Englar, Märtha Louise, Regin Prenter og Aquinas

Sigurd Osberg skriv nokre tankar om englar i bloggen sin, og tar fram dr. theol. Regin Prenter, mangeårig professor ved Århus universitet. Han viser til Prenter si bok Skabelse og Genløsning.

Prenter spør hvordan skal vi forholde oss til disse forestillingene i vår tid. Skal vi se bort fra dem som forestillinger som ikke lenger har mening? Prenter velger en annen vei: ”De bibelske forestillinger om engle og dæmoner er udtryk for selve den skabelsens kamp, som stadig foregår… Nægtelsen af åndernes, engle- og dæmonmagernes realitet, betyder derfor opprettelsen af menneskets absolutte autonomi… Det er en meget let ting at påvise de bibelske- engle og dæmonforestilingers mythologiske tidsbestemthed … Det er derimod ingen let ting at fastholde Gud som skaber og menneskenes som Guds skabning, hvis man oppbygger et verdensbillede, hvori der ikke er plads til usynlige, åndelige magter midt imellem Gud og den synlige verden. I et ”afmythologiseret” verdensbillede vil der med billedet af skaberen ske eet af to: Enten bliver universet entydig materielt. Hele verdensudviklingen bliver en mekanisk naturproces, i hvilken både Gud og mennesket forsvinder i en fysisk-biologisk kausalitetssammenhæng. Eller også bliver universet ensidig åndelig. Men da der ingen åndelige magter er ved siden af mennesket, bliver mennesket selv alt åndelig livs centrum, og skaberen forsvinder, fordi mennesket har taget Hans plads. Gud bliver nu menneskets skabning.” (s. 253 f.)

Eg vil skrive ned nokre tankar om dette, då eg synst at Osberg sin slutt kommentar er litt for lettvint, om ikkje direkte feil. han skriv:

Seriøse kjennere av evangelisk-luthersk dogmatikk vil neppe avskrive professor Regin Prenter som en verdig samtalepartner. Derfor mener jeg at prinsesse Märtha Louise med sin bemerkning om englene befinner seg i meget godt selskap.

Regin Prenter var ein thomist. Ei av bøkene hans, Thomismen,[1] tar opp litt av det Osberg siterer: “Nægtelsen af åndernes, engle- og dæmonmagernes realitet, betyder derfor opprettelsen af menneskets absolutte autonomi.”

Men vi må tolke dette inn i det verdsbilete Prenter sjølv viser til, nemleg det thomistiske. Innan thomismen så opererer ein med eit essens -og eksistenshierarki som går frå det nedste; nemleg rein potensialitet (evt. potens) og rein aktualitet (evt. akt.) Hierarkiet ser slik ut;

  1. REIN AKTUALITET.
  2. Åndeleg intellektuelt nivå (englar, menneske)
  3. Sensitivt nivå (menneske, dyr)
  4. Vegetativt nivå (menneske, dyr, plantar, o.l.)
  5. Livlause ting, både naturlege (t.d. ein død kropp) og kunstige (t.d. ein spade)
  6. Rein potensialitet.

Altså kan vi seie at englar høyrer til i eit kristent verdsbilete, men at fokus skal vere på Gud. Poenget er at fokus skal alltid vere på det øvste, slik fornufta (som er den øvste sjelsevna) alltid skal så fyrst, over t.d. driftene. Difor meiner eg det blir for lettvint, og mest sannsynleg feil, å setje Märtha Louise og Regin Prenter i same bås då hans verdsbilete ikkje opner for at vi skal ta kontakt me englar, slil vi kontaktar Gud. Paulus var også skeptisk til slikt, og skreiv om det i Kol 2:18:

“Lat ikkje dei som vil driva med sjølvfornekting og engledyrking, røva sigerskransen frå dykk.”

Og så vil eg også leggje til at å kalle dette for “Astarte Education” ikkje akkurat får meg til å tru at dette er kristent. Astarte er ei før-kristen gudinne — og i Bibelen får ho ikkje akkurat noko positiv omtale.

Så å samanlikne Märtha Louise sitt englesyn med Regin Prenter sitt er totalt skivebom.

PS! Les desse tankane rundt Märtha Louise sin engleskule:

Noter & referansar

1. København: Gads forlag, 1953

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s