeg er like skeptisk til søndagen som du er til sabbaten.
  Husk på at de 10 BUD står over alle lover og regler, og de gjelder til evig tid. Jesus repiterte dem alle. De 613 lovene og dyreoffering tok slutt ved omkring år 0. Jesus var Guds offerlam til oss.
  Vi adventister er ikke bedre enn alle andre kristne, men vi har oppdaget den velsignelse som det er å holde sabbaten, og den er stor.
  Da jeg selv gikk fra å holde søndagen til å holde sabbaten (fredags kveld til søndags kveld), ble mitt liv forandret. Det er en stor velsignelse!
  Vennlig hilsen, og Guds velsignelse!

 3. Kor står det at dei to bodorda står over resten av lova? Og kva versjon av dei to bodorda held du deg til? Den i 2Mos 20, 2Mos 34 eller 5Mos 5?

  Vidare seier Paulus at vi ikkje treng å halde sabbaten, Kol 2:16.

 4. Kjære skeptikere til den kristne sabbat. Jesus er vårt sentrum, og da må bibelen leses ut fra hva Jesus gjorde.

  Jesus gikk alltid til synagogen på sabbaten. Det første de kristne gjorde etter å ha lagt Jesus i graven på langfredag, var å holde sabbat fra solnedgang på fredags kveld.
  På søndagen, første dag i uken, gikk kvinnene til graven for å olje Jesus. Søndagen er arbeidsdag i bibelen.

  Husk på at Jesus har skrevet de 10 bud, og det fjerde budet er i bibelen: Du skal holde sabbaten hellig, osv.
  Han ønsker at alle kristne, jøder og andre skal holde sabbat.
  Videre ser vi at de Paulus alltid var i synagogen på sabbaten, og han underviste folket om Jesus.

  Sabbaten har aldri blitt fjernet, den er til for menneskets skyld, en del av skapelsen og de 10 bud. Jesus, disiplene, Paulus og de kristne holdt alltid sabbat.

  Kirkehistorien forteller om Keiser Konstantinopel, også kalt den første pave, som tvang kristne til å arbeide på søndagen, og tvang dem til å gå i kirke på søndagen.

  Søndagen er ikke velsignet til helligdag i bibelen, men sabbaten er. Alle som holder sabbat blir rikelig velsignet.
  Derfor valgte jeg å holde sabbat i stedet for søndag.
  Mitt liv ble endret, og mine øyne ble åpnet.

  Jeg kan anbefale alle kristne å holde sabbat, bibelen lover stor velsignelse.

  Vennlig hilsen, og Guds velsignelse!

 5. Strengt tatt var vel Peter den første pave, det ligger vel litt i navnet Peters embede.

  Ellers kan jeg vise til hva den katolske katekisme sier om saken:

  “2175. (1166) Søndag skiller seg uttrykkelig fra sabbaten som den hver uke følger rent kronologisk, og den gudstjenestelige overholdelse av den kommer for kristne i sabbatens sted. I Kristi påske fullender den den jødiske sabbats åndelige sannhet og innvarsler menneskets evige hvile i Gud. For lovens gudstjenesteliv banet vei for Kristi mysterium, og det som der ble gjort, bar i seg trekk som viste hen til Kristus:359

  De som levde etter tingenes gamle orden, er kommet til det nye håp og overholder ikke lenger sabbaten, men Herrens dag, hvor vårt liv signes av Ham og av Hans død.360

  Å feire søndagen er å overholde det moralske påbud som er naturlig innskrevet i menneskets hjerte om “å vie Gud en ytre, synlig, offentlig og regelmessig tjeneste som står i tegn av Hans velgjerninger mot alle mennesker”.361 Søndagens gudstjeneste oppfyller den gamle pakts moralbud og overtar dens regelmessighet og ånd ved ukentlig å feire Skaperen og folkets gjenløser.”

 6. Kjære søndagsholder og kristne bror.
  Søndagen er ikke helligdag, selv om paven har innsatt den. Paven er heller ikke Jesu stedfortreder her på jord.

  Det er viktig at vi går til kilden, Bibelen, når vi skal forstå hvordan Gud ønsker at vi skal leve.

  Når vi leser/studerer bibelen må være Jesus i sentrum. Jesus er er Guds sønn, den nye pakt, vår frelser osv, og han var også den første kristne, fordi han var Kristus.

  Jesus har skrevet de 10 bud (se Johannes 1.1-3), han holdt dem alle, og han repeterte dem alle i bibelen.
  Jesus oppsummerte galant de 10 bud i det dobbelt kjærlighetsbudet: De 4 første budene; “Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din forstand” og de 6 siste budene; “og din neste som deg selv”.

  Det fjerde bud: “Du skal holde sabbaten hellig…” gjelder for alle og for alltid. Jesus holdt alltid sabbaten hellig. Det første de kristne gjorde, etter at Jesus var død, var å holde sabbat. Paulus og disiplene holdt alltid sabbat. Sabbaten er en stor velsignelse!

  Jeg holdt søndagen tidligere, men oppdaget sabbaten, og nå tar jeg meg fri fra alle ukentlige plikter fra fredags kveld til lørdags kveld. På sabbaten går jeg som oftest i kirken, og bruker sabbatsdagen til bibelstudie, lovprisning og har fellesskap med andre kristne.

  Mitt liv er blitt endret, mine øyne er åpnet, Bibelen har igjen blitt interessant lesning, etter at jeg begynte å holde den kristne sabbaten.

  Bibelen forteller absolutt alt om livet fra skapelsen og om det som skal skje, om himmelen, selv om en del av profetiene er skrevet i billeder og lignelser. Hele bibelen profiterer om Jesus, om hans medvirkning i skapelsen av jord og himler, om Jesus som frelser, Jesu andre komme, og at Jesus er Konge i himmelen. Jesus er Messias, vår frelser.
  Jesus er vårt sentrum, fordi han er Bibelens sentrum.
  Jesus er også vårt forbilde.

  Vennlig hilsen, og Guds velsignelse!

 7. “Når vi leser/studerer bibelen må være Jesus i sentrum. Jesus er er Guds sønn, den nye pakt, vår frelser osv, og han var også den første kristne, fordi han var Kristus.”

  Og Han sa at Han står over sabbaten. Og Paulus var ganske klar i sin tale: “Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar. Dette er berre skuggen av det som skulle koma, men kroppen høyrer Kristus til.” (Kol 2:16f)

  “Det fjerde bud: “Du skal holde sabbaten hellig…” gjelder for alle og for alltid. Jesus holdt alltid sabbaten hellig. Det første de kristne gjorde, etter at Jesus var død, var å holde sabbat. Paulus og disiplene holdt alltid sabbat. Sabbaten er en stor velsignelse!”

  Ja, Jesus hald sabbaten. Men veit du kva innhaldet i sabbaten er? Det kan vi lese i 4Mos 28:9f: “På sabbatsdagen skal du ofra to årsgamle, lytelause lam, som grødeoffer to tiandedels efa kveitemjøl, blanda med olje, og drikkofferet som høyrer til. Dette er det serskilde brennofferet som skal berast fram kvar sabbat, attåt det daglege brennofferet og drikkofferet som høyrer til.”

  Jesus fylgde dette, Han fylgde lova. Fylgjer du dette på sabbaten? Viss ikkje, så held du ikkje sabbaten.

  mvh

 8. Kjære søndagskristen.

  Å holde en kristen sabbat er ikke etter 4. mosebok. Dyreoffingen tok slutt omkring ved år 0. Jesus var Guds lam, Guds offerlam, den nye pakt, ved Jesu blod har vi blitt renset. Gud krever bare at vi tror på Jesus som frelser.

  De 10 bud er en gave til menneskene, det er de vi bygger vårt samfunn på. Uten de 10 bud ville verden vært i kaos. Uten Jesus som Frelser fra vårt skyldbrev, hadde vi ikke hatt noe himmelhåp.

  Å holde en kristen sabbat er å sette av dagen til å gå i Guds hus, som Jesus gikk til synagen. Det er å ha tid til å studere Guds ord, samt å ha fellesskap med hverandre.
  Å holde sabbat er er veldig rik velsignelse, og er en gave til alle oss mennesker.

  Å gjøre som Jesus, er å behandle mennesker med nestekjærlighet, holde de 10 bud, være tro i mot Gud osv.

  Jeg vil anbefale alle kristne å holde sabbat, fra fredags kveld til lørdags kveld som Bibelen sier er den rette sabbat.
  De fleste av oss har fri både lørdag og søndag. Det er ikke lenger noe som hindrer oss i å holde den kristne sabbat:

  Tenk bare da paven tvang mennesken til å arbeide på sabbaten, og tvang dem til å gå i kirke på søndagene.
  Eller når ungene måtte gå i skole på lørdagene og voksne måtte arbeide. Den gang hadde sabbaten vanskelige kår.

  I dagens samfunn kan vi velge å holde sabbat, det er ingenting som kan hindre oss i det. Mitt liv ble endret da jeg begynte å holde sabbaten, Bibelen ble igjen sann.

  Vennlig hilsen, og Guds velsignelse.

 9. “Å holde en kristen sabbat er ikke etter 4. mosebok. Dyreoffingen tok slutt omkring ved år 0. Jesus var Guds lam, Guds offerlam, den nye pakt, ved Jesu blod har vi blitt renset. Gud krever bare at vi tror på Jesus som frelser.

  De 10 bud er en gave til menneskene, det er de vi bygger vårt samfunn på. Uten de 10 bud ville verden vært i kaos. Uten Jesus som Frelser fra vårt skyldbrev, hadde vi ikke hatt noe himmelhåp.”

  Kan du gje noko Bibelsk grunnlag for dette?

  mvh

 10. Angående ofringer, så sier Bibelen Guds Ord, at “Det er ingen soning uten ved blodsutgytelse. Poenget med at Jesus døde på korset for deg og meg, er at Han med dette naglet skyldbrevet til korset. Han er vår Mellommann, Veien, Sannheten og Livet, og vår Yppersteprest etter Melkisedeks ordning. Han kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle den, se Matteus 5:17. I Matteus-evangeliet står det også at Han var 3 dager og 3 netter i jordas indre, slik som Jona var tilsvarende i hvalens buk. Var det ikke også Jesus som sa: “Vet dere ikke at en dag er på 12 timer?” Hvordan kan 72 timer bli fredag til søndag? (Tips: Jesus døde som Offerlammet i henhold til 3. Mosebok 23 på 14.-15. Nissan, som er den første måneden i den hebraiske kalenderen. Gregoriansk kalender beregner Påske etter vårsolverv. Hvor står det at kristne skal sette Guds høytider til side?)

  Ved døden og oppstandelsen gjorde Han slutt på slaktoffer og grødeoffer, les Daniel 9:27.
  Jesaja 9:2: “Salig er det menneske som gjør dette og det menneskebarn som holder fast ved det, han som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og vokter sin hånd så han ikke gjør noe vondt.”

  Må Gud velsigne alle som søker Sannheten, Han vil at alle skal bli frelst ved Jesus, Navnet over alle navn. Amen!

 11. Ja, nettopp. Han oppfylte lova. Difor treng ikkje vi å fylgje den.

  12×3 er 36, ikkje 72. Fredag kl. 15 + 35 timar er søndag kl. 3 på natta. Dessutan rekna dei på ein heilt anna måte på den tida. Dei rekna med den dagen dei var i, pluss dei andre. Difor vil fredag, lørdag og søndag bli rekna som tre dagar.

  Du ser også dette i Frankrike. Der er det mange som seier at ein ting skjer om femten dagar, medan det verkeleg skjer om fjorten. Dei reknar med den dagen dei er i. Altså, fredag slutta kl. 17.00, laurdag slutta kl. 1700 og søndag slutta kl. 1700. Frå kl. 1500 fredag, til søndags morgon var altså då tre dagar.

  Men du veit at i Bibelen så står det; den tredje dagen, ikkje “om tre dagar.”

  mvh

 12. Dette ble litt vel mye “Goddag, mann økseskaft”, eller? Guds Ord står så vidt jeg vet over vår egen synsing og tradisjoner. Vi skal ydmyke oss når Den Hellige Ånd vil lære oss noe, og dermed punktere falske tradisjoner (se hvem som blir rettferdiggjort i Lukas 18, FARISEEREN ELLER TOLLEREN?):
  Matteus 12:40: “For som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.”
  Jona 2:1: “Herren hadde sett ut en stor fisk som skulle sluke Jona. Jona var i fiskens buk i tre dager og tre netter.”
  Lukas 11:30: “For på samme måte som Jona ble et tegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen være det for denne slekt.”

  Den katolske kirke beregner sin Påskefeiring etter vårsolverv, slik som søndagen også er solens dag (Sunday, Sonntag, den første dagen i uken). Jula er midtvinterblotsdagen i forbindelse med vintersolverv, og ingen seriøs historiker ved sione fulle fem kan benekte dette. Paven m. fl. bøyer seg østover kl 1100 som “Dies Sol natalis invictus” = “Den uovervinnelige sol”. Dette skjer natt til 25. desember, fødselsdagen til Tammus. Tammus – som gavetradisjonen startet med som “Den gjenfødte Nimrod” – hadde Semiramis (“himmeldronningen”, dronning av Babylon) og sin egen sønn Nimrod (konge av Babylon og den som stod bak Babels tårn) som far. Julefeiringa (yule er et kaldeisk / babylonsk ord for et lite spedbarn) går tilbake til dette, slik som all mor / barn-symbolikk i hinduisme o. a.

  Skal du hevde at du representerer Bibelen, Guds Ord, må du skille hummer og kanari fra hverandre, og ikke hevde noe du ikke kan historien om. Det samme gjelder meg og alle andre. Vi skal stå til ansvar på dommens dag for alt vi sier og gjør, jfr. Jakobs brev.

  Synsing hjelper ingen, og det samme gjelder det å stå for tradisjoner Gud viser oss er feil. (“Ut av henne, mitt folk” sier Bibelen om å være i allianse med denne verdens Babylon).

  Den ekte Påsken finner du beskrevet i 3. Mosebok 23. Jesus døde på et “fastsatt tidspunkt” den 14.-14. Nissan uten at et eneste bein var brukket på Ham, som det lytefrie Lammet som døde for deg og meg. Dette er totalt i samsvar med at Gud er en ordens Gud: Offerdøden på Golgata kors skjedde på samme tidspunkt på hebraisk kalender som med Lammeblodet strøket på dørene i Egypt for skåning av Israelittenes førstefødte. Påske = Pesach = Passover = Forbigang / Skåning. Easter = Ishtar = Astarte!

  Ingenting i Bibelen tilsier at Jesus ble født i desember, men snarere 6 måneder etter døperen Johannes, gransk LUkas 1-3 til margen for referanse. Han ble født rundt 1. mars, rundt 1. Nissan som er den første hebraiske kalendermåneden. Da Maria fødte Jesus i en stall utenfor Betlehem (var og så selv på hyrdemarkene tidligere i år), var det dyr ute på marken. Folketellinga kan ha skjedd rundt Basunhøytiden eller Løvhyttefesten i september eller oktober.

  Dette ble kanskje nytt for flere, men ingen røddager på den gregorianske kalenderen samsvarer med Guds høytider i 3. Mosebok 23.

  Må Gud den allmektige hjelpe oss til å få nytt lys over dette, synes at debattforumet ditt er flott til dette. Jeg er selv tverrkirkelig, og har for lenge siden måtte erkjenne at Guds Ord står over all menneskelig synsing. Summen av Hans Ord er Sannhet, la oss åpne hjerter for vår Forsoner og Allmektige Skaper. Han vil gi oss Sannheten!

  Ha en fredfull jul, og et velsignet nyttår på de riktige premissene, kjære disipler av Gud uansett menighet! Forstå meg rett oppi dette: Det er å ta sitt kors opp med Jesus hver eneste dag som betyr noe, og la Ham være Herre og Mester i våre liv som betyr noe. Amen, Gud velsigne alle sammen!

