“Og Logos vart kjøt”

God jul! I dag er det altså fyrste juledag, og difor vil eg skrive ned nokre tankar. I dag er det tre julemesser; Midnattsmesse, messe ved daggry, og juledagsmesse/høgmesse. I fylgje tradisjonen vart Kristus fødd ved midnatt, difor publiserer eg denne teksten midnatt. Men eg vil likevel ta for meg tekstane for juledagsmessa; Jes 52:7-10, Hebr 1:1-6 og Joh 1:1-18 (kortare: Joh 1:1-5.9-14). Eg vil her kort sjå på utvalte vers i evengelieteksten. Omsetjinga er nytter meg av er den av 1938, for å frå ein meir arkaisk og oppstemt ordlyd:

Joh 1:1-3.14: “I upphavet var Ordet, og Ordet var hjå Gud, og Ordet var Gud. Han var i upphavet hjå Gud. All ting vart til ved han, og utan han vart ikkje ein einaste ting til av det som hev vorte til… Og Ordet vart kjøt og feste bu hjå oss, og me skoda herlegdomen hans — ein sovoren herlegdom som ein einboren Son hev frå Far sin — full av nåde og sanning.”

Her ser vi det som vi eigentleg feirar i dag, at Ordet vart kjøt. Men her er det viktig å påpeike at Ordet ikkje vart kjøt på juledag, men på Maria bodskapsdag. I denne artikkelen om Kristi fødsel på sidene til Den katolske kyrkja, står det litt om dette:

Verken Den Hellige Skrift eller tradisjonen forteller om Kristi virkelige fødselsdag, men forskerne mener at den sannsynligvis ligger rundt år 5 før vår tidsregning. Julefeiringen gjennomgikk en lang historisk utvikling. Julefesten knytter ikke an til noen gammel jødisk fest slik som påske eller pinse. Den jødekristne tradisjon ville ha det til at Kristus ble menneske (unnfanget) og senere døde på samme dag, og det var på samme dag som Gud hadde fullendt skapelsen. Etter tradisjonen skjedde alt dette den 25. mars, og da er det bare å regne seg frem 9 måneder til 25. desember som Jesu fødselsdag.

Så det vi eigentleg feirer i dag, er fullendinga av Logos si ikjøting, bursdagen. Folk liker å feire seg sjølv, spesielt bursdagen. La oss då verkeleg feire denne dagen, la oss feire Kristus ved å huske på at vi er Hans lekam, og at vi då skal gjere Kristi verk! Husk på dette! La oss no gå inn i denne julehøgtida med desse orda frå ei juledagspreike i Den nordisk-katolske kyrkja (NKK):

La oss transportere oss selv til stallen i Betlehem. La oss betrakte barnet på strå. Hva er han for verdslige øyne? Bare en nyfødt baby som en kvinne fra Nasaret har født. Bare et menneske som oss. Foreldrene har registrert ham i manntallet. Slektstavla er kjent. Matt 13, 55 “Er han ikke tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?”

Men troen ser mer. Åpenbaringen gir oss mer. Han er Guds Sønn, Ordet, den annen person i Guddommen. Joh 1, 1: “I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”

Joh 5, 26 “For likesom Faderen har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg,”

Julenatten avslører for første gang på jorden det som himmelen har hørt i evighet: Sal 2, 7 “Du er min sønn, jeg har født deg i dag.” Jesus sa senere i sin yppersteprestelige bønn Joh 17, 24 “Far, .. du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.” Vi bekjenner i trosbekjennelsen: “Av samme vesen som Faderen.” “Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud.” Men Maria har gitt ham kjøtt og blod. Menneskets skaper blir menneske. Han som gir alt levende føde, trenger mors melk for å leve.

La oss betrakte barnet der det ligger i krybben. Han lukker øynene. Han sover. Han viser ikke utad hva han er. I det ytre er han som alle andre barn. Og allikevel er han Gud, det evige Ord, dommeren over levende og døde, den evige som ikke vet av forandring og skiftende skygge, den nyfødte som er “født av Faderen før alle tider.” (Nicenum)

Hans menneskelige natur er fullstendig. Ikke noe menneskelig mangler. Han har en sjel som oss. Han har egenskaper: intelligens, vilje, fantasi, følelse. I ett og alt sine brødre lik (Heb 2,17). Dog uten synd (Heb 4,15) Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men én Kristus. (Athanasianum 32)

Han tar på seg vår menneskelige natur. Det var det første. Og så kommer det som gjør overskriften ET SALIG BYTTE litt mer forståelig for dere. Han tar på seg vår menneskelige natur.

Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var, er og vera skal, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s