Erling Rimehaug om det kristne gudsbiletet

I fjor høst un­der­vis­te jeg på et Al­pha-kurs. Et styk­ke ut i kur­set spur­te en av del­ta­ker­ne om når vi skul­le be­gyn­ne å snak­ke om Gud. Vi lær­te om frel­se, nå­de­ga­ver, hel­bre­del­se, kamp mot syn­den – men om Gud var det ty­de­lig­vis ikke noe å si. Nils Gil­je stil­te sam­me spørs­mål i Vårt Land for­ri­ge uke. (…) Gil­je sier til Vårt Land at han gjer­ne skul­le gått inn i en dia­log med teo­lo­ge­ne om brenn­ba­re ek­si­sten­si­el­le spørs­mål som knyt­ter seg til hvor­dan det mo­der­ne men­nes­ket skal for­hol­de seg til Bi­be­lens Gud. Det er han ikke ale­ne om. Det er ikke len­ge si­den Dags­re­vy­en inn­kal­te bis­kop og stats­mi­nis­ter for å sva­re for Gud i for­hold til flod­bøl­ge­ka­ta­stro­fen. (…)Jeg kjen­ner meg igjen i Gil­jes ir­ri­ta­sjon over et alt­for en­kelt guds­bil­de, som ikke tar på al­vor hvor sam­men­satt Bi­be­lens tale om Gud er. Det er gjer­ne li­vets små el­ler sto­re ka­ta­stro­fer som fø­rer til at også guds­bil­det går i styk­ker. Selv opp­lev­de jeg hvor­dan en slik kri­se drev meg til å søke svar len­ger og len­ger bak­over i kir­ke­his­to­ri­en, til jeg om­si­der fant noen som vir­ke­lig had­de noe å si meg. Det vis­te seg å være i de første år­hund­re­ne et­ter Je­sus.
Kir­ke­fed­re­ne var langt mer ak­tu­el­le enn mye av det som skri­ves i dag. De stre­vet med å fin­ne ut av Gud, i en sam­tid der det var man­ge gu­der og man­ge læ­rer. De ut­for­met svar som ble til dog­mer og tros­be­kjen­nel­ser. Dog­ma­tikk opp­fat­ter vi jo gjer­ne som noe stivt og teo­re­tisk fjernt fra det vir­ke­li­ge li­vet. I den for­stand vis­te det seg at kir­ke­fed­re­ne var svært så lite dog­ma­ti­ske.
Var det noe de ikke trod­de, så var det at Gud lar seg fan­ge inn av ord og lo­gis­ke form­ler. Visst for­mu­ler­te de tros­be­kjen­nel­ser. Men for dem var ikke en tros­be­kjen­nel­se først og fremst en in­tel­lek­tu­ell øv­el­se. Det var nett­opp en be­kjen­nel­se, en lov­pris­ning der de med ord for­søk­te å få sagt det usi­ge­li­ge. Svært ofte var det også en kamp mot dem som vil­le ha tro­en på en en­kel for­mel. Tros­be­kjen­nel­se­ne hol­der fast ved det kom­plek­se i Gud, det som ut­for­drer for­nuf­ten.

Kjelde:
Rimehug, Er­ling, “Når det blir stil­le om Gud” (Vårt Land Nettutgåva, 19.02.2005) (31.12.2007)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s