 13. Faktisk har det seg slik at julefeiringa skjer på 25. desember fordi ein meinte at Gud vart menneske den 25. mars, Maria bodskapsdag, 9 månadar før jul. Så rekna ein seg framover. Det er ikkje omvendt.

 14. Hvor i Guds Ord finner du noe som helst om Marias budskapsdag? Står Bibelen eller tradisjoner høyest, og hvilken standard skal vi bli dømt etter på dommedag?

 15. Men finner man noe i Bibelen om treenigheten? Det er jo de samme bekreftet treenigheten, som bekreftet Marias budsskapsdag.

  Men poenget med tradisjonene er at de har grunnlag i Bibelen. Det
  virker for meg at du ikke stoler helt på den hellige ånd her. Altså hvis den hellige ånd ledsaget den tidlige kirke, hvorfor skulle han ikke hjelpe kirken i å velge rett videre, oppgjennom tidene?

 16. Jørn, “Hvor i Guds Ord finner du noe som helst om Marias budskapsdag?”

  1. Les Lukas 1. Maria fekk ein bodskap frå engelen, og dette feirer ein den 25. mars fordi det er då ein tradisjonelt sett rekner for å vere dagen Kristus vart krossfest. På den måten knytte ein saman Inkarnasjonen — at Gud vart menneske — med krossdøden. Så rekna ein seg framover ni månadar. At det fanst ein fest på den tida er ikkje noko problem. Kvifor et du mat? Dette gjorde ein så vidt eg veit også i det gamle Babylon.

  2. Kor i Bibelen står det at Bibelen åleine er vår rettesnor? Ingen stader! Paulus seier faktisk ganske klart frå om det motsette, i 2Tess 2:15: “Stå då støtt, sysken, og hald fast på dei overleveringane de har vorte underviste i av oss, anten munnleg eller i brev.”

  Breva det her blir vist til, rekner eg for å vere dei breva ein finn i NT, men det kan sjølvsagt vere fleire. Det munnlege er det ein kaller for Tradisjonen. Men kvifor meiner du at vii skal halde oss til Bibelen? Dei bøkene som er med der, vart jo utvelt av ein paveleg synode på 300-talet.

  Og, som Ivar påpeiker, dersom Heilaganden skal leie oss fram til “heile sanninga,” kvifor skal vi ikkje då helde fast på det vi har fått overlevert? Og det vi har fått overlevert, er Bibel og Tradisjon, eller “Bibel og vedkjenning,” for å bruke eit uttrykk som er meir kjent her i Noreg. Så, eit spørsmål: Klarer ikkje Heilaganden å gjere jobben sin?

  mvh

 17. Å insistere på å feire sabbatt på den sjette dagen, og i samme åndedrett å hevde at søndagen har tatt sabbattens “plass” som hviledag er grunnleggende feil. Det legger for dagen en uvitenhet om søndagens teologiske betydning og også om grunnleggende historievitenskapelige kjensgjerninger. (For eksempel har det aldri fantes noen keiser Konstantinopel, men keiser Konstantin grunnla i sin tid byen Kontantinopel som er dagens Istanbul.

  Søndagen er ikke en ny sabbatt, den har en helt annen betydning og symbolikk enn den gamle sabbatten. En symbolikk som kun blir forståelig utfra Kristusmysteriet. Ved Ordets inkarnasjon, død og oppstandelse åpnet evigheten (Guds rike) seg for menneskeheten, en Guds nyskapelse. Søndag betegner derfor ikke ukens første dag, men snarere ukens åttende dag. Den dag da evigheten trer inn i det timelige. Som skapelsens “åttende dag” som følger etter sabbaten, betegner den det nye skaperverk som innledes med Kristi oppstandelse. Den gamle sabbatten kan således betegnes som avlegs i den nye æra som kristi oppstandelse varsler, på akkurat samme måte som ofringene er det.

  Den syvende dag, sabbatten er symbol på den kronologiske tid, betegner bruken av åtte, den åttende dag en ny begynnelse, Starten på en ny periode, ulikt den foregående. Tallet åtte forekommer også i beskrivelsen av tabernaklet og det nye templet, og åttetallet blir også kalt salighetens tall, etter de åttes saligprising (Matteus 5, 3-10). Den åttende dag er en dag utenfor tid og rom, ikke bundet av den gamel syvdagersyklusen, den er et symbol på at evigheten har møtt det timelige og endelige. Således bør en tenke på det liggende åttetallet. Det ble oppfattet som de ting som stadig kommer tilbake til seg selv, det vil si et sinnebilde på tidløshet. I matematisk sammenheng er dette tegnet et symbol på uendelighet.

  Dåpskarene i oldkirken var utformet med åtte kanter for å vise at dåpen var inngangsportalen til det nye liv, den åttende dag, til å bli en lem på Kristi legeme, å bli en ny skapning.

  Når det gjelder våre venners krakilske spekulasjoner om Jesu fødselsdag, så er det ingen som vet dette. Av symbolske grunner feirer Kirken Jul den 25. desember. Kirken har gjort dagen til en fest for Jesus som er vår “rettferdighets sol”.

 18. Hva gikk galt?
  Man kan jo undre seg over at noen mennesker tviler på at sabbaten er ukens syvende dag. Ikke så rart kanskje, når vår kalender på 60-tallet forandret røddagene, og søndagen fikk rødt merke, istendenfor lørdag. Før det begynte uken på søndag og sluttet på lørdag.

  Bibelen må være vår rettesnor alltid, uten troen på bibelen vil vi ha et stort problem. Med liten bibelkunnskap blir store kirkelige ledere som paven, biskoper osv, viktige men også farlige. Deres meninger kan bli erstatningsteologi, og en avsporing av bibelen.

  Bibelen sier tydelig at Gud skapte jorden på syv dager, sabbaten ble skapt på sabbaten/lørdagen. Det fjerde bud: “Du skal holde sabbaten hellig…” ble forandret av paven til å hete du skal holde hviledagen hellig.

  Keiser Konstantin tvang kristne og jøder fra år 325 år e.Kr. å arbeide på sabbaten/lørdag og tvang dem til å gå i kirke på søndag. Det kunne han fordi han ble både statsleder for romerriket, og også en type leder for kirken.

  Helt frem til det ble religionsfrihet omkring 1850 måtte folk lide under søndagsholdelse. De som holdt sabbaten ble anmeldt og kanskje fengslet og kanskje drept.

  Søndagen er ikke velsignet i bibelen, ingen steder i bibelen hentyder en annen helligdag enn sabbaten. Tvert imot så blir søndagsholdelse falsk tilbedelse. For søndagen er soldagen (sunday, sonntag osv).

  De fleste språk kaller lørdag for sabbat, eller nesten likt.
  På tysk heter også onsdag “mittwoche” midt i uken, fordi dagen er midt i uken når søndag kommer først og lørdag kommer sist.
  I Norge hadde vi Tor og Odin som guder helt frem til 1030, da Norge ble kristnet. Derfor har våres ukedager oppkallling etter gudene: Tar kun de mest kjente gudene her:
  Odin-Onsdag, Tor-Torsdag, Frøy-Fredag, Loke/eller Lords day-Lørdag, Solguden-Søndag.

  Profeten Daniels bok kapittel 3 har med seg en beretning om at på Dura sletten i det gamle Babylon, var testen på sann eller falsk tilbedelse, om man ville lyde eller bryte et av Guds 10 bud.

  Lik testen på Dura sletten i det gamle Babylon legges det opp til at nøyaktig den samme testen skal møte alle troende når det nye Babylon skal sette verden på prøve.

  Dyrets merke har å gjøre med hvilken merkedag vi skal helligholde, Guds og Bibelens eneste hviledag, sabbaten, (det fjerde bud) eller Babylons (den katolske alternative hviledagen, den hedenske soldagen, søndag).

  Vi som holder sabbaten blir forsatt prøvd. Mange kristne og særlig katolikker ønsker å fremheve pavens alternative hviledag, den hedenske soldagen, søndag. Søndagen er en falsk avsporing fra bibelen. Tradisjoner holder ikke mål, mot bibelens egne ord.

  Vi som holder sabbaten er så rikt velsignet, at å holde søndag blir banalt. Og i dagens samfunn er det fritt frem å holde sabbat. Jeg ønsker at alle kristne og jøder kan sette av sabbaten (fra fredags kveld til lørdags kveld) og kjenne Guds veldige velsignelse. Be om at Gud må lede deg til en menighet som står for det bibelen sier, og ikke hva menneskelige tradisjoner sier. Da vil øyene bli åpnet…

  Vennlig hilsen, og Guds velsignelse.

 19. Og i god gammal SDA-stil så les du altså ikkje kva som blir skrive. Abelard skreiv at søndagen vert rekna som den åttande dagen — dagen då Kristus stod opp.

  Men eit spørsmål. Kva meiner du om Kol 2:16? Kvifor skal vi fylgje sabbaten når Paulus seier at vi ikkje treng det? Og når den er ein del av lova, som vi ikkje er bunden av?

  Og kan du prøve å lese litt historie, eller i alle fall vere litt meir kritisk til det du høyrer i SDA-krinsar om DKK? Har du “bevis” for alt det du skriv om DKK? Og set ikkje du deg som dommar — i Guds sete — når du skriv at vi ikkje er velsigna? Kva seier Bibelen om folk som set seg i Guds sete?

  Og forstår du kva du eigentleg skriv når du snakker om dyrets merke? Vil du verkeleg beskylde folk for dette?

  Du skriv: “Dyrets merke har å gjøre med hvilken merkedag vi skal helligholde, Guds og Bibelens eneste hviledag, sabbaten, (det fjerde bud) eller Babylons (den katolske alternative hviledagen, den hedenske soldagen, søndag).”

  Eg høyrer ofte dette, men har aldri sette noko bibelsk grunnlag for det. Dersom søndagen er så fæl som du skal ha det til, kvifor val Gud å reise Kristus opp på den dagen då?

 20. Turid Lien,

  Takk for at du poster en melding som overhodet ikke relaterer seg til argumentene i de tidligere postene. Dette er desverre noe som jeg opplever altfor ofte fra adventister.

  Det eneste du kommer med er de sedvanlige argumentene om dyrets merke, Babylon og annet lett kamuflert vrøvl. Disse argumentene overbeviser ingen andre enn din egen krets, fordi de er blottet for redelighet og kristisk holdning overfor egne kilder.

  KK: Kristi oppstandelsesdag-argumentet fører ikke frem blant SDA-ere ettersom en del mener at Jesus stod opp midt i uken (!). De baserer dette på tolkningen av Jona og hvalfisken, tre dager og tre netter.

 21. Den “åttende dagen”.
  Det er faktisk utrolig at noen kaller søndagen for den “åttende dagen”, når Gud skapte en syvdagers uke.
  På seks dager skapte Gud jorden, og den syvende dagen skapte han sabbaten, som ble helliget til hviledag.

  Søndagen er en deilig dag på mange måter. Det er dagen da uken starter igjen. I bibelen benyttet man dagens første ukedag, søndag til å arbeide og reise. Det samme gjør jeg.

  Jesus gikk alltid til synagogen på sabbaten, det samme gjorde disiplene, de første kristne, helt frem til 325 e. Kr, der kristne ble tvunget av Keiser Konstantin til å arbeide på sabbaten, og tvunget til å gå i kirke på søndagen.

  I Daniel kapittel 9, er det tydelig paven som ser seg fore å endre på både tider og lover, og det advares sterkt mot denne makten.

  Ha en god bibellesning!

  Vennlig hilsen og Guds velsignelse!

 22. Gud nyskapte verden gjennom Kristus på den åttende dagen, også kalt påsken, som minnes hver søndag. Den åttende dagen betegner den messianske tidsalder.

  Syvdagerssyklusen er brutt, den er forbigått, evigheten størmmer inn i det timelige.

  Dette handler om å ta inkarnasjonen på alvor! Ikke gamle vinskin til ny vin og alt det der!

  Lykke til med teologilesningen!

 23. Ja jeg vil forøvrig også ønske deg lykke til med historielesningen. Jeg kommer her med et lite utdrag fra Barnabas sitt brev som ble skrevet mellom år 70 og 120 e.Kr. dvs. lenge før Konstantin.

  “We keep the Eighth Day with joy, the day when Jesus rose from the dead.”

 24. Den “åttende dagen” et begrep som kommer inn i historien, og er igjen et sidespor av bibelen. Som kristen må det være bibelen som er vår rettesnor. Men kirkehistorie forteller hvor galt det kan gå, når makter tar seg til rette og endrer på tider og lover som Gud har satt inn til evig tid.

  Sabbaten er fra tidenes morgen, da den var en del av skapelsen. Les Daniel 7 om makten som endrer tider og lover, uten Guds velsignelse. Sabbaten skal også holdes i himmelen, se Åpenbaringen. Ingen har rett til å forandre tider eller lover, ingen har rett til å trekke noe til eller fra i Bibelen.

  Den “åttende dagen” er ikke en velsignet dag i bibelen, den er heller ikke noe begrep. Den første dagen, søndagen er heller ikke velsignet og satt til helligdag i bibelen. Kun sabbaten og andre høytider er velsignet og helliget i bibelen.

  Å holde sabbat, er som å prøve Herren. Prøv Herren og merk at han er god. Da stoler du på det som står i bibelen og Gud selv, og ikke på andre historiske bortforklaringer.
  La bibelen tale til deg som et Guds barn, og be om at Gud vil gi det klarsyn over bibelens innhold.

  Ha en god bibellesning!

  Vennlig hilsen og Guds velsignelse!

 25. Den “åttende dagen” et begrep som kommer inn i historien, og er igjen et sidespor av bibelen. Som kristen må det være bibelen som er vår rettesnor.

  Kvifor det? Kor står det at Bibelen er vår rettesnor?

 26. Turid Lien

  Jo, den åttende dagen beskrives i NT, den kalles Kristus, og han er vår evige sabattshvile! 😉

  Jeg nekter ikke for at den 7. dagen var viktig i første mosebok. Av en eller annen grunn så er det en vane blant adventister å hevde at alle må holde sabatt siden Gud velsignet dagen i 1. mosebok. Det er ikke sagt at dette er et bud man må holde. Adventistene skiller altså ikke mellom er og bør.

  Leser man videre finner en ut at å holde sabbatt kun var et bud gitt til Jødene ved Sinai. Dvs. at det er kun bindende på omskårne jøder. Jeg er klar over at adventistene nå vil skyte inn at kristne er åndelige jøder. Men det er de ikke, noe som det klart fremgår av språkbruken i ApG i omtalen av konsilet i Jerusalem. Der omtales heller ikke en sabattsforskrift.

  Slik at når adventistene sier at:

  “Det fjerde bud: “Du skal holde sabbaten hellig…” gjelder for alle og for alltid.”

  Så er det beviselig feil, det gjelder bare for de som er bundet av Sinaipakten. Den har aldri vært gyldig for alle.

  Nei, man kan heller ikke skjelne mellom moseloven og de ti bud. De er begge en del av samme pakt. Man kan derimot skjelne mellom Sinaipakten og Noas pakt (hvis tegn er regnbuen) i GT, og selvsagt den nye pakt i Kristus. Enkelte adventister snakker om de 10 bud som evige og at de ble til før skapelsen. Dette er noe de har hentet rett fra Ellen G. White.

  Nå mener jeg at sabbatten bare var en skygge for det som skulle komme, og dermed er totalt avleggs og passe.
  Selv om man ikke skulle mene dette er det enkelt å komme unna sabbatsforskriften ved det jeg skrev over.

