Maria si opptaking i himmelen

Edit: bilete

Tekstane for denne søndagen er Op 11:19a.12:1-6a.10ab, 1Kor 15:20-27 og Luk 1:39-56. Eg skal ikkje sitere desse direkte fyrst, men eg vil nok gå inn på dei i denne teksten der eg skal prøve å presentere kva opptakinga av Maria eigentleg er.

I Den katolske kyrkja si katekisme står det:

966. (491) “Til sist, da den rene Jomfru, som helt hadde vært beskyttet mot den opprinnelige synds plett, hadde endt sitt jordiske liv, ble hun med legeme og sjel opptatt i den himmelske herlighet og av Herren opphøyet til alle tings dronning, for enda mer å bli likedannet med sin Sønn, Herrenes Herre, seierherre over synd og død”.[1546] Den hellige Jomfrus opptagelse i himmelen innebærer en særlig deltagelse i Sønnens oppstandelse og en foregripelse av de andre kristnes oppstandelse:

Da du fødte, forble du jomfru; da du sov inn, forlot du ikke verden, o du Guds Mor: du gikk tilbake til livets kilde, du som unnfanget den levende Gud, og som ved dine bønner frelste vår sjel fra døden.[1547]

Mange eg har diskutert med, spør etter det bibelske grunnlaget for dette. Og det er det som blir min innfallsvinkel.

Når eg får spørsmål om kvar det står om dette i Bibelen så spør eg ofte: kvar i Bibelen står det at all teologi skal baserast på Bibelen? Skal vi sjå historisk på det, så er jo NT — og Bibelens kanon — ein del av Tradisjonen, ikkje noko utanfor den. Paulus sa at Kyrkja var «søyle og grunnvoll for sanninga» (1Tim 3:15). Og sidan det var Kyrkja som skreiv — og samla saman — Bibelens bøker, så kan jo ikkje Kyrkja vere noko mindre enn Bibelen. Om ein seier at den vart samla fordi Gud ordna det slik, så har ein jo også slått fast at det Kyrkja gjer, er ufeilbarleg.

Så, er det noko Bibelsk grunnlag for dette? Det er nok ikkje noko direkte grunnlag, Maria var sikkert i live under skrivinga av størsteparten av nytestamentet. Ho var nok død under skrivinga av evangelia, men dei handlar jo om Kristus. Men las oss ta for oss tre ting frå Tradisjonen om Maria: 1) Ho vart fødd beskytta frå den pletten av den opphavlege synda, 2) ho er paktskista for den nye pakta, og 3) ho vart tatt opp i himmelen med lekam og sjel.

1. Beskytta frå arvesynd

Kva fortel dette oss eigentleg? Dei fleste protestantar trur at katolikkar trur meir enn det dei trur. Det er ikkje slik — meiner eg i alle fall — at Maria ikkje kunne synda, Adam og Eva klarte det heilt utmerka utan å ha arvesynd. Kva dette fortel oss om Maria er at ho vart frelst av Kristus og av sitt «ja» til Gud om å bere Han fram. Det same skjer i dåpen for oss. Der blir arvesynda reinsa bort.

Dette er ikkje å gjere Maria til Gud, til «den fjerde personen i guddomen,» som det vart påstått i ein diskusjon. Nei, det fortel oss rett og slett at ho er utvalt og frelst av Gud, basert på sitt «ja.»

Men er det noko bibelsk grunnlag? Ja, det trur eg. I Luk 1:26 kom engelen til Maria og sa: «Ver helsa, du nådefylte! Herren er med deg!» (etter Gunnes 1968) Ordet som er omsett med «Ver helsa, du nådefylte!» er Caire, kecaritomene I denne artikkelen blir verset forklara (les heile):

caritow

The root word is charitoo…, which means “to grace, favor.” On this much, it seems, all agree. All the common English translations of the word therefore, regardless of whether the translators are Catholic or Protestant, use some form of “grace” or “favor” in them.

ke

The prefix on charitoo is ke, signifying that the word is in the perfect tense. This indicates a present state which is the result of a completed past action. The action which brought about the state in which Mary is, in other words, was completed before Gabriel’s greeting. Gabriel is viewing the finished results.

This tense seems difficult to render in English, especially with one word, as Gabriel uses. The translator does not only want to indicate that the past action is complete, but also that there is a continuing state as a result. Allowing for more than one word, an example of the tense in English might be “you are certified to teach.” “Are” indicates a present state, “certified” shows that the state is the result of a completed past action.

mene

The suffix on charitoo, mene, makes this a passive participle. “Passive” means that the action is performed on the subject, in this case Mary, by another agent. The verb is “grace” and the implied subject is Mary. The passive usage means that “someone graced Mary,” rather than “Mary graced.” Most theologians would probably accept the assumption that the implied “someone” is God. “Participle,” in this case, means that the word has properties of both a verb and a noun. This makes sense in light of what has already been said about direct address. A direct address is a noun or pronoun, but “to grace” is a verb. Kecharitomene has verb and noun properties.

