Den Heilage Treeininga

Tekstane for festen for Den heilage Treeininga er Ord 8:22-31, Rom 5:1-5 og Joh 16:12-15. Eg skal ikkje ta for meg tekstane i dag, men berre sjå litt på Treeininga.

Mange spør kva som blir meint med uttrykket “Treeining,” ofte fordi dei ikkje finn uttrykket i Bibelen. Uttrykket “Bibel” finst heller ikkje i Bibelen, men det er likevel adekvat (boksamling). På same måte uttrykker ordet “treeining” at Gud er mangfaldig — Faderen, Sonen og Heilaganden — og at desse tre er fullt og heilt eitt. Gregorius Nazians, ein teolog frå 300-talet, sa:

As soon as I begin to contemplate the Unity. the Trinity bathes me in its splendor. As soon as I begin to think og the Trinity, I am seized by the Unity. When one of the Three appears to me, I think that it is the whole, so fully my eye is filled, so fully the abundance escapes me. For in my mind, which is too limited to comprehend a single One, there is no room for any more. When I join the Three in a single thought, I behold a single flame, and I am able neither to divide nor to analyze the unifiec Light.[i]

Ein sentral bibelstad her, er 5Mos 6:4: “Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin.” På Hebraisk; “Shema Yisrael: Adonai Eloheinu, Adonai Echad.” Adonai Eloheinu betyr direkte “Herren er vår Gudar” (eller kanskje “…vår mangfaldige Gud.”) Adonai echad betyr “Herren er éin,” eller “…ei eining.”

Elohim, som ordet Eloheinu er tatt frå, er fleirtalsforma av El; Gud, og utelukkar ikkje fleirtal eller mangfald. Ordet som i teksten er omsett med “éin,” echad, utelukkar heller ikkje ein større eining. Her skal eg ta for meg dette ordet. Du finn ordet i mange tekstar. Eit lite utval:

“…og dei to skal vera eitt” (1Mos 2:24)
“…eitt språk og same tungemålet.” (1Mos 11:1)
“…eitt folk, og alle har dei same tungemålet.” (1Mos 11:6)
“…så vi vert eitt folk.” (1Mos 34:16)

Dette er nokre dømer på korleis echad er brukt om einskap og eining. Shema står altså ikkje motsetnad til treeininga (men ein er sjølvsagt ikkje tvungen til å dra den tolkinga). Vi kunne omsett 5Mos 6:4 slik: “Herren er Gud, Herren er éi eining.” Men kva NT? I Mark 12:29 siterer Kristus Shema: “Høyr, Israel! Herren vår Gud, Herren er éin.” Det greske ordet som er omsett med “éin,” heis, finn ein også i Joh 10:30: “Eg og Faderen er eitt.”

Då kan det vere på sin plass å sitere prefasjonen til morgondagens nattverd i dei katolske kyrkjene:

Vi takker deg alltid og alle vegne, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
du som med din enbårne Sønn og Den Hellige And er én Gud og én Herre,
ikke i én persons enhet men i det ene vesens Treenighet.
For hva vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det samme tror vi om din Sønn,
det samme tror vi om Den Hellige Ånd uten noen forskjell.
Vi bekjenner den sanne og evige Guddom, og tilber særpreget i deres personer,
enheten i deres vesen, og jevnbyrdigheten i deres velde.[ii]

Ære vere Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, som var, er og vera skal, éin sann Gud frå æve og til æve. Amen!

Kjelder/referansar:

i. Boris Bobrinskoy, The Mystery of the Trinity. Trinitarian Experience and Vision in the Biblical and Patristic Tradition. Translated by Anthony P. Gythiel. St. Vladimir’s Seminary Press, 1999, s. 1-2

ii. Oddvar Moi, “Festen for den hellige Treenighet – Hva er det vi feirer?” (En katolsk weblog, 02.06.2007. 02.06.2007)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s