  Jeg avslutter med dette Bibelverset i nynorsk språkdrakt:

  Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar. Dette er berre skuggen av det som skulle koma, men kroppen høyrer Kristus til.” (Kol 2:16f)

  med vennlig hilsen

 27. Kjære kristne søndagsholdere (solgudtilbedere).

  I bibelen står det om sabbaten veldig menge ganger, om søndagen står det beklageligvis ytterst lite… Det betyr ganske enkelt at sabbaten (fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag) er Herrens dag, sabbaten.

  I dette lille innlegget tar jeg med sitater fra GT og fra NT:

  Ønsker å sitere en av de mest kjente profetene i bibelen, Jesaja 56: “Så sier Herren: Hold lov og rett og gjør det som rett er!
  For min frelse er nær (Jesus), den kommer og min refferdighet skal åpenbares. Salig er den som gjør det jeg vil, hvert menneske som står fast ved det, så han holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og vokter sin hånd fra å gjøre noe ondt.
  Den fremmede som har sluttet seg til Herren, skal ikke si: Herren vil skille meg ut fra sitt folk.” Og den som er gjeldet skal ikke si: Jeg er bare et tørt tre. For så sier Herren: De gjeldinger som holder mine sabbatsdager, som velger å gjøre det jeg vil, og holder fast med min pakt, dem gir jeg minnesmerke og navn i mitt hus og innenfor mine murer. Jeg gir dem det som er bedre enn sønner og døtre: et evig navn, som ikke skal slettes ut. Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil tjene Herren og elske hans navn, som ikke skal slettes ut. Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil tjene Herren og elske hans navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt hus der de kan be.”
  Neste del av vers 7 omhandler brennoffer og slaktoffer, men det tok slutt omkring år 0. Offring blir ikke utført av Jesus, eller disiplene, men Jesus var Guds offer til oss.

  Lukas 4.16-21: “Han (Jesus) kom til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gik han inn i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese av Skriften, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år (den tiden vi lever i fra Jesu første komme til han kommer tilbake og henter alle oss som tror på han) fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: I dag er dette skrifordet blitt oppfylt mens dere hørte på.”

  Ønsker bare å løfte frem det bibelen sier om sabbaten, da tradisjoner faller på steingrunn hvis de ikke er bibelsk begrunnet. Hverken kirkehistorie, tradisjoner eller kulturer må få svekke det bibelen sier. Bibelen er Guds ord, og vår rettesnor.

  Guds velsignelse til alle lesere!

 28. “Kjære kristne søndagsholdere (solgudtilbedere).”

  Du har skjønt det! kristus er jo rettferdighetens sol!

  Mal 4,2:
  Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger;

  😉

 29. En saumfaring av Lukas 1-3 med kryssreferanse i det levittiske presteskapet sin tempeltjeneste, forteller oss at Johannes Døperen ble født 6 måneder før Jesus ble. Elisabet fødte Johannes 6 måneder før Maria fødte Jesus Kristus, vår Frelser, vårt Påskelam som døde og stod opp igjen for menneskeheten. Han er Sannheten, Veien og Livet, og snart nærmer vi oss igjen datoen for korsdaøden og oppstandelsen.

  Tidspunktet for Jesu fødsel finner du ved å vite at Elisabets mann Sakarja jobbet i Abias skift, og studere Messiansk- Jødisk historie om at Johannes Døperen ble født på 15. Nisan / 15. Abib (dagen etter Påskelam-datoen 14. Nisan / 14. Abib, se 3. Mosebok 23. Dette er for øvrig tidspunkt og dato Jesu Kristi korsdød 25. april kl 1500 i år 31 akkurat som profetert! 69 1/2 uker i Daniel 9 = 486 1/2 år etter Artaxerxes’ dekret om Tempelets gjenoppbyggelse i Jerusalem). Den Israelittiske måneden Nisan / Abib er den første Hebraiske måneden, og er alltid i mars / april på den gregorianske kalenderen.

  Vi er nødt til å bruke den kalenderen som Gud vår Skaper har laget, og ikke den babylonske som bygger på solas kretsløp for å forstå hvor dyp betydning Gud har lagt i dette. Seek and ye shall find, søk så skal dere finne!

  Jesus ble trolig født på den første dagen av Løvhyttefesten, 15. Tishri på den Hebraiske kalenderen. Den er på den gregorianske kalenderen alltid i september / oktober, i år 4 “før Kristus” var den sannsynligvis i september.
  På grunn av høytid og påtvungen folketelling, var der intet rom i herberget for Maria og Josef.

  La Bibelen fortelle deg hva Bibelen sier. Den Hellige Ånd vil veldig gjerne hjelpe deg med dette, men da må du “korsfeste kjødet” med alle menneskelige tradisjoner som står Guds Ånd i mot. Paulus følte denne åndskampen veldig sterkt, og hadde jo som kjent en “torn i kjødet”.

  Johannes Døperen døpte Jesus i Jordanelva, “for at all rettferdighet skulle skje fyldesest”. En levittisk prest gikk inn i aktiv tjeneste som 30-åring, og Lukas forteller oss at Jesus var “omtrent 30 år” da Han ble døpt. Etter som det ikke er noe år 0, blir dette høsten 27. En halv åruke i den helt spesielle tjenesten som Guds Messias, Kyrios, Den Salvede, Yppersteprest etter Melkisedeks ordning følger så frem til Påsken i år 31.

  Easter = Ishtar = Astarte = babylonsk himmelgudinne.
  Passover = Pesach = Forbigang / Skåning, 14. Nisan / 14. Aviv. Kristus som vårt Påskelam døde på det fastsatte tidspunktet som tilsvarer Lammeblod smurt på dørene i Egypt til skåning av sine førstefødte mot Herrens dødsengel. Han som straffet farao med denne landeplagen
  fordi farao ikk lot Hebreerne fare. Symbolikken er perfekt!

  La Gud hjelpe deg med å få dette på plass, i Jesu Kristi Navn. Amen.
  (mennesker spår, Gud rår!)

 30. Matteus 12:40 forteller oss svart på hvitt at Jesus skulle være 3 dager og 3 netter i jordas hjerte, slik som Jona var 3 dager og 3 netter i hvalens buk.
  Lukas 11:30: “For likesom Jonas ble et tegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli det for denne slekt.”

  Tradisjonen med å tolke dette til å være halve dager og netter, er for å få det til å henge sammen med den talmudianske fortolkning som baseres på delvis blasfemi. På “Easter Day” feires altså Astarte sin fødselsdag, slik som Nimrod / Tammus / Astarte feires på “Yule Day”.

  Guds Ord sier at hedenske dager ikke skal feires, heller ikke fødselsdager. Han sier at Hans hellige dager skal holdes, og dem finner du i 3. Mosebok 23. Kristus som lovens “oppfyllelse” (gresk: telos) holdt dem perfekt, og er Den Føstefødte som Gud har behag i!

 31. Rettelse: Nimrod giftet seg med sin mor Semiramis, og de fikk sønnen Tammus. Denne falske treenigheten dyrkes på tidspunktet for “yule”, det kaldeisk-babylonske ordet for et lite barn. All mor-barn-dyrkelse stammer fra dette onde systemet, som vi f. eks. ser i hinduismen. Nimrod stod bak Babels tårn, jfr 1. Mosebok 10-11. Det nye EU- parlamentet i Strasbourg i Frankrike er bygget som et nytt Babels tårn!

  Som kristne er vi kalt til å dyrke Skaperen, og ikke det skapte.

  Ha en velsignet helg, med din Frelser Jesus Kristus i hjertet!

 32. Neimen, hva er det slags svar: “Ja, då går vi vel til helvete då!” Tidligere her var en som skrev at jeg “krakilsk forsøkte å finne datoen for Jesu fødsel”.

  Er det ikke lov til å komme med noen supplerende opplysninger til det dere ser på som autorativt her?

  Frelsen handler om å ta i mot Jesus Kristus, uansett om en er jøde eller greker.

  For øvrig er det norske “helvete” det stedet hvor dødsgudinna Hel bodde i vikingenes norrøne åsatro. Det “helvete” som Jesus snakket om er “gehenna”, som er en søppelfylling sør for Tempelplassen i Jerusalem hvor mennesker også ble kastet levende med avslåtte bein for å dø fortere. Jesus fikk jfr Salme 22 ikke et eneste bein i skjelettet brukket på korset, som det lytefrie Påskelammet som døde for deg og meg.

  (For øvrig: Beklager hvis det er noe jeg har skrevet her, som har ledet til de sarkastiske svarene!)

 33. Kjære katolske venner i troen på Jesus Kristus.

  Som kristne, er det viktig at vi ser på hva bibelen sier om sabbaten. Jesus er vårt forbilde, han var den første kristne. I følge Johannes 1.1 var Jesus med på skapelsen og på utformingen av de 10 bud i 2. Mosebok, kapittel 20. Jesus repeterte alle budene i NT, og holdt alle 10 budene. Han oppsummerte også de 10 bud galant i “det dobbelte kjærlighetsbud; “Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din forstand, og din neste som deg selv. De fire første budene var forholdet mellom Gud og mennesker, bud 4 er spessielt om helligholdelse av sabbaten. Budene 5-10 var om forholdet mennesker imellom.

  Som kristne legger vi bibelen til grunn for all tro, og da er det viktig å se at Jesus aldri avskaffer sabbaten. Han bekrefter sabbaten med å holde den, og han sier også at man kan gjøre andre mennesker godt på sabbaten:
  Matteus 12, 8-12 ” For Menneskesønnen er herre over sabbaten. Så gikk han videre og kom inn i synagogen deres. Der var det en mann med en hånd som var helt vissen; og de spurte Jesus: “Er det tillatt å helbrede på sabaten?” For de ville finne noe å anklage ham for. Men han svarte: “Om en av dere eide en eneste sau, og den falt ned i en grøft på sabbaten, ville han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten.”

  Som kristne er det viktig å vite at Jesus har vært med helt fra skapelsen, han har vært med på å skape sabbaten og med på å lage de 10 bud. Se bare hvordan Johannes beskriver hvordan Jesus sin rolle i hele skapelsen, ikke bare av de 6 dager, men også skapelsen av sabbaten den 7.ende dag:

  Johannes 1.15: “I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke i mot det.” Vers 14: “Ordet ble menneske og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet”.

  Jesus holdt alltid sabbat: Lukas 4.16-21: “Han (Jesus) kom til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gik han inn i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese av Skriften, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år (den tiden vi lever i fra Jesu første komme til han kommer tilbake og henter alle oss som tror på han) fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: I dag er dette skrifordet blitt oppfylt mens dere hørte på.”

  Paulus holdt alltid sabbat: Apostelens gjerninger, kap. 13, vers 13-52: Ressume: Paulus og hans følge taler i Antiokia i Pisidia om alt Gud har gjort for dem, og frelsesplanen gjennom Jesus. Vers 42-49: “Da de gikk ut av synagogen på sabbaten, ble de oppfordret til å tale om dette også neste sabbat. Og da folk gikk fra hverandre, var det mange som fulgte dem, både jøder og hedninger som hadde sluttet seg til jødenes tro. Paulus og Barnabas snakket med dem og la dem på hjertene at de måtte holde fast på Guds nåde. Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Guds ord. Da jødene så alle disse menneskene, ble de egget til iver, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. Paulus og Barnabas sa da rett ut: ” Det er nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men sider dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige liv, så går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.” Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv, kom til troen. Herrens ord ble spredt over hele området.”

  Kristne må også holde sabbat: 1.Johannes, kap. 2, vers 3-7: “Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde. Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen (skapelsen) av. Dette gamle bud er det ord dere har hørt.”

  Vi skal holde sabbat både på jorden og i himmelen: Jesaja kap. 66,
  vers 22-23: “For likesom den nye himmel og den nye jord som jeg skaper (himmelen), alltid skal bestå for mitt åsyn, slik skal deres ætt og navn bestå, sier Herren. På nymånedagen fra måned til måned, på sabbbatsdagen fra uke til uke skal alle mennesker komme, bøye seg og tilbe for mitt åsyn, lyder ordet fra Herren.”

  Beklageligvis har søndagen ingen velsignelse. Gud ønsker at alle mennesker skal holde sabbat for Herren vår Gud. Sabbaten er fra solnedgang på fredags kveld, til solnedgang på lørdags kveld.

  Den katolske kirke har forandret både dagens rytme, ukens egentlige rytme, og forandret på alle høytider. Ingen av de røde dagene passer sammen med bibelen. Den katolske kirke feirer egnetlig solgud, solfest, Nimrod og Tammus og andre guder. Heldigvis er det mange katolikker som har Jesus i sitt hjerte, og kjenner bibelen. Det bare å håpe på at kristne igjen skal få del i den store velsignelse som det er å holde sabbat, selv om den katolske kirke prøver å forvirre kristne med å forandre tider og lover. Se Daniel kap. 7 vers 25-26.

  Til slutt: Når noen kristne, inklusiv katolikker prøver å argumentere bort sabbatens betydning med: “Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat. Alt dette er bare et skyggebilde av det som skulle komme, men legemet er Kristi legeme.” (Kol 2:16f) Dere må skjønne at det er fastedager det er snakk om, og ikke den ukentlige sabbat? Det var svært vanlig å faste ofte, både i GT og NT. Den ukentlige sabbat blir ikke berørt av et slikt utsagn om faste.

  Sabbaten, Herrens dag er såpass grunnleggende i bibelen, at den blir tatt med i de 10 bud, det fjerde i 2. Mosebok kap. 20, vers 8-11: “Kom hviledagen i hug, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.”

  Jeg vitner om sabbaten (og Guds frelsesplan), fordi jeg selv har funnet ut den store velsignelsen som er i å holde sabbat, som Gud lover oss. Ut i fra min egen erfaring, og ut fra hva bibelen sier, kan jeg derfor anbefale alle kristne å holde sabbat, og kjenne forskjellen fra en menneskeskapt søndag. Det er ingenting som hindrer oss i det!

  Guds velsignelse til alle lesere!

 34. Kære læser
  Når sabbaten hævdes ophævet, vises ofte til Kolossebrevet. Mange protestanter hævder budene ophævet, eller at de har skiftet niveau; og siger i begge tilfælde, at Gud har flyttet sig. Den Katolske Kirke hævder derimod sin egen autoritet til at ændre tider og lov, som de nævnte protestanter også følger undrende efter, især om søndagen! (Dan. 7,25).

  Hos Gud er ikke skygge af forandring! Sl. 102,28; Mal 3:6; Hebr. 13,8; Jak. 1,17. Det indebærer at Guds bud er evige, som Sl. 119 så rigeligt siger fra. Bibelen viser klart og tydeligt, at budene har en helt særlig plads i forhold til alle de andre love.

  Når Paulus lærer, at ´loven´ er ophævet, må man spørge: Hvilken lov? Og det ses i Hebræerbrevet 7.-10. kap. Lovene i GT er mange. At gøre dem til én og samme er at vildlede folk! Bibelen skiller tydeligt mellom budene og resten af loven.
  1) Kol 2,14
  Han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser, det som var imod os; han tog det bort ved at nagle det til korset. Lovbestemmelsen er tydelig: ´syndens løn er døden´, som skrevet står! Det er altså ikke loven, men konsekvensen af loven, som er betalt, nemlig bestemmelsen om døden.
  Frelsen er en gave, som fås af nåde ved tro på Jesus. Velgerninger spejles i budene. Loven, som Jesus skriver i vore hjerter, er den fra begyndelsen. Her skal intet tilføjes eller trækkes fra. Dersom de ti bud var naglet til korset, da syndede ingen mere. Men se dig omkring, o menneske! Læs også Bibelens korteste definition på synd er i: (1. Johs 3,4: ….synd er lovbrud.). Verden er jo overfyldt af synd og nød. Efter Bibelens definition sker synd af lovbrud, som atter svarer til ulydighed! Ergo er 2 buds og 10-buds loven, alt gældende som selve konsentratet, og udelukker absolut ikke en udvidet radikaliseret forståelse, som Jesus og apostlene underviste!