Så, det er altså ikkje noko direkte ubibelsk med at ho ikkje hadde del i arvesynda. Ho vart frelst frå den som alle andre, men på ein annan måte, fordi ho sa «ja» til å bere fram frelsaren.

2. Maria som paktskiste

I katolsk teologi seier ein at Maria er den nye pakta si pakstkiste. Bakgrunnen for dette finn ein gjennom ei studie av Bibelen, av rolla til lova og paktskista i den gamle pakta, og rolla til Kristus og Maria i den nye pakta. Eg skal her ta utgangspunkt i Maria sitt besøk hjå Elisabet, Luk 1:39:45 (etter denne artikkelen):

Nokre dagar etter [bodskapen til Maria frå engelen] drog Maria av stad og skunda seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda der Sakarja budde. Der gjekk ho inn til Elisabet og helsa på henne. Då Elisabet høyrde helsinga frå Maria, sparka barnet i magen hennar. Ho vart fylt av Den heilage ande og sa med høg røyst: «Velsigna er du mellom kvinner, og velsigna er frukta i ditt morsliv. Korleis kunne det henda meg at mor til Herren min kjem til meg? For då helsinga di nådde øyret mitt, sparka barnet i magen min av fryd. Ja, sæl er ho som trudde, for det Herren har sagt til henne, skal oppfyllast.»

1. Maria reiste til Juda, til der Elisabet og Sakarja budde, ikkje langt frå der paktskista var. Maria og paktskista reiste same vegen.

2. Då David møtte paktskista, vart han fylt med age for Herren, og sa: «Korleis skulle eg kunna hysa Herrens paktkiste?» (2Sam 6:9). Då Elisabet møtte Maria, sa ho: «Korleis kunne det henda meg at mor til Herren min kjem til meg?» (Luk 1:43)

3. I 1Krøn 15:25-29 kan vi lese om då David, dei eldste i Israel og tusenmannsførarane skulle henta paktkista opp frå huset til Obed-Edom. Her ser vi at David gjekk kledd i presteklede, og at han hoppa og dansa for paktskista. I Luk 1:44 kan vi lese at Johannes — som var av presteslekt etter Sakarja — «sparka (…) i magen [Til Elisabet] av fryd.»

4. Då paktskista kom, slik Maria gjorde, vart den møtt med glederop. De greske ordet som Elisabet brukte til Maria er ord ein finn igjen i Septuaginta i situasjonar der paktskista var involvert.

Enkelte av desse kan verke søkte, men det blir av og til slik når ein skal forklare dogmer utan å sitere andre ting enn Bibelen.

Opptakinga i himmelen

La oss gå til Op 11:19-12:1:

Då vart Guds tempel i himmelen opna, og paktkista hans vart synleg inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, torebrak og jordskjelv og store hagl. Det synte seg eit stort teikn på himmelen: ei kvinne sveipt i sola, med månen under føtene og med ein krans av tolv stjerner på hovudet.

Her ser vi at Johannes i eit syn ser paktskista i himmelen. Er dette paktskista der Guds lov og staven til Aron er? Eg trur ikkje det. Eg skal her dra fram to grunnar til det:

  1. Rom 10:4: «For Kristus er endepunktet for lova, så kvar den som trur, skal bli rettferdig for Gud.»
  2. Kristus har løyst opp det levittiske presteskapet etter Arons vis, og set inn eit nytt presteskap etter Melkisedeks vis (Hebr 7).

Så, i fylgje Tradisjonen er Maria paktskista fordi ho bar fram Kristus, der «endepunktet for lova.» Men enkelte påstår at å seie at ho vart tatt opp er ei falsk opphøging av Maria — at vi behandlar ho som ein «smågud.» Men kva då med Moses? Vi har ikkje sett at han døydde? Kva med Elia? Han vart tatt opp i himmelen. Kva med Enok? Han vart også tatt opp i himmelen.

Poenget med dette er ikkje at dei gjorde ved si eiga kraft — det hadde vore ei falsk opphøging — men at det var ved Guds kraft det skjedde. Maria vert sett på som «prototypen» på ein kristen, ho var den fyrste til å seie ja, og difor vart ho — lik desse andre «heltane» frå GT som også sa «ja» til Gud — tatt opp i himmelens herlegdom, saman med «skya med vitne.»

Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var, er og vera skal, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s