Ola Tjørhom om Kyrkja sin rike trusskatt

Rikdommen og mangfoldet i kirkens trosskatt må fram fra glemselen. Innenfor protestantismen har en ofte lagt så stor vekt på å identifisere et stadig smalere trossentrum at troens bredde forsvinner. Dette gjelder særlig i tilknytning til uttrykkene Skriften alene, troen alene og nåden alene. Denne tankegangen har ført til at troens kjerne blir spilt ut mot den samme troens rikdom. I stedet for å være et fast punkt som hjelper oss til å åpne oss for og glede oss over den overflod som preger kirkens trosskatt, fungerer forestillingen om troens sentrum i mange tilfeller som et redskap for å beskjære bredden og mangfoldet i vår trosoverlevering. Skriften, troen og nåden har selvsagt en avgjørende plass i kirkens liv. Men hvorfor må disse størrelsene beklippes og gjerdes inn ved hjelp av det stusselige adverbet «alene»? For verken Skriften, troen eller nåden er alene. De utfylles av et budskap som er altfor rikt til at det lar seg sette på en entydig formel. Og de målbæres av en veldig skare med vitner, fra apostlene og fram til vår tid.

Et eksempel på de uheldige konsekvenser alene-tenkningen kan få, finner vi i det syn på menneskets rettferdiggjørelse framfor Gud som har fått fotfeste innenfor mange protestantiske miljøer. Her kan det nærmest virke som om en forestiller seg at det er rettferdiggjørelseslæren som rettferdiggjør — og ikke Kristus. Dermed overser en at dette lærepunktet behøver en grunnleggende forankring i Kristi gjerning, klare forbindelseslinjer til sakramentene og referanser til kirkens plass og rolle. Generelt sett må det understrekes at i troens verden henger ting sammen. Det innebærer blant annet at flere av de sentrale trossannhetene kun kan ivaretas fullt ut når de holdes sammen med og fortolkes i lys av andre sider av kirkens trosoverlevering.

Kjelde:
Tjørhom, Ola, Smak av himmel, lukt av jord. Materialistisk spiritualitet (Oslo: Verbum, 2005), s. 54

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s