  Bemærk, at Guds børn også er defineret, se Åb. 14,12: Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus! Samtidig ses (Kol 2,14) at slægte på Paktsbogen (2 Mos 24,7), som Moses skrev, se (2 Mos 24,4). Denne bogs ceremonier mistede jo opgaven, og var meningsløse, da Lammets endegyldige offer var givet. Men Vidnesbyrdets tavler, kærlighedsloven, som Gud skrev, blev ikke naglet til korset. Men syndens pris, som kom af at bryde den! Det er ligeså klart som at Jesu offer indfriede forjættelsen til alle slægterne fra begyndelsen ved Adam! 2) Kol 2,15
  ”Han afvæbnede magterne og myndighederne, og stillede dem åbenlyst til skue, da han førte dem i sejrstog ved Kristus.” Her siger Paulus fra Kristi sejr over mørkets magter. Satan er endelig beseglet som taber af striden!
  3) Kol 2,16
  ”Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne eller sabbat.”
  Verset peger klart på Paktsbogens ceremonier, som Moses skrev. Den blev lagt ved siden af arken (5 Mos 31,26). Til forskel fra det, blev Vidnesbyrdet blev lagt i arken! (2. Mos 25,16 + 40,20 + 1 Kg 9,8). Det eneste verbale overlapp til budene i Kol. 2,16 er faktisk sabbater. De andre ord findes jo ikke i dekalogen! Så selvsagt er verset kun møntet på seremonierne, lisom de opfølgende vers i kapitlet! Til ceremonielle højtider var nemlig knyttet fridage, højtidsdage, også nævnet sabbater, men de skal ikke at forveksles med skabelsens sabbat, den 7. dag. Et eksempel på ceremoni-sabbat er påsken 14. Nisan. Den kunne falde alle ugedage som årene gik, og når den ramte en rigtig sabbat, hed overlap af to sabbater, ´stor sabbat´!
  10-budstavlerne er det éneste direkte fra Guds finger! En afgørende forskel! I helligdommen blev de sådan majestætisk gemt i selve arken, for at understrege deres forrang endnu engang. Og på låget stod to keruber i guld og “vågede” over Guds lov. Om vidnesbyrdet se (2. Mos 25,16 + 40,20 + 1 Kg 9,8).
  Sabbaten havde lidt meget under Egyptens slaveri. Den blev restaureret i ørkenen. Men den er indstiftet og helliget allerede ved skabelsen længe før den første jøde. Sabbatens universelle gyldighed ses også i de ældst kendte sprog. Og det er uafhængigt af Bibelen! Gud hvilede 7. dag, og mennesket som blev skabt i Guds billede, inviterede Gud til at følge – også på sabbaten! At sabbaten er generindret ved Moses, vidner indledningen på budet også om: Husk! Patriarken Abraham holdt ihvertfald Guds bud og anordninger og love (1 Mos 26,5). Det bifaldt Gud, og udvalgte ham til sit ejendomsfolks far, som et led i frelsesplanen!
  4) Kol 2,17.
  Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus.
  Der er nogle, der tror, at den ugentlige sabbat kun er en skygge af det, som skulle komme, og derfor blev naglet til korset. Vi skal se, at det er ceremonilovene (inkl. de årlige sabbater), der er en skygge af det, som skulle komme.
  Hele Hebreerbrevet bør læses for at forstå den nye og gamle pakt. Især kapitlerne 7-10 belyser som nævnt skiftet. Det væsentlige nye er den nu direkte adgang fra vore hjerter til Talsmanden i Himlen. Det er bedre end det aflagte offersystem, der byggede på forjættelse, og pegede frem til Golgata. Men i hine dage boede Gud i tabernaklet på jord (skyggen), men i dag i det virkelige, som ikke er udført med hænder!
  (Hebr. 10,1) .. for da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne, årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kom med dem, til målet . . . (fortsæt helt til vers 4, og se også Hebr. 8,5 om skygge).
  hilsen Jonas

 35. Kære læser

  Da ingen endnu har kommenteret bidraget 20. mai, forstår læsere at GT´s love er differentiert; og at det, som står i Kol 2,16 omhandler cerimonierne. Fint det! Kjetil skifter nu emnet over i buda ved at citere Rom 2,14. Budene er særdeles tydelige at trække ud af Romerbrevet´s 1.og 2. kap.

  Men ses 2,14 isolert, kan en tro, at her er relativiteten acceptert i syndens ”ta´ sel´ bord”. Det er fatalt misforstått. Disse kapitler sætter hedninger ganske anderledes i centrum af hedninge-missionæren.

  Se blotRom 1,32-2,1: ”De kender Guds retsordning, at de, der handler således, fortjener døden; alligevel ikke blot gør de disse ting, men giver endogså dem, der handler således, deres bifald. Derfor er du uden undskyldning, menneske! hvem du end er, som opkaster dig til dommer, thi…” Her er altså tale om uretfærdige dommere, der bifalder synderegister bl.a. i Rom 1,18-31. Her findes så at sige det meste af ti-budsrækken assosiert til 2. Mos 20.

  1. bud Rom 1,30 . . . . . . ”gudshadere”
  2. – Rom 1,23 . . . . . . ”billede”
  3. – Jak. 5,12 . . . . . . ”sværg ikke…”
  4. – Rom 1,25 . . . . . . ”de dyrkede skabningen fremfor Skaberen” –
  5. – Rom 1,30 . . . . . . ”ulydige mod forældre”
  6. – Rom 1,29 . . . . . . ”mordlyst”
  7. – Rom 2,22 . . . . . . ”du bedriver hor.”
  8. – Rom 2,21 . . . . . . ”du stjæler.”
  9. – Rom 1,13 . . . . . . ”upålidelige”
  10. – Rom 1,29 . . . . . . ”fulde af misundelse”

  Hjertets lov, kærlighedsloven, som er de 10 buda (Rom 13,8-10), er altså iht. Paulus universel. Det indser begavede mennesker! Og i Rom 2,12-13 ses endda muligt at være lovens gører for hedninger, som ikke har fået loven! Hvordan han får det gøre, står så i Rom 2,14-15.

  Nu da gerningers retfærdiggørelse er så understreget, er tid til at blade tilbage på Rom 1,16, der understreger evangeliet og troen: Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, thi det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror…… der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.«” Altså er vore gerninger ikke nok; og uden gerningerne er det også for lidt – for så er troen død!

  Til buda infriede Jakob her 3. bud. Og angående 4. bud nævnes sabbaten ikke, men Skaberen, som endte skabelsen 7. dag, sabbaten. Her vil jeg dog sætte parentesen: (Romerne kunne vide, at 7. dag er helliget Herren. Den hedder nemlig ´sabato´ på italiensk. Overraskende mange gamle sprog vidner om sabbatens universelle status (langt, langt før søndag-navnets opfindelse). Se http://www.biblesabbath.org.)

  Romerbrevets 2. kapittel ender med det åndelige Israel omfattende alle, som lader Gud omskære hjertet. Det jeg i øvrigt ser Paulus fortælle, er, at alle menneskers evighed afgøres her i dette liv, som det også fremgår af Åb. 22,12:”Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver, efter som hans gerning er.” There is no second chance!

  Rom 2,15 viser endda en synde-definition: ”Nemlig at afvise samvittighedens vejledning.” At synde er at forfejle, ligesom lovbrud er at synde; 1. Joh. 3,4; Begge er at vrage vejledninger fra Gud!

  Matteus 19,17”……Men vil du gå ind til livet, så hold budene!” 2. Jh. 6 ”Og deri består kærligheden, at vi vandrer efter hans bud. Dette er budet, at I skal vandre i kærligheden, således som I har hørt det fra begyndelsen.” Altså vandre efter Guds bud som fra Adams dage!

  Det er uimodsigelig bibelsk lære, at alles skæbner besegles af egne valg her i livet – med eller uden lov. Lovgiveren er én. Dommeren er én. Gud ser alt! Gud er retfærdig! Dommen begynder med Guds hus!
  Og størst af dem alle er Kærligheden, som er Guds inderste identitet, som også formidlet os i budene.

  Hilsen Jonas

 36. Kjære venner i troen på Jesus kristus!

  Det er med glede at jeg ser så mange som deltar med konstruktive innlegg om sabbaten. Jeg har selv hatt mange innlegg, som bygger både på bibelen og eget vitnesbyrd om sabbaten.

  Først må jeg at sabbaten har endret mitt liv, og gitt en uendelig rik velsignelse på alle mulige måter. Det er faktisk synd at jeg kastet bort 29 år av mitt liv på å holde søndag, en menneskeskapt og ikke-velsignet dag.

  Sabbaten er velsignet, og alle som holder den blir rikelig velsignet. Og det må bare prøves!

  Til de kirkesamfunn som mener at de 10 bud ikke gjelder lenger, at sabbaten ikke gjelder lenger, må jeg si at dere tar feil.

  Jesus kom ikke til verden for å ta bort 10-buds loven, men for å oppfylle den. Jesus holdt alltid sabbat. Ikke fordi han var jøde, men fordi han var Guds sønn, med i skapelsen av jorden og med i skapelsen av de 10 bud. Jesus går i forbønn for oss, og vil alle at vi skal følge ham.

  Verdens 10-på topp bibelforskere mener alle at de 10 bud fortsatt gjelder. Det fjerde bud gjelder sabbaten, den skal være til minne om at Gud skapte verden. Det betyr at vi skal arbeide 6 dager i uken, og holde sabbat fra fredags kveld til lørdags kveld.

  Over 100 kristne kirkesamfunn i hele verden holder sabbat, i tillegg til jødene. Alle kristne holdt sabbat de første århundre. Til og med muslimene holdt sabbat de første årene, inntil de ønsket å hedre at Allah skapte mannen på den sjette dag, fredag, istendenfor å hedre Gud.

  50-60 språk i verden kaller lørdag for sabbat på sitt språk, f. eks italiensk: Sabato. Jødene har alltid holdt sabbat fra fredags kveld til lørdags kveld. Det betyr at de har holdt tellingen. Millioner av mennesker bommer ikke på ukedagene.

  Å holde sabbat er en lyst å en glede!
  Prøv det selv, det er ingenting som hinder!

  Guds velsignelse til alle lesere!

 37. Turid,

  Først må jeg at sabbaten har endret mitt liv, og gitt en uendelig rik velsignelse på alle mulige måter. Det er faktisk synd at jeg kastet bort 29 år av mitt liv på å holde søndag, en menneskeskapt og ikke-velsignet dag.

  Sjølvsagt er søndagen velsigna, det er oppstodedagen!

  Verdens 10-på topp bibelforskere mener alle at de 10 bud fortsatt gjelder.

  Kven er så desse “10-på topp bibelforskarane” og kven er det som har arrangert konkurransen?

  Over 100 kristne kirkesamfunn i hele verden holder sabbat, i tillegg til jødene.

  Du veit kanskje ikkje at heidenske konvertittar til jødedommen ikkje treng å feire sabbat? Det er fordi jødane ser på dette som eit bod til det jødiske folk.

  50-60 språk i verden kaller lørdag for sabbat på sitt språk, f. eks italiensk: Sabato.

  Ja, i den katolske kyrkja sitt hovudmål, kyrkjeleg latin, heiter laurdag for sabbato. Det i seg sjølv viser at dei ikkje har fjerna sabbaten, men at fokuset ikkje er på den lenger, men på søndagen — dagen då Kristus stod opp att.

 38. No har vi diskutert i det lange og det breie om sabbaten og den funksjonen den har. Men det er eigentleg ikkje tema her. La oss gå tilbake til mitt spørsmål i hovudteksten: “[K]vifor held ikkje SDA sine medlemmar også dei andre tibodsrekkene? Kva er det som gjer den frå 2Mos 20 til den «rette»? Ein finn også ei rekkje i 5Mos 6, og ei rekkje i 2Mos 34. Kva med desse?”

  Ja, kvifor seier de at 2Mos 20 er rett? Kva med dei andre?

 39. De ti Ord

  De først omtalte tavler (2 Mos 20) slog Moses itu i raseri over Guldkalven. Se så vor tålmodige Gud i 2 Mos 34,1: »Tilhug dig to stentavler ligesom de forrige, så vil jeg på tavlerne skrive de samme ord, som stod på de forrige tavler, du slog i stykker.«” I 5. Mos 10,2-4 ser du det repeterer det. Gud lyver ikke.
  Der er løgnens ærinde at forvirre folk, og især om alternative ti-bud. Kun ét sæt kom i arken! Læs så 2. Mos 34,28: ”Og han (Moses) blev der hos Herren fyrretyve dage og fyrretyve nætter uden at spise eller drikke; og han (Gud, visende til vers 1) skrev pagtsordene, de ti ord, på tavlerne!”

  Kp. 34 vedgås tungt at forstå med en indskudt tekst fra serimonier og bud, og procedurer vdr. fremmede. Men selvom ceremonier og bud frembæres i uendelige stykkevise kombinationer, så bliver det ikke til én og samme lov!

  Femte Mosebok er i stor udstrækning repetioner, som det også er i 5. Mos 5 med samme ti bud! Varienten er exodos i 4. bud, ikke budet; men i begrundelsen af det. Det er en skabelses-metafor! Dette anså jeg engang for problematisk, for hvilke ord kom da i arken? Nu ser jeg det for smålig spekulation. Israels folk var trætte af lang ørkenvandring og invasionen af Kana´ forestod. Moses trøster og styrker dem så ved Herrens stærke arm fra Skabelsen, som atter var synlig i Exodos og under hele ørkenvandringen! Exodos-versionen er næppe tavlens, og nok kun i pagtsbogen! Men for at vide det sikkert, må du se Guds tavler i paktens ark! Ekte varen er i Himmelen!

  Johannes så den, se Åb. 11,19. Men jeg tror at skabelsen er rimeligt at tro som den evige begrundelse for sabbaten, idet den er ophavet til den, se: 1 Mos 2,1-2. Dertil minder Gud os så ofte i Bibelen om hvem er vores Skaber. Synspunktet om skabelsen og sabbaten er virkelig tæt knyttede sammen, og mere end noget andet bud, og synspunktet bevises også x-bibelsk, da flere gamle sprog ældre end både Abraham, Isak og Jakob har sabbat.

  Skulle Adam måske gå på arbejde medens Skaberen hvilede? Om Noa o.fl. står skrevet: ”Han fulgtes med Gud” – og dette må så også være sket på sabbaten – ja, især på sabbaten. Søndag var ikke aktuel dengang og heller ikke nu for Guds hellige i henhold til budene i Bibelen. Se igen og igen efter i Jesu åbenbaring i Åb. 14,12!!

  Poenget vedr. differentiering mellem bud og serimonier er allerede påpeket. Rul op til indlægget 20/5, og læs det igen! Det gælder selvsagt uanset om de kan være gengivet i blandede udgaver, som desværre kan forvirre ubefæstede.
  Inddeling af Bibelen i kapitler og vers er ikke oprindeligt. Kapitlerne kom fra 11. årh. og versene i 16. årh. e.Kr.

  Dette stillads-billede bør hjælpe dig, kære læser, at forstå, at cerimoniene og Guds bud ikke er det samme:
  Himmelens grundvolde er frelseværkets byggegrund! Kærlighed er den dybe grund i frelsesplanen. De ti bud kontraheres i kærligheden, Gudsgaven i de Ti Ord, se Rom 13,8-10 ”og ikke en tøddel er skal slettes”!
  Hovedhjørnestenen i frelsesbygningen er ene og alene Jesus!
  Byggestilladset var cerimonilovene!
  Selvsagt var stilladset midlertidigt og begrænset til byggetida, men ikke byggegrunden, den evige Klippen!

  ”Stilladset” startede som cerimonier i ofringer af rene lydeløse førstfødte dyr straks efter Adams fald. Gud valgte så senere Abraham til fader for ejendomsfolket, af hvis æt Jesus, Guds Søn inkarneredes i Menneskesønnen. I ørkenen gav Han dem tabernakel, love m.m. Alt dette skulle hjælpe dem til at huske nådens-forjættelse, der viste frem til Golgata, og at holde sig til Gud. Men proto-evangeliet blev straks givet Adam og Eva, se i 1. Mos 3,15.

  Der lavedes naturligvis højere og højere ”stillads” efterhånden som bygget gik op. Til sidst stod frelseværket færdigt på Golgata! Funktion er forbi og stilladset skal nedrives. Derfor revnede forhænget – nemlig fordi tempel-tjenesten på jorden var færdig. Fra nu af var ceremoniene på jorden uden mening! Disse, som havde peget frem imod Guds Lam profeteret i Es. 53. Tempeltjenesten holder frem i det himmelske ved vor Mellemmand!

  Poeng: Dersom budene var skrykket unna frelsebygningen, ville den ramle sammen (frelsen). Intet ville passe Satan bedre! Men Gud være lovet – frelsebygningen står og lyser skønt Satan og kumpaner af al magt vil den Himmelske lov til livs, som har Guds segl, ja selve autorisationen af Hans lov er placert mit i sabbatsbudet.
  Det kgl. segl står indflettet som embedet: Skaber, navnet: Gud, og domænet: Himmel og jord og hav.

  Hvem velsignede så søndagen? Nok mange, men ingen i Bibelen! Kirkehistorien siger at Kirken gjorde det i Laodikea i 336 da sabbaten blev skiftet ud til søndag af kirken, ´dens store stolthed af Solens dag!´ Og dette skærpede kirken i 364 i den første kirkelige søndagslov, også fra Laodikea-koncil, hvor skikken med å la være å arbejde på lørdagen ble fordømt!

  Afsluttende clue´s fra det verdslige Rom der overgik til den katolske kirkemagt.
  Under Aurelianus blev kejser-embedet i 274 gjort identiskt med Sol Invictus. Og i kølvandet var rædslerne helt forfærdelige under Diocletian, som atter var kejser Konstantins forspand til den første verdslige søndagslov fra 321, der igen banede vej for falden kirke – så den og stat endelig løb sammen i 533 ved Justinians velsignelse. Det var dog først helt effektivt i 538, året, da paven også fik den fulde magt over hele Rom. Den varede så i hele 1.260 år.

  Hilsen Jonas

 40. Kjære venner i troen på Jesus kristus!

  Det er nødvendig å poengtere gang på gang at sabbaten fortsatt gjelder. Sabbaten er et tegn på om mennesket tilber den rette Gud, eller avguder.

  Da den katolske kirke ble etablert av keiseren, tok man med seg alle de hedenske tradisjoner som eksiterte i det Babylonske og Romerske rike. Dette gjaldt særlig dyrkelsen av solguden, måneguden, diverse fruktbarhetsguder og Baal (som ønsket menneskeofringer og tilbedelse av de døde).

  Soldyrkelsen kom fra Babylon, og sees i solhjulet og solkorset. Katolske kirke opphøyer uttrolig nok solen både på alteret, relikviet og på diverse omkransinger av Jesus.
  Solsymbolet var elsket i Babylon, fordi de opphøyet solguden.

  Solens dag var søndag, månens dag mandag. På kirkemøtet i Laodikea 364 e. Kr. ble det bestemt fra det Romerske riket og fra Pavekirken; som var blitt innført som statsreligion ved keiserens makt, at soldagen skulle ersatte sabbaten.

  Keiseren og paven bygget dermed ikke den katolske kirke på Bibelen. De bygget sin kirke på babylonsk avgudsdyrking. Dette sees utrolig godt, fordi alle katolske kirker bruker solguden som glorie til Jesus, solhjulet til kors, solens dag/solvervsdagen 25. desember som feiring av Jesu fødselsdag, og avguder plassert sentralt omkring altrene.
  Keiseren og paven tok seg til og med til rette for å endre de 10 bud, der de stryker sabbaten og sier at du skal holde “hviledagen” hellig. Og de tvang folk til å gjøre holde soldag istendenfor sabbat, og drepte tusenvis.
  Verdens størte solhjul er Petersplassen utenfor Peterskirken.
  I midten står det største fruktbarhetssymbolet, Fallosen.
  I Peterskirken holder kvinnen solen som sitt barn.
  Paven holder i solstaven, bærer solringen og går med solhatten av gull til høytider og til vanlig bærer han fiskehatten som det Babylonske presteskapet var kjent for. Ellers dyrkes helgner, og det blir bedt for de døde som var Baal-dyrkelse. Det er vel ikke en eneste avgud som den katolske kirke har ikke har tatt under sin kappe og satt sentralt opp i og utenfor kirkene. Se bare på utsiden av Nidarosdommen. Se alle avgudene i de katolske kirker som har slanger i håret eller hånden. Slangen er jo Guds bilde for djevelen! Den katolske kirke har en mikset opp en total sammenblanding av avgudsdyrelse og Bibelen! UBibelsk!
  Eg bærre spyr…

  En kirke må bygges både på det gamle og det nye testementet, det er Gud som må styre gjennom hans hellige ord. De 10 bud er det minste multiplum alle som har har en kristen tro burde være enige om. Sabbaten er det fjerde bud. Sabbaten er hellig. Gud vil at alle mennesker skal holde sabbat for ham som er vår herre og skaper. Gud avskyr all avgudsdyrkelse. Faktisk tar du på deg dyrets merke i panne og på hånd ved å tenke og handle mot Guds ord.

  Søndagsholdelse er ren og skjær avgudsdyrkelse, på lik linje med dyrking av helgner (Baal) og Maria. Oppstandelsesdagen som var søndag bør feires i forbindelse med påske, og kun den dagen. Ellers er det ingen Bibelsk begrunnelse for å holde en holde søndag som helligdag.

  Opp igjennom historien er det blitt vedtatt over 32 millioner lover for samfunnet mellom mennesker. Disse lovene blir ofte endret eller avskaffet for at lovverket skal være relevant til sin tid. Men ikke de 10 bud. Bak dem ligger evige prinsipper som ligger fast, prinsipper som vi kan stole på både hjemme og ute.

  Jesus kommer snart igjen for å hente oss som tror på ham. Det er alvorlig at så mange mennesker tilber Jesus på solgudens dag, og vender seg bort fra Guds sabbat. Gud vil at du skal vende deg fullt og helt til ham, han vil ikke at du skal ha andre guder enn ham. Se. 2. Mosebok kap. 20 og 5.Mosebok kap 5 om de 10 bud.

  Se også 5.Mosebok kap 29, vers 29 og kapittel 30 til ettertanke for ditt kristne liv. Dette var ordene Gud gav til hans egne, da de skulle innta det lovede landet. I vår tid står vi ovenfor samme sitasjon. Vi nærmer oss sterkt den dagen da Jesus kommer tilbake for å hente sine til det lovede land, Himmelen:
  “Det som er skjult, hører Herren vår Gud til; men det som er åpenbart, gjelder for oss og våre barn til evig tid, for at vi kan HOLDE ALLE BUDENE i denne loven. Når alle disse ting kommer over deg, både velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt fra for deg, og du tar det til hjertet ute blandt alle folkeslagene som Herren din Gud har drevet deg bort til, og du vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og adlyder ham i alt det jeg byr deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud vende din lagnad og være barhjertig mot deg. Igjen skal Herren din Gud samle deg fra alle de folk han har spredt deg iblandt. Om du så er drevet bort til verdens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. Herren din Gud vil føre deg til det landet som dine fedre vant, og du skal vinne det igjen. Han skal gjøre vel mot deg og gjøre deg tallirkere enn dine fedre. Da skal Herren din Gud omskjære deg og dine etterkommere på HJERTET, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og du skal få leve. Men alle disse forbannelsene vil Herren din Gud vende mot dine fiender og mot dem som hater og forfølger deg. (Tenk på hva den katolske kirke har gjort mot sanntroende og bibeltroende kristne) Da skal du igjen være lydig mot Herren og holde hans bud som jeg gir deg i dag. I alt ditt virke skal Herren din Gud gi deg rikelig av det som godt er, både barn, avkom i buskapen og grøde på forden. For Herren vil igjen glede seg over deg og gjøre godt mot deg, likesom han gledet seg over dine fedre, så sant du er lydig mot Herren din Gud og holder hans bud og forskrifter som er skrevet i denne lovboken, og så sant du vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. De er ikke i himmelen, så du må si: “Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?” De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: “Hvem vil dra over havet for å hente dem, så vi kan gøre dem og leve etter dem?” Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.
  Se, i dag har jeg lagt fra for deg livet og det gode og døden og det vonde. Gjør du det som jeg byr deg i dag, så elsker du Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i det landet du går inn i og legger under deg.
  Dersom du i ditt hjerte vender deg bort og ikke er lydig, men lar deg rive med, så du bøyer deg og TILBER ANDRE GUDER OG DYRKER DEM, da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet dere drar inn i og legger under dere år dere går over Jordan.
  I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har legt fram for dere ove og dør, velsingelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ætt kan få leve! Du skal elske Herren din Gud, adlyde ham og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet Herren din Gud sverget at han ville gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. (Vi som tror kan alle kalle oss etterkommere av Abraham).

  For dere lesere som lurer på hvordan det er å stole på Gud ved å holde sabbat, kan jeg vitne om at denne dagen er innsatt av Gud, velsignet til helligdag, og alle som holder sabbat for Herren vår Gud (og de 9 andre budene) blir rikelig velsignet. For dem som lurer på når sabbaten er, er den fra fredags kveld ved solnedgang til solnedgang på lørdags kveld. God sabbat!

 41. HIMMERIGETS GRUNDLOV

  ”Derfor: den, der bryder et af disse mindste bud og lærer menneskene således, han skal kaldes den mindste i Himmeriget; men den, der holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget. (Matt 5,19)

  Kjetils start 9/3-06 er repitert. Mine bidrag nr. 39, 41 og 45 besvarer meget. Men jeg savner mer signifikant svar!

  Nr. 39, den 20/5. Her besvares (Kol 2,16) som ceremonier. Vidnesbyrdets og Paktbogens forskellige opbevaring belyses ud fra Bibelen. Ceremoniernes tid var forbi, da forhænget revnede. Disse virkede billedligt det som byggestillads ved ufærdig frelsebygning. Men ´Hjørnestenen´ fuldbyrdede den på Himlens klippegrund, den evige grundlov i buda – og dette giver i fuldt harmoni og mening med det citerede verset (Matt. 5,19).

  Nr. 41, den 28/5. Her svares på (Rom 2,14), hvor Romernes 1.-2. kp. blandt andet omhandler Paulus tale om Guds bud, moralloven. Her står intet om gamle ceremonier – altså er dette vers helt forskelligt fra (Kol 2.16)!

  Nr. 45, den 13/6. Her afviser Bibelen Kjetils forslag om varianter til budene i (2. Mos 20).

  Den 9/3-06 skrev Kjetil, at sda-medlemmene mangler integritet, da de ikke ofrer lyteløse lam på sabbater – og at ”lova har jo for resten 613 bud, ikkje ti.”

  Adventister ofrer ikke lyteløse lam, fordi ceremoniloven er ophævet. Men det er budene ikke.

  Nei – Gud gav ikke 613 bud, men 10. De 613 omtalte var byrdefulde menneskebud og jøders åg!
  (Mt. 15,9; Mk. 7,7): ”Det er forgæves de dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun er menneske bud.”

  Hverken jøde- eller pavebud er sandhed. Bibelen lærer: ”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet. . . . .dit ord er sandhed! Ordet som vi skal hellige os ved! (Jh. 17,17) Selvklart – hvem helliges af løgn?! Sandhed er ilde hørt. Nehemja anstødede en, som ikke vil ”vippes af pinden” med 1 Joh 2,4. Jesus og apostlene andstødede folk, og dødedes derfor. Senere slagtede DKK millioner af ”kættere”, hvortil regnedes bibeltro sabbatsholdere, fordi de lærer alle bud i Bibelen. DKK ”gemte” Bibelen under dække af kirkesproget (latin). Og de forsøgte at tage Bibelen fra folket.

  I dag agerer pavekirken flink her omkring og er populær. Men Dies Domini med 87 punkter, Vatikanet 31/5-98, får det til at isne ned ad ryggen med midalder rædsler, når pkt. 56 siger: Kirkens disciplin kan skifte med tiderne; … Trussel om gamle tider basuneres åbent ud, men folk sover! Mange af de 87 punkter opererer messepligt og søndagstvang fremhævet i mange vinkler og udtryk. Det er umiskendeligt, at når tiden er inde, vil kirken hærde disciplinen via de politiske top-venskaber, og når dyret vredes, vil sabbatsholdere dræbes af Satans andstød på lignende sæt som da de nægtede at tilbede kejseren, og senere romerrigets paver, hvor deres dobbelt-vælde over kirke og stat strakte sig over de 1260 år, sluttende i 1798, da paven blev taget til fange, og mistede sin statsmagt lige til Vatikanet gjenopstod som stat i 1929.

  Hilsen Jonas

 42. Jonas,

  Nr. 39, den 20/5. Her besvares (Kol 2,16) som ceremonier.

  Eg høyrer detet ofte, men eg har aldri fått noko dokumentasjon på det. Svaret pleier som ofte vere at “det er” eller “må jo vera” slik.

 43. SERIMONI-SABBATER

  Da budene hverken har mad, drikke, højtid eller nymåne med i bestemmelsene, er det i mit hoved greitt som 2 + 2 = 4, at sabbaten i Kol 2,16 heller ikke er 4. buds sabbaten, men den er fra de samme lovene som mad, drikke, højtid og nymåne; altså hører de i Kol. 2,16 nævnte sabbater med til ceremonilovene.

  Dokumentationens kringla er helt sluttet! Øjner du hul i ringen, så sig os præcis hvor.

  Paulus var tidligere farisæer og blandede næppe bud og ceremonier sammen! Mange jøder opfattede dog ikke hvorfor templets forhæng revnede, og fortsatte som før. Det vidste Paulus. Han fortsatte ikke med cerimoniene, og i dette lys er Kol 2,16 helt logisk.

  Hvis dette ikke er sådan, da blir let å dokumentere Paulus gjentatt selvmotsigende. Se for eksempel efter i Ap.G. 24,14. Her bekender han nøjagtig det samme som Jesus i Matt 5,17, at han holder sig til Loven og Profetene, som også indebærer at budene er HIMMERIGETS GRUNDLOV – udlagt iht. Matt 5,19.

  Brud fra 20/5:

  3) Kol 2,16

  ”Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne eller sabbat.”

  Verset peger klart på Paktsbogens ceremonier, som Moses skrev. Den blev lagt ved siden af arken (5 Mos 31,26). Til forskel fra det, blev Vidnesbyrdet blev lagt i arken! (2. Mos 25,16 + 40,20 + 1 Kg 9,8). Det eneste verbale overlapp til budene i Kol. 2,16 er faktisk sabbater. De andre ord findes jo ikke i dekalogen! Så selvsagt er verset kun møntet på seremonierne, lisom de opfølgende vers i kapitlet!

  Til ceremonielle højtider var nemlig knyttet fridage, højtidsdage, også nævnet sabbater, men de skal ikke forveksles med skabelsens sabbat, den 7. dag. Et eksempel på ceremoni-sabbat er påsken, 14. Nisan. Den kunne falde alle ugedage som årene gik, og når den ramte en rigtig sabbat, kaldtes et overlap af to sabbater for´stor sabbat´!

  Jesus profeterede iøvrig at sabbaten skulle fortsætte i (Matt. 24,20):
  ”Og bed om, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren, ej heller på en sabbat.”

  Dersom søndag er hellig, da havde Jesus profetert: ”ej heller på en første dag.”

  Bibelens råd: Lyt på Jesus, tro ham, og gå i hans fodspor

  Venlig hilsen Jonas

 44. Kjære kristne i troen på Jesus Kristus!

  En kirke må bygges både på det gamle og det nye testementet, det er Gud som må styre gjennom hans hellige ord. De 10 bud er det minste multiplum alle som har har en kristen tro burde være enige om. Sabbaten er det fjerde bud. Sabbaten er hellig. Gud vil at alle mennesker skal holde sabbat for ham som er vår herre og skaper. Gud avskyr all avgudsdyrkelse. Faktisk tar du på deg dyrets merke i panne og på hånd ved å tenke og handle mot Guds ord.

  Søndagsholdelse er ren og skjær avgudsdyrkelse, på lik linje med dyrking av helgner (Baal) og Maria. Oppstandelsesdagen som var søndag bør feires i forbindelse med påske, og kun den dagen. Ellers er det ingen Bibelsk begrunnelse for å holde en holde søndag som helligdag.

  Opp igjennom historien er det blitt vedtatt over 32 millioner lover for samfunnet mellom mennesker. Disse lovene blir ofte endret eller avskaffet for at lovverket skal være relevant til sin tid. Men ikke de 10 bud. Bak dem ligger evige prinsipper som ligger fast, prinsipper som vi kan stole på både hjemme og ute.

  Jesus kommer snart igjen for å hente oss som tror på ham. Det er alvorlig at så mange mennesker tilber Jesus på solgudens dag, og vender seg bort fra Guds sabbat. Gud vil at du skal vende deg fullt og helt til ham, han vil ikke at du skal ha andre guder enn ham. Se. 2. Mosebok kap. 20 og 5.Mosebok kap 5 om de 10 bud.

  For dere lesere som lurer på hvordan det er å stole på Gud ved å holde sabbat, kan jeg vitne om at denne dagen er innsatt av Gud, velsignet til helligdag, og alle som holder sabbat for Herren vår Gud (og de 9 andre budene) blir rikelig velsignet. For dem som lurer på når sabbaten er, er den fra fredags kveld ved solnedgang til solnedgang på lørdags kveld. God sabbat!

 45. Er det flere som merker at Turid Lien bare resirkulerer seg selv i samme debatt? Sammenlign det hun postet den 17 .juni med det hun postet 23. juli over…

 46. Kjære Kjetil

  Riktignok har du/ dere selv kallet på adventisters nærvær, og de er nå til stede til gangs.

  Når det gjelder sabbaten har jeg full tillit til en av de første hellige:
  Ignatius av Antiokia (37 – ca 107). Disippel av Peter og/eller Johannes.
  ”De som levde etter tingenes gamle orden er kommet til det nye håp og overholder ikke lenger sabbaten, men Herrens dag, hvor vårt liv signes av Ham og Hans død”.

  Tenk som den hellige Antonius, en av ørkenfedrene, når han sa til demonene: “Er det derfor dere kommer i så store horder – siden dere er så ufarlige?” Hans erfaring var jo at Kristus aldri overlot ham til dem om han hvilte i evangeliet og troen på hans nærværende seier.

  Kaller jeg dermed adventistene demoner? Nei, selvsagt ikke. Men de kommer i horder, som du selv sier ikke bare på din blogg. Det kan også være fristende å minne om Johannes ord i Ap. 2b: “…Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge.”

  Blir du spottet? Tja.
  Er adventistkirken Stans synagoge? Neppe.
  Men enhver som kaller seg kristen, og som i realiteten bevisst ikke hviler i den nye pakts rettferdiggjørelse, er dessverre et redskap for denne synagoge. Rettferdiggjørelsen i Kristus er grunnlaget. Frelsen er veien til å oppfylle kjærlighetens (og frihetens) lov i den enkelte troende. Dette er de første kristne og Den Katolske Kirkes lære (som – for ordens skyld – selv har fordømt semi-pelagianismen).

  Samtidig går jo ikke en adventist fortapt om han ikke feirer Kristus på søndagen.

  Men det er dessverre helt på det rene at (denne bloggens) adventisters røde klut er den katolske Kirken. Jeg trodde faktisk at adventister etter hvert hadde begynt å se nytt på hele den kristne familie. Men tydeligvis ikke. Deres angrep rettferdiggjøres i deres nidkjærhet for sabbaten, slik jødenes nidkjærhet – og som ble deres ulykke.
  Jeg er kun bekymret for deres frelse hvis 1. de ikke hviler i den sanne rettferdiggjørelse. 2. Ikke arbeider med sine fiendebilder for å hindre den ondes makt til å avgå med seieren på ”den onde dag”.

  Som konvertitt til den katolske Kirke for litt over to år siden ble jeg konfrontert med denne ånd som ynder å fremsette Kirken som Skjøgen og paven som Antikrist. Det typiske for den gode Ånd er den faste, men milde veiledning, som bringer glede, fred – ja sine frukter. Den bruker i stor grad (også) fornuftige innskytelser, nødvendig om en beveger seg bort fra sannheten, nødvendig når det åndelige rom er besmittet og troens ”argumenter” lett angripes/ såres. Og den som bærer Ånden er ikke redd for sannheten. Etter hukommelsen: ”Det er ikke merkelig at vi tror Kirken holdes oppe av Guds selv, så mye ille som den har å svare for” Ratzinger i boken ”Kalt til Fellesskap” før han ble valgt til pave Benedikt.
  ” Den onde ånd baserer seg hovedsakelig på frykt, er absurd, vulgær, komplisert (når en beveger seg inn i / mot sannheten) og etterlater seg et forvirret og tynget sinn. Den projiserer alltid en fiende/ et fiendebilde.

  Når det gjelder sabbaten har jeg full tillit til en av de første hellige:
  Ignatius av Antiokia (37 – ca 107). Disippel av Peter og/eller Johannes.
  ”De som levde etter tingenes gamle orden er kommet til det nye håp og overholder ikke lenger sabbaten, men Herrens dag, hvor vårt liv signes av Ham og Hans død”.

  Ignatius viser i teksten frem mot feiringen av søndagens messe – og foreningen med Kristus i nattverden. Som solen gir verden liv, gir hostien den nye skapelse liv. Som Gud plasserte solen på himmelen plasserer Kirken monstransen på alteret. (Monstransen – stativet som hostien står i og som de fleste har sett paven og prester løfte frem for menigheten). Fra monstransen går stråler ut, som solens stråler ut, som det uskapte lys fra Herrens legeme utgår fra – jfr forklarelsen på Tabor. Ja, vi er i sannhet ”soltilbedere”.

  Pave Johannes Paul hadde tro for at alle kirkesamfunn kunne berike hverandre. Men det forutsetter vennskap og anerkjennelse. De som bekjenner Jesus som Herre må finne sammen i kjærlighet.

  Vennlig hilsen
  Øyvind

  PS. Mitt første blogg-innlegg overhodet. Kan noen lære meg hvordan jeg får kursiv og uthevet skrift, forresten? Der skiller jeg ikke mellom trossamfunn…

 47. Eg vil også nemne at adventistar i diverse nettfora (det verkar som det er den same gjengen overalt) ikkje representerer adventistkyrkja sjølv. Mange av dei har også innrømma at dei ikkje liker ting i deira eigen kyrkje, men at den er “nærmast.”

  Mange nettfora-adventistar bruker uttrykket “Herrens dag” om sabbaten, og dette kunne kanskje vore godtatt under den gamle pakta (men eg tviler.) I Bibelen blir dette uttrykket alltid brukt om dommens dag; den dagen då andregrøden blir reist opp. Og kortid skjedde fyrstegrøden? Jo, på ein søndag.

  Så til det tekniske:

  For å få kursiv, så skriv [i]før det du vil ha kursivert, og [/i] etter. Bytt ut [] med . For feit skrift, butt ut i med b. For lengre sitat, så kan du bruke sitatfunksjonen; [blockquote]sitat[/blockquote] Husk å bytte ut [] med . Eg kan ikkje bruke dei i døma, fordi du ikkje ville sett det (du ville berre sett teksten kursivert.)

  Dømer:

  1. [i]Denne teksten vil eg ha kursivert[/i]: Denne teksten vil eg ha kursivert

  1. [b]Denne teksten vil eg ha i feit skrift[/b]: Denne teksten vil eg ha i feit skrift

  1. [blockquote]Denne teksten vil eg sitere[/blockquote]:

  Denne teksten vil eg sitere

 48. Hjertelig .b.takk./b. for info om koding – om jeg har forstått rett.

  Vårt Land…så du leser .i.papir./i. også 🙂 Jeg vil vel sjøl prøve å få tid til å lese mer på nett, som blant annet din blogg; mye interessant og godt skrevet.

 49. Ja, eg har abbonert på Vårt Land (seksdagarsabbonement) i to-tre år no. God avis. Meir nyhendepreg enn Dagen, sjølv om den har blitt svært, svært, mykje betre dei siste åra.

 50. Kjære søsken troen på Jesus Krisus!
  Sabbaten er innsatt fra Gud fra skapelsen av, og han vil at vi skal holde den. Jødene, Jesus, de første kristne holdt alltid sabbat. Sabbaten er så viktig at Gud tar den med i de 10 bud, som står både i 2. Mosebok kap 20 og 5. Mosebok kap 5:
  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2. Du skal ikke lage noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes syn komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsekr meg og holder mine bud.
  3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.
  4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjering. Men den sjuende dagen ( fra fredags kveld til lørdags kveld) er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er iden: men den sjuende dagen hvilge han. derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.
  5. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i i det landet Heren din Gud gir deg.
  6. Du skal ikke slå i hjel.
  7. Du skal ikke bryte ekteskapet.
  8. Du skal ikke stjele.
  9. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
  10. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, han tjener eller tjenestekvinne, han okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

  De 10 bud gjelder for alltid, og er velsignet av Gud.
  God sabbat!

 51. Først en test. Virker den kan Øjvind m.fl. gøre læreprøver i breve.

  Før uthevet skrift begynder da skriv b i indklamringen: og efter at uthevet skrift er endt, da skriv /b i indklamringen:
  Jeg sætter markeringer tætt til teksten, uden mellemrum.

  b er uthevet ← Dersom det virkede her
  k er kursiv ← Dersom det virkede her
  i er understreket tekst ← Dersom det virkede her.

  Kære læsere
  Hjertelig tak til Turid for sandheder, som er uimodsagte, selvom et og andet kunne rettes. Vi er mennesker. Ikke heller fik jeg en kommentar på sabbatens fortsættelse jf. Mt 24,20. Generelt til alle: Tier du, så samtykker du!

  Avmaktens hjælpeløse stempelmaskiner er ikke så tunge at bære stempelmærker av, når man ved, at en mekanisert stempelmaskine er ganske hjernetom! Så kom dog med noget, som er mere end bare “isme-overskrifter” uden def. på indhold. Det ligner etiketter på tomme flasker og pakker. Grynt. Grynt.

  Jeg er vis på, at de, som vælger Igantius til sit sandhedsvidne, vælger ikke Guds Ord! Faktum er: Mithraisten, Ignatius, ikke er repræsenteret i Bibelen! Trodde han sig kristen og evt. sad hos Johannes eller Peter, da sov han i lære-timene. Selv om han led martyrdød, så er heller ikke det et bevis på, at han førte Jesu lære. Måske konverterte han til Øjvinds, Abelards og Kjetils Kirke, som af Jesus i Åb. 18,4 anbefalles forlatt. Kom ut fra Babylon!

  Peters 1. brev 5,13 Peter identifiserer her Rom som Babylon: “Menigheden i Babylon, udvalgt ligesom I, og min søn, Markus, sender jer en hilsen.” Identifikationene er mange flere, men denne var ny for mig. Derfor deler jeg den med jer.

  Kjetils judaisme har nok grimt i sig, såsom anti-judaismens hat i forfølgelsen og holocost. Husk at Jesus var af Judas hus og Davids rotskud. Ægte kristne er åndelige Israelitter, omskårne i hjertet, tjener Herren og lægger alt i Guds hånd.

  Syvende Dags Adventister har Jesus i Guds Ord som sin autoritet i liv og lære. Kristne er kristne fordi Kristus er Sandheten; Vidnesbyrdet Guðs Ord alene, Bibelens 66 bøker, 1.189 kapitler og 31.169 vers. Ikke mere! og Ikke mindre!
  »Summen af dit ord er sandhed, og alt dit retfærdige lovbud varer evigt.« (Salme 119,160)

  Adventister hviler i nåden og troen på Kristus i Ordet. Dem som vælger Ignatius i søndags-forsvar sit, burde af Ignatius-tro kaldt sig “ignatister” og ikke “kristne”. Kristi Ord tages ikke for pålydende. Det er mindstekravet for at kalde sig kristen!

  Igantius og folkegrupper søndagsfejrede, jada, det var jo ikke nyt. Hedningers ideer gir ikke rett at omskrive Guds bud! Mithradyrkelsen nåede Rom østfra. Se Ez. 8,14-17 (ca. 600 f.Kr.) ”…Se, hvor de sender stank op i næsen på mig (DK-bibel 1974).

  Leksikon: Mithra,arisk-indisk guddom, kendt i oldtiden som lysgud. Mithradyrkelsen blev udbredt over store dele af Asien, Middelhavslandene og indenfor Romerriget, særlig i Roms proletariat og blandt soldaterne. Dyrkelsen fandt sted i underjordiske huler eller skjulte steder under et strengt moralsk, mystisk ritual, hvor de indviede måtte gennem syv grader. Symbolet for Mithra var guden, der ofrer en tyr. Statuetter af denne type er fundet over hele Europa. Mithra forsvandt med kristendommens udbredelse.

  Søndagsfejringen var udbredt længe før Kristi opstandelse:
  Mithradates; herskere i Lilleasien, hvoraf Mithradates VI. (111-63 f.Kr.) var den betydeligste, kaldt Eupator den Store. Han søgte at oprette et af Rom uafhængigt kongerige fra Sortehavet til Grækenland, men i de “mithradatiske krige” 88-63 blev Mithradates trods glimrende sejre og senere modstand besejret af Lucullus og Pompeius, hvorefter han begik selvmord. Han var en dyrker af Mithra, deraf hans kongenavn.

  Persia 335-375 e.Kr.
  “De forakter vår solgud. Var det ikke Zoroaster, den kanoniserte grunnleggeren av vår guddommelige lære, som innførte søndag for ett tusen år siden til ære for solen og som erstatning for det Gamle Testamentes sabbat? Jo, disse kristne har gudstjeneste på lørdag.” O´Leary, “The Syriac Church and Fathers,” s. 83, 84.

  Kære jer ALLE. Turid skrev Bibelens bud op. Læs dem alle, både katolikker og protestanter. Sammenlign Katekismus, og se en redigert tekst. Det er judaisme, når jøder gjorde flere menneskebøjede regler og traditioner. Det lærte Jesus er forkert. De dyrkede Gud til ingen nytte! Katolsk Kirkes ændringer er samme antikristilige princip som judaismen! De faldt nok i samme graven som de ville rydde. Sådan må det ha vært. Satan er jo komplisert! Og han har arbeidet på samme måte altid, på jøder, katolikker og også på protestanter. Og nu er han som en brølende løve, fordi ægte bibeltro ikke går på kompromis med Guds ord.

  I bloggen saknes ellers mer seriøs bearbejdning på Bibelens grund alene! Øjvind tog mithraismens Ignatius til sandhedsvitne. Det har han lov til, og samtykkede frivillig i at han tilbeder den skabte sol, ikke Skaberen af solen. Det er jo afgudsdyrkning, hvis jeg ikke har misforstått. Ignatius er heller ikke repræsentert i Guds indblæste ord. Så han høres blot som støj for mine ører.

  De ex-bibelske kirkefædre, helgener osv. er ikke Guds normgivere, og stemmer et budskab ikke med Bibelens, så er det åndelige Bibliotekets konklusion, at det er Satans lære. Kom igjen brødre og søstre, som Guds skabninger er vi likeværdige i Guds øjne og Han ønsker os alle ud fra Satan Synagoge, og ind til livet med ham – hvor vi kan tale videre i evigheten! Adventister har intet imot jer. Men det er systemet, et gammelt system, som Bibelen udpeker og anklager.

  Kristus var af Juda stamme. Anti-judaister og anti-krister syns da som et og samme. Men hverken judaisme eller anti-judaisme var Kristi ståsted. Det er jo rigtigt, at hans udvalgte folk i Jødene måtte afgive særstillingen. Det profetertes i Dan. 9,24-27. Og begyndte ved hedningemissionen efter korsfæstelse og himmelfart. Den fastsattte tid udgik faktisk 3½ år senere i 34, da Stefanus blev stenet til døde (Ap.7). Men disse profetier er et andet studie!

  »Summen af dit ord er sandhed, og alt dit retfærdige lovbud varer evigt.« (Salme 119,160)

  Lidt langt – håber en dag at blive mere kortfattet.

  Venlig hilsen Jonas

 52. Med skam ser jeg at oplæringen ikke gik efter ønske om de tekniske fremhevninger!
  Forsøk 2 til Øjvind m.fl.
  De liggende v blev væk – tegnene “mere end/mindre end”, som skal gape mot hinanden og ha bogstavet imellem, som er koden for ønsket fremhevning. Jeg prøver endnu en gang:

  b er uthevet ← dersom det virkede her.

  i er skravert ← dersom det virkede her.

  u er understreget ← dersom det virkede her.

 53. Takk for tips med formatering. av ordene.

  Men til Jonas må jeg i tillegg si:
  Du beklager at ingen svarer deg, men det er nesten umulig å kommenter det du skriver. Stort sett er det innfløkt, men helt ubrukelig som innhold til en meningsutveksling. Det er få fakta.

  Fordømmelsen av Ignatius av Antiokia får stå på din egen regning. Om Den Hellge Ånd minner meg på å be for deg, vil jeg gjerne det.

  Med den tilnærmingen du har til de første kristne som Apostlene var Hyrder for, og som kirken til alle tider har regnet som Guds sanne barn, fordømmer du jo alle kristne – ortodokse, katolikker, protestanter, pinsevenner og alle andre, likså godt. Da er vi alle mithraismens sannhetsvitner. Avgudsdyrkere.

  Å påstå at jeg selv formidler, som du skriver, at jeg tilber solen, blir jo bare komisk. At du mener det, er ikke overraskende, uansett hva jeg skriver, tror jeg.

  En annen som sikkert ikke står høyt i kurs his adventister er Ireenus av Lyon. Han var en av dem som fikk nåden til å tilbakedrive gnostikernes lære (død omkring 200). Han skriver bl.a. i “Bevis for den apostoliske forkynnelsen”: Ty vi har mottagit (han mener antageligvis gjennom troen og sakramentene, Kristus i hjertet) lagens herre, Guds son, och genom tron på honom lär vi oss att älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva…Därför behöver vi inte lagen som övervakare…lagen behöver inte längre säga “Du skall inte göra hor” till den som inte alls fått nogot begär efter en annans hustru, eller “Du skal inte drepa” til den som skaffat undan all vrede och fiendskap innpm seg, eller … Och det finns inte någon befallning att hålla en vilodag fri för den som ständigt tjenar Gud i hans tempel, som är menniskans kropp, och alltid övar rettfärdighet.”

  Han nevner også “øye for øye – tann for tann” og tiende i samme åndedrett, og inkluderer altså flere bud enn 10 blant de jødiske bud. Dette er helt itråd med Herren Jesus når han i sin forkynnelse belærer med “Du har hørt det er sagt, men jeg sier dere…”

  For dem som ønsker å se en sammenstilling av de tre budrekkene, kan bl.a. se den katolske Kirkes katekisme side 501. I dag bruker de vestlige kirker en oppstilling som ble gjort av kirkefader Augustin. Men å henvise til (flere) kirkefedre er vel som å kaste perler for svin.
  Apropos han som sa dette, Herren selv, mente jo at mennesket ikke var til for Sabbaten, men omvendt – og viste til David da han måtte ete skuebrødene. Så kan vi si at Sabbaten er til for menneskene og befaler det ikke (jfr Ireneus), men anbefaler for oss i vanlig livsrytme en hviledag av to årsaker: Å hvile fra ukens rytme i bønn og arbeid, til feire Den Treenige Gud på hviledagen, på oppstandelses dag; den åttende; søndag.

  Den 18 des skrev Turid Lien: “På søndagen, første dag i uken, gikk kvinnene til graven for å olje Jesus. Søndagen er arbeidsdag i bibelen.”
  Ser du ikke hvor vakkert dette er – hva det viser til – at kvinnene utfører en profetisk handling?

  Så dette burde tilbakevise Turid Liens og Jonas påstand om hva de første kristne gjorde; “Jesus gikk alltid til synagogen på sabbaten, det samme gjorde disiplene, de første kristne, helt frem til 325 e. Kr, der kristne ble tvunget av Keiser Konstantin til å arbeide på sabbaten, og tvunget til å gå i kirke på søndagen.”

  Og den 20 des skrev Lien: “Jesus holdt alltid sabbaten hellig.” Ja!, han oppfylte jo nettopp loven – den gamle pakt, og i dag vil han forenes med den som holder den nye pakt, for å også oppfylle denne.

  Til slutt vil jeg spørre Turid Lien: Hvordan priser du Maria salig? Du skrev jo 23. juli: “Søndagsholdelse er ren og skjær avgudsdyrkelse, på lik linje med dyrking av helgner (Baal) og Maria.”

  My soul doth magnify the Lord.

  Øyvind

 54. VI KRIDTER BANEN MED FAKTA
  Dersom nedenfor seks anførte spørsmålene ikke er for innfløkte, da kan en og anden med Guds velsignelse svare ja eller nei på dem, og gerne i den samme rækkefølgen:

  1. Er det et faktum, at bloggen som vi her skriver på heter: SDA og dei ti bodorda?

  2. Er det et faktum, at søndag (1. dag i ugen) aldrig er velsignet i Bibelen?

  3. Er det et faktum, at Katekismusens bud er forskellige fra Bibelens “de10 ord”?

  4. Er det et faktum, at Jesus spådde sabbatens fortsættelse i Matteus 24,20?

  Som før nævnt, så ønsker SDA alene at grunde Gudstroen på Bibelen – Sola Scriptura!

  5. Er det et faktum, at Katolsk Kirke ikke definerer troen alene på Bibelen?

  Kun ét af budene har indledning i ordene: “HUSK PÅ”! (2 Mos 20,8 og 5 Mós 5,12)

  6.Et bud “GLEMMMES” regelmæssitg i de almindelige kirker hver uge, hvilket?

  Guds velsignelse ønskes alle de Guds søkende.
  Gud har sine lam i mange flokke, og også i “Babylon”.
  Gud ber dem som er i Babylon – kom ud fra hende!

  Venlig hilsen Jonas

 55. Kjære kristne i troen på Jesus Kristus!

  Det er fredags kveld og sabbaten går i kveld inn ved solnedgang. Tenkte derfor jeg bare ville minne alle på den velsignelse som det er å holde sabbat, og igjen bli minnet om at det er den treenige Gud som har skapt oss.

  Husk at både Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er med i skapelsen av alt fra begynnelsen: Joh.1.1-14 “I begynnelse var ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelse hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ike noe blitt til av alt som er til…Og Ordet ble menneske og tok bolig i blandt oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”

  1.Mosebok kap. 1.31, 2. 1-4: “Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den sjuende dagen (sabbaten) hadde Gud fullførlt hele sitt verk. Og Gud hvilte den sjuende dagen etter at han hadde gjort alt dette. Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud etter det verk han hadde gjort da han skapte. Dette er fortellingen om hvordan himmelen og jorden ble skapt.”

  Hva menes med å velsigne dagen og lyse den hellig? Det betyr vel at sabbaten er en helt spesiell dag, innsatt av den treenige Gud?

  Hvordan virker en velsignelse? Jeg trekker frem en av velsignelsene som Jesus gjør i det nye testementet: Disiplene hadde kun 7 brød og noen småfisk, og mange var sultne. Jesus velsignet maten, og den mettet 5000, samt at det som ble til overs telte 7 kurver.

  Mitt spørsmål til kristne i dag er: Vil du ta del i den store velsignelse det er å holde sabbat?
  Det er ingenting som hindrer oss i det.

  Ha en velsignet helg og god sabbat!

 56. Nei, du har rett i at det ikkje er noko som hindrar oss i å halde sabbat. Men det skal heller ikkje vere noko/nokon som tvinger oss til å gjere det. “Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar.” (Kol 2:16)

 57. Kære Kjetil og I andre bidragere/lesere

  Du liker nok Kol 2,16 og læser 4. bud ind i det. Det er efter min sannføring en slett kombination, da belegget for det er dårligt. Hvorfor? Skabelsens sabbat, budets sabbat, den syvende dags sabbat, den har hverken “mat, drikke, højtid eller nymåne i bibelteksten sin: se 1 Mos 2,2-3 + 2 Mos 20,8-11 + 5 Mos 5. Og leser du så i 3 Mos 23, får du flere ceremonihøjtider på rad fra vers 5.

  Lovkyndige Paulus (tidl. farisæer) skrev seremoni-begreber ind i Kol 2,16, “Moses´ håndskrevne”, som de fleste jøder fortsatte med at dyrke efter Jesu himmelfart trods at disse slutted iht. Hebræerbrevet, da en ny pagt ble gyldig med Jesu blod. Det vidste Paulus! “Det Levit-systemet endte da Jesus på Melkisedeks vis ble indsat til vor ypperstepræst i himlens helligdom.” Det er store poenget i Hebræerbrevet i én sætning. Læs dog alle kapitler! Forsmak evt. 7,5 og 7,12 og 7,18-19 og 7,28 og 8,6 og 9,9-10 og 10,16 og 12,14 og 12,24 –25 og 13,8-9. Det er tætt stoff og jeg må læse det mange gange!

  Peter trøster, gir råd og advarer om fortapelse for fordrejninger:
  “og I skal betragte vor Herres langmodighed som udslag af hans frelsesvilje. Således har også vor elskede broder Paulus med den visdom, som blev ham givet, skrevet til jer, som han gør i alle sine breve, når han i dem taler derom; i dem fins der ting, som er vanskelige at forstå, og som de ukyndige og ubefæstede til deres egen fortabelse fordrejer, ligesom de gør med de øvrige skrifter.” (2. Peter 3,15-16)

  Det er altså en alvorlig sak for alle alvorligt tænkende, at tænke sig godt om, dig og mig, som ønsker at bygge fremtiden på Guds fundament. Den eneste holdbare Klippe!!!

  Det som Paulus skriver til menigheten i Kolosso, er ikke skabelsens og budets sabbat. Det er helt sikkert gamle pakts på dato højtidsdage, som også benævnes sabbater. Ordet anvendtes, tør jeg sige fra hjertet, som lånt ord for fridag, et synonym for helligt også for gamle pagtsdagene, og det var de jo dengang, men det er jo nordboerne ukendt tema nutildags – og gamle paktsboken er også væk. Her tror de som venter på Jesu snare genkomst, adventister, at Guds indblæste Bibelord er nok og skal ikke udbygges af kirkefedre eller af andre mennesker. Det medfører et “ta´sel´bord” som dansken ville sige, og det siger sig selv, at “lovløshetens menneske” ønsker denne vej, for så gør han som han vil – og det gør han. Men fastslått er, at den nye pagt var færdig med Jesu blod og intet behøves eller skal lægges til som autoritet. Slutt finale!

  Næppe alle vet hvad sabbat egenlig betyr?
  Det hebræiske ord for sabbat er shabbath
  Lad os analysere shabbath ned i småbita.

  Sha BETYDER evigt et
  Ab BETYDER fader (ab rot af abba; fader)
  Bath BETYDER tegn eller hus

  Evigt et fadertegn og Evig et faderhus!
  Smukkere skrevet:
  Det evige Fadertegn og Det evige Faderhus

  Se, Gud har også autoritetsmærket Sin hellige dag i navnet også.
  Shabbath er selvautoriserende uudsletttelig!
  Det er ikke tilfældigt Vidnesbyrd i relief (ti ord på stein).
  Husk hvis finger skrev dem.
  Vor Almægtige Skaber skrev dem!
  Hvem vover at pille ved dem?

  Venlig hilsen Jonas

 58. Kristus er den nye Sabbat!

  Jeg vil nok svare på Ja/Nei spørsmålene til Jonas, men først;
  I forbindelse med Kjetils referanse til Paulus i Kol 2:16, og Jonas svar, vil jeg sitere fortsettelsen i Paulus argumentasjon; Kol 2:17: Alt dette er bare skyggen av det som skulle komme; det virkelige hører Kristus og hans legeme til.

  I den nye pakt er Kristus “Det evige Fadertegn og Det evige Faderhus og (jfr Jonas) “Den eneste holdbare Klippe!!!”

  Kristi legemet er Kristus selv som hode og den katolske Kirke, og dypest sett i kommunion med den, alle andre som bekjenner Jesus Kristus som Herre og hans oppstandelse på den nye Sabbat. Det er i hans frelsesverk, hans død og oppstandelse, vi skal hvile og tilbe.


  Så:
  Når Jonas siterer Peter, om at skriftene fordreies til deres egen fortapelse, passer det dessverre godt på den som ikke setter sin lit til den Apostoliske overlevering …
  (som f.eks. tildigere nevnt biskop Ignatius i Antiokia, født år 37, “den andre biskop i det store kristne sentrum i Antiokia ved Orontes i Syria (i dag Antakya i Sørøst-Tyrkia) etter Peter (ifølge Origenes). Andre kilder skriver at Ignatius ble konsekrert til den tredje biskop av Antiokia av Peter, etter at Peter hadde forlatt dødsleiet til Evodius, den andre biskopen av Antiokia og disippel av Johannes.” http://www.katolsk.no/biografi/igantiok.htm

  Dette er ikke spekulasjoner.

  Disse som er innsatt ved Den Hellige Ånds virke i den tidlige kirke har ved tradisjonen (Den Hellige Ånds verk i de første kristne dannet den Bibel vi har i dag. Det tok 2-300 år før skriftene som ble brukt i kirken fikk den endelige kanon (av bl.a. Origines – jfr. sitat over)

  Jeg fordømmer ikke adventistene for å holde fredag em-lørdag som hvile- helligdag. Det gjorde mange av de første jødekristne. Men det gjorde ikke de første hedninge-kristne – den tidlige Kirke. Men deres fordømmelse av den katolske Kirke er ikke av Gud.
  Paulus gjentar gang på gang at vi skal dømmes etter frihetens lov. Derfor er vi ansvarlige for om vi lar helligdagen være en del av den nye skapelse (av oss) eller ei. Norges befolkning, og store deler av “det kristne Norge”, har jo latt lørdag bli en dag som vanskeliggjør (å komme seg opp) å holde hviledagen hellig. Derfor lar sabbatsbudet høytiden starte kvelden, som også adventistene betoner sterkt – forbilledlig!
  På samme måte starter den katolske søndag med vesper lørdag (kl 18) (jfr alle tidebønnsbøker). Å starte helligdagen kvelden før forbereder den troende til høytidens morgen, oppstandelsens dag. Og det kan være en god løsning for mange katolikker å delta på messe lørdag kl 18.00 om man ønsker det. Den regnes som søndagsmesse på lik linje med søndag 11 eller 18 bl.a. Den katolske Sabbat er derfor fra lørdag kl 18 til (minimum, kan en kanskje si) søndag kl 18. Helt i tråd med de første kristne (jfr biskop Ignatius i mitt innlegg 23. juli). I Antiokia ble de troende kalt kristne første gang, – et viktig åndelig sentrum – og fikk Peters embede sin form første gang.

  Jonas sier “Her tror de som venter på Jesu snare genkomst, adventister, at Guds indblæste Bibelord er nok og skal ikke udbygges af kirkefedre eller af andre mennesker.
  Den Bibel Jonas leser er nettopp et resultat av kirkefedre og andre mennsker (legen Lukas f.eks.).

  Vennlig hilsen
  Øyvind

 59. Veldig kjapt: “Herrens dag” i det Gamle Testamente navnet er betegnelse på nyttårsdagen, dagen for Herrens tronbestigelse. Tronbestigelsesfesten hadde sin opprinnelse i den gamle judeiske kongekult og overlevde inn i nytestamentlig tid som et ledd i feiringen av nyttår.

  Sabbaten er dermed ikke Herrens dag, men riktignok hviledag.

  I det Nye Testamentet tolkes Guds tronbestigelse som Kristi oppstandelse. Forbildet i GT er dermed tronbestigelsen. Dette er noe av den fortettede symbolikk som omgir søndagen, Kristi oppstandelsesdag. Viser også til det jeg har skrevet om den åttende dag tidligere sammenlign spes. med den rabbinske Shemini Atzeret.

  At “Herrens dag” også har apokalyptiske assosiasjoner er riktig, derfor er noen av forbildene for messen hentet fra Johannes Åpenbaring, spes. kap. 4.

 60. JONAS KRIDTER FEIL BANEHALVDEL!

  Jeg vil svare på Jonas spørsmål fra den 3.dje august. Men så intelligent som han er vet han at sannheten ikke alltid kommer frem med et enkelt eller absolutt JA- eller NEI-svar på alle spørsmål. Og det er vel sannhet han ønsker. Samtidig er dette på ingen måte den katolske Kirkes svar, til det er min kunnskap for begrenset.

  Svar:
  1. JA, bloggen heter SDA og dei ti bodorda?

  2. JA, søndag er ikke velsignet i GT, men den første dag i uken er i NT velsignet med Herrens oppstandelse.

  3. NEI, katekismen viser alle de (tre) ulike variantene, og sier at oppdelingen tl tider har skiftet (en vanskelig tanke for en adventist?) og at den som nå brukes er fra kirkefader Augustins oppdeling.

  4. JA. Jesus profeterte at sabbaten ville fortsette, og at disiplene skulle be for seg og sitt folk (også de som hadde forkastet Ham). Jfr Abrahams forbønn. Forbønnen skulle bl.a. forhindre at trengselen skjedde på sabbaten.

  Disse tekstene inneholder profetier om både Jerusalems ødeleggelse og (selve) endetiden. Om man leser i rekkefølge Matteus, Markus og Lukas sin formidling av disse Jesu ord om de siste tider vil en se dette klart. (Matt 24:1-20 flg, Mark 13:1-20 flg. Luk 21:5 flg og særlig fra v 20. )

  Innledningen til passasjen er nettopp et spørsmål rundt Tempelets fall. Særlig i Lukas gjengivelse ser en tydelig at spørsmålet om sabbaten kobles til Tempelets og Jerusalems ødeleggelse. For ortodokse jøder ville det være umulig å flykte da. De ville komme i konflikt med lovens forordninger på denne dagen, noe som ville medføre at de ville bryte Guds bud om de flyktet eller gjorde motstand. Denne omtanken hadde Jesus for jødene.

  Samtidig er det viktig å si at når Gud taler, vil Ordet oppfylles og være relevant til ulike tider og i flere ”lag”. Ingen har vel forstått til fulle disse tekstene.
  Kan Matteus ord handle om Jerusalems ødeleggelse igjen (- i endetiden*). Herren har gitt oss flere evangelier – for at de sammen skal formidle sannheten, alt til sin tid.

  5. JA, den katolske Kirke lar Tradisjonen formidle Guds vilje, men tilsidesetter aldri Bibelen. Tradisjonen har dannet Bibelen. Også etter tidspunktet da Faderen sier om sin Sønn på Tabor ”Hør Ham!” og forfatterne av de nytestamentlige skriftene har formidlet Sannheten, har Den hellige Ånd virket gjennom Tradisjonen for å gi oss den endelige Skrift. Den Hellige Ånd formidler alltid sannheten gjennom kirkens dialog med Bibelen.

  6. Jeg antar Jonas mener sabbatsbudet. Men hør: ”… Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.” (Mark 2:28)
  Siden ”de alminnelige kirker” ikke er jøder, men hedningekristne, er ikke de 10 bud en pakt mellom Gud og de hedningekristne som sådan. Vår pakt defineres gjennom Guds rikets komme – med Jesu kalk, ”dette er den nye pakt i mitt blod” og Kirkens fødsel på Pinsedag; at den kristnes glede er å være Den Hellige Ånds tempel, som oppfyller budene gjennom kjærlighetens fullkomne lov og oppfyller de 10 buds innerste hensikt. De 10 buds innhold er Guds gode vilje.

  * Om denne kjærligheten, som lengter etter å rive ned fiendskapet mellom jøde og hedningekristne, en gang vil bli veiledet av Ånden til å inkludere overholdelsen av (tidspunktet for) den opprinnelige sabbatsdagen i tillegg til oppstandelsens dag – uvisst av hvilken grunn – ja, da er dette Guds vilje. Det er ikke utenkelig at Kirken igjen vil måtte leve i eksil pga verdens hat mot jøder/kristne. I Johannesevangeliet (tror jeg ) kan en lese at ”da Jesus ikke lenger kunne gå åpent omkring med disiplene, hold de til i byen Efraim.” Efraim betyr Guds folk og ligger i ørkenen. Om de siste tider tvinger den siste rest av de hedningekristne til å ”samles”, om ikke fysisk, med den Messianske kirke vet Gud. Det er ikke utenkelig at de Kristustroende diasporajøder (jfr Simon av Kyrene som bar korset på Via Dolorosa) vil være en tydelig lidende Kirke i de siste tider.

  Adventistene her vil mene at dette er dem, at dette er nå – og at den katolske Kirke er skjøgen eller Babylon, betegnelsen Jonas bruker på den apostoliske Kirke i sitt innlegg med disse JA/NEI-spørsmål. Selvsagt. Kristus skulle jo korsfestes: ”Korsfest, korsfest…”

  For den som tar seg tid til å lese adventistenes mange utfall mot Kirken i sine innlegg her over, vil se at det Jonas ”kridter opp” på sin banehalvdel er hatet, fordømmelsen og motstanden mot Jesu nye pakt, Dette er det egentlige Babylon og dets barn som ved ydmykelse avføder trangen til hevn – som de ropte korsfest, korsfest og Bar-Abbas, Bar-Abbas; (Vi er) ”Sønn – av Far”. Jesus identifiserte jo noen av jødenes ”Far” i et av konfrontasjonene med dem. Må det ikke være tilfelle om noen på denne bloggen.

  Det gjør meg vondt å lese alt adventistene her over kan få seg til å skrive om den katolske Kirke. Det gjør meg godt å vite at Jesus elsker dem.

  Vennlig hilsen
  Øyvind

 61. Kære lesere og aktive deltagere

  Øjvind nr. 74: Kommenteres evt. senere.

  Abelard nr. 73: ….“Sabbaten er dermed ikke Herrens dag”…. (Det sa Abelard også da Judas konger talte regjeringsår fra nyttårsdag? Fantasifult) Men nu står det ikke til Abelard eller andre at fratage Herren Sit. (Es. 58,13): “Varer din fod på sabbaten … min helligdag … en fryd … Herrens helligdag …” Stemmer med (Markus 2,28). Ordene “Herrens dag” er også brugt om “dommens dag”. Men det fratager aldeles ikke sabbatsdagen sin status fra evighed til evighed!

  Kjetil nr. 72:…”Bibelen i fallskjerm”… … Jeg her ventet og venter noe mer seriøst! Eller er det sådan, at når en ikke kan svare, så kommer en tom latter. Støj som sidste krampagtige forsvar. Jeg har hørt, at sådan har det altid vært.

  Øjvind (1) nr 71:deres fordømmelse af den katolske Kirke …Du må virkelig undskylde, dersom jeg får til…. at adventister fordømmer ….

  Siterte tidligt med god grund: “Én er lovgiveren og dommeren..”(Jak 4,12). Lad stå fast. Det tilkommer ikke adventister eller katolikker at agere lovgiver, dommer / inkvisition! Vi skal bære Bibelens ærinder videre! Ønsket er ikke å være arrogant, og vi har hver sitt udtryk som må ha lidt plass, og kan også uvitende falde i, og vi er forskjellig følsom når sandheter buldrer frem på os – og de piner iblandt, ikke sandt?

  Jonas nr. 64: “Gud ber dem som er i Babylon – dra ud fra hende!
  Peter apostel identifiser Rom med Babylon i sit Første Brev 5,13!
  Turid nr. 68: m.fl: Jeg er aller gladest for dine trofaste sabbatshilsner.

  Øjvind (2) nr. 71: med overskriften: “Kristus er den nye sabbat” og …..: “hans opstandelse den nye sabbat” … “det er hans frelsesværk, hans død og opstandelse, vi skal hvile og tilbe.” Plukkslutt.
  Alle dage er skabt. Peter ville si, fordi Skriften sier det nei: “Skaberen er ikke skabt.” Skaberen er ikke en dag i filosofert længde. Vi skal ikke tilbede en dag, det skabte. Vi skal tilbede Gud (2 Mos. 20,3). Det håner Skaberen at degradere ham til en skabt dag. Golgata husede Universets største milepæl imot synden, overtædelsen, lovløsheden. Guds er æren i Jesus Kristus, Halleluja.

  Sabbat er hans dag. Rigtigt. Men at sige Kristus er sabbaten, er hån, fordrejet falsk skrivning! En bibelsk dag er fra aften til aften! Sikken en reduktion af Gud! Det kunne Satan li! (Når sabbaten er forbi, så er Gud forbi?) Gud gør alting nyt, se: (Op, 21,1-5). Den nye skabelse er fremtid. Jesu korsfæstelse, død og opstandelse er (fortid) sejren over synden er afgjort og Satans endelige fald er beseglet. Men frelsesplanen kører fremad endnu, mens han ved, at hans tid er kort! Han er rasende!

  Øjvind (3) nr. 71: Du bruger fremdeles plads til “kirkefedre”, som måske var gode menneker iblandt? Men er ikke bibelautoriteter! ((Indskud undenoms ti-buds emnet: Hvor mange helgener har katols Kirke forresten udkåret? Hvilken rækkefølge har de, idet jeg har læst at Maria står højst!)) Derfor spurgte jeg i nr. 64: 1. Er det faktum, at bloggen, som vi her skriver på heter: SDA og dei ti bodorda? Da adventister ikke har de såkaldte kirkefedre til autoritet, da er overskriften forlatt ved at gi dem for mye bloggplads. Men nu spurgte jeg selv i indskud. Men de har så alddeles intet med adventistenes ti buds-autoritet at gøre, det er kun Gud, og de bryder endda med 4. bud, som Ignatius. Kun Bibelens 66 bøker er Guds skrevne autoritet til os. Fedrene må gerne få en fortjent tak for evt. godt bibelarbejde for Gud, fint for mig, men Gud tilhører æren.
  Og selvom Antiokia var et kristent centrum, det er jo rigtigt, så var hedninger også der. Sikkert også som ulv i fåreklæder. Satan vil altid fortyrre den sande menighed. Det spår Jesu også. Så det med “ta´sel´ bord”, det må jeg ærlig si kommer rigeligt af fra konsiler.”

  Øjvind (4) nr 71: ser vrangsyn på “frihetens lov”. Kongeloven, de ti budord. Genlæs gerne mine nr. 39, 41 og 45. Her står meget ubesvaret.

  Jesu velsigne alle med “Laodikeas øjensalve”, Jesu øjensalve, som alle nutildags trenger.

  Gode ønsker i venlig hilsen Jonas

 62. Jonas du skrev:

  “Abelard nr. 73: ….“Sabbaten er dermed ikke Herrens dag”…. (Det sa Abelard også da Judas konger talte regjeringsår fra nyttårsdag? Fantasifult) Men nu står det ikke til Abelard eller andre at fratage Herren Sit. (Es. 58,13): “Varer din fod på sabbaten … min helligdag … en fryd … Herrens helligdag …” Stemmer med (Markus 2,28). Ordene “Herrens dag” er også brugt om “dommens dag”. Men det fratager aldeles ikke sabbatsdagen sin status fra evighed til evighed!”

  Jeg leste dette flere ganger men fant ikke noe argument her annet enn en noe kryptisk avfeiing av det jeg sier som fantasifullt.

  Når det gjelder det bibelverset du siterer har ikke det noe med de 26 referansene vi finner i GT til “Herrens dag”.

  Denne diskusjonen er overmoden for henleggelse.

 63. Kjære venner i troen på Kristus!
  Bare en liten pressisering: Ser at noen mikser ordene sabbat og søndag. Ordene må ikke forveksles, fordi det er forskjellige dager.

  1. Bibelens sier tydelig at sabbaten er fra solnedgang fredags kveld til solnedgang lørdags kveld.

  2. Katolske kirke (og noen andre) sier at søndag er hviledagen, og noen starter den på lørdags kveld ca. kl. 18.

  Kommer tilbake med lengre innlegg senere. I mellomtiden: God bibellesning!

 64. Jonas skriver:
  “Kun Bibelens 66 bøker er Guds skrevne autoritet til os.”

  Hvordan kan du være så sikker på det? Denne Bibelboken ble samlet sammen og overlevert (inkl. de deuterokanoniske bøker) av den samme Kirke som du stempler som Babylon, således er den en frukt av Kirkens Tradisjon.

  Bibelen ble til i Kirken som en frukt av hennes tro, den dalte ikke ned fra Himmelen fiks ferdig. Hvis du er av den oppfatning blander du sammen kristendom og Islam.

 65. Som Abelard skrev kan nok diskusjonen være overmoden…

  Til Jonas: Maria ble den nye paktkisten og jeg priser henne salig.

  Hilser dere med ord av den hl. biskop Ignatius av Antiokia, som ble ført til Roma for martyrdøden ca. 110 e.Kr.: «Der hvor biskopen viser seg, må menigheten være, likesom Den katolske (katholikos) kirke er der hvor Kristus Jesus er.»

  Vennlig hilsen
  Øyvind

 66. Då er denne diskusjonen overmoden. Eg stenger herved kommentarane til denne posten, med nokre ord frå Paulus:

  “For i [Kristus] bur heile guddomens fullnad lekamleg, og i Kristus, som er hovud for alle makter og herredøme, har de òg fått del i denne fullnad. I han vart de òg omskorne, ikkje med ei omskjering som er gjord med hender, men med Kristi omskjering, då de la av den lekamen som er under synda. For i dåpen vart de gravlagde med han; der vart de òg oppreiste med han, ved trua på Guds kraft, som reiste Kristus opp frå dei døde. De var døde på grunn av syndene dykkar, uomskorne som de var med dykkar vonde natur. Men han gjorde dykk levande saman med Kristus, med di han tilgav oss alle våre synder. Og han strauk ut skuldbrevet mot oss, det som var skrive med lovbod og gjekk oss imot; han tok det bort då han nagla det til krossen. Han avvæpna maktene og herredøma og stelte dei fram til spott og spe då han synte seg som sigerherre over dei på krossen.

  Så lat då ingen døma dykk for det de et eller drikk, og heller ikkje når det gjeld høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar. Alt dette er berre eit skuggebilete av det som skulle koma, men lekamen er Kristi lekam.” (Kol 2:9-17, 1978/85)

Comments are closed.