Multireligiøst senter i Nidaros?

Ja eit ‘multireligiøst’ senter er nok akkurat det Heilag-Olav såg for seg. 🙄

Avisa Dagen melder at Nidaros biskop Tor Singsaas er samd med biskop emeritus Gunnar Stålsett sitt forslag om eit ‘multireligiøst’ senter i Nidaros.

Nei, eg vil påstå at dette er ein strak motsetnad til pilgrimtradisjonen si ånd, og spesielt Olavsarva. Multireligiøst betyr eigentleg ikkje noko anna enn postmoderne, relativistisk og innhaldstomt. Essensen i kristentrua er nemleg påstanden at ho er sann — at ho er den einaste sanne trua.

Eg er heilt for pilgrimstradisjonen. Men den handlar nettopp om å gå i møte med sanninga, ikkje i møte med nihilismen og det meiningstomme.

(Biletet oppfor er av vestfronten til Nidarosdomen, henta frå openbuildings.com.)

24 thoughts on “Multireligiøst senter i Nidaros?

 1. Jeg er uenig i at ‘multireligiøst’ må være innholdstomt, selv om det jo vil bære preg av en viss relativisme. Likevel mener jeg at vi vanskelig kan komme unna et snev av relativisme om vi ønsker oss et samfunn med religionsfrihet, for å ta ett eksempel. Slik kristendommen også blir relativisert når vi betrakter den som en religion. For selv om kristne forstår kristendommen som sann, har medlemmer av andre trossamfunn ofte samme oppfatning av egen religion, og spørsmålet er hvordan vi forholder oss til det på en fruktbar måte?

 2. Du har selvsagt rett. Multireligiøst… Det ville vel egentlig være mer i Olavs ånd å slakte ned for fote de som ikke bekjenner seg til riktig kristendom.

  Det var jo det han ble kjent for, var det ikke?

 3. Og på Olavs tid fulgte det logisk at siden det de andre trodde på ikke var sant, var det helt greit å tvangsomvende dem eller drepe dem.

  Ikke ulikt enkelte former for islam i dag.

 4. Jeg siterer fra linken din:

  “Olav var trådt inn i Hvitekrists hird. Ved dåp og ferming hadde han avlagt troskapsed til Himmelkongen. Han stod nå på hans side i kampen mot Satan og hans falne engler. Guds vilje måtte alle bøye seg for. Gikk det ikke med overtalelser, måtte det skje med odd og egg. Himmelkongen tålte ikke oppsetsighet. Olav utførte bare hans ordre. Den som nektet å gi seg inn under Guds vilje, fikk bøte for det med tap av liv, lemmer, gård og grunn. Tvangsmisjoneringen må for Olav ha vært en samvittighetssak. Han handlet i subjektiv god tro. Hans store forbilde, Karl den store, hadde gjort det samme da han tvang sakserne til å la seg døpe.”

  Poenget mitt i forhold til ditt innlegg er at det burde være revnende likegylig hva Olav så for seg (selv om vi nok kan anta at han ville slaktet ned både prinsesse Martha og Snåsamannen).

  Den nykonverterte vikingkongen levde i et tankeunivers som ligger ufattelig fjernt fra noe som i det hele tatt ligner på forbilledlig for oss i dag. Arven etter ham burde kastes på historiens skraphaug, ikke skrytes fram som noe vi bør rette oss etter.

 5. Eg har vore litt oppteken dei siste dagane. Eg er einig med deg at det er mykje ved St. Olav vi ikkje bør emulere, og som kanskje, i dine ord, bør kastast på historia sin skraphaug. Men ‘framskrytinga’ av Olavsarva handlar ikkje om ei total 100% emulering av St. Olav i eitt og alt. Det er klart at verda Olav var fødd inn i hadde eit verdsbilete som ligg fjernt frå oss, men også fjernt frå Kristus.

  Men eg ser ingen problem med å emulere den grunnleggjande tanken bak; at det finst noko som er sant, og at det finst noko som ikkje er sant. Meir spesifikt; tanken om at kristendommen faktisk er sann, og at andre religionar eller tankesett ikkje er sanne.

  Dette er kanskje fjernt frå mykje av moderne tankegong, men ikkje fjernt frå Kristus. Dette er det eg meiner med Olavsarva.

  Eg vil også påpeike at den strida Olav døydde i ikkje var primært religiøst, men politisk – om kven som skulle styre. Det var kristne både i Olav sin hær, og i bondehæren.

 6. Striden han døde i er vel ikke så relevant.

  Langt mer relevant er striden mange andre døde i, for hans skyld.

  At noe kan være helt sant og at andre ting derfor er feil er ikke umoderne. Det er en grunnsten i vår sivilisasjon.

  Men kall det ikke olavsarven. Kall det heller arven etter mannen fra Nazareth, og grekerne, og Paulus, og etter kirkemøtene, middelalderkirken og klostervesenet.

 7. Jeg tror dere begge to har feil fokus her.

  Slaget om Stiklestad og St- Olav er uomtvistelig en historisk hendelse og en historisk person som har vært helt sentral og essensiell i kristningen av Norge, og da kanskje først og fremst i et virkningshistorisk perspektiv. De har blitt symboler, uavhengig av de faktiske hendelser ( det var kristne på begge sider etc) som utgjør en av de viktigste historiske forutsetninger for at Norge var/er et kristent land.

  Spørsmålet er ikke om slaget om Stiklestad var en “moralsk riktig” handling, om tvangskristning ( i den grad det faktisk foregikk) var riktig utfra våre moralske standarder, eller om St Olav “fortjener” betegnelsen Hellig ( min forståelse av helgener er uansett at det ikke impliserer skyldfri eller moralsk “ren” på noen måte).

  Med andre ord: Et multireligiøst senter er sikkert en utmerket idee, men ikke på Stiklestad. Initiativtagerne er offer for et moralistisk historiesyn, der kirken skal gjøre “bot” for den skandaløse kristningen av Norge og de stakkars hedningene som led. Når jeg tenker på det slik, tenker jeg det er den liberale myten om Konstantin og “statskristendommen” som murrer under her som en slags metamyte.

 8. Andreas: Hva er vitsen med helgener dersom de ikke er forbilledlige mennesker?

  Ellers er jeg litt usikker på hva du egentlig mener med myten om Konstantin og «statskristendommen». En spesifikasjon hadde vært flott.

 9. Å sjå på ein person som eit førebilete treng ikkje nødvendigvis bety at ein går god for alt det den personen tenkte, sa og gjorde. For meg er Olav eit førebilete når det gjeld å ikkje gå på kompromiss med sanninga, og hans lidskaplege fokus på dette. Dette er kanskje særs umoderne. ‘Fanatisk’ og ‘fundamentalist’ er jo vorte våre dagars f-ord.) Måten Olav uttrykte dette kan vi kanskje kritisere, sjølv om det er litt vanskeleg å skulla analysere dette 1000 år fram i tid.

  Men ein helgen er ikkje berre eit ‘førebilete,’ men ein person som har kommunion, felleskap, med Gud til trass for sine feil, manglar og synder. Den katolske filosofen Peter Kreeft skal ha sagt det slik: “Det finst to typar folk i verda: syndarar som meiner dei er helgnar, og helgnar som meiner dei er syndarar.”

 10. På samme måten kan jo folk om 1000 år se på Osama som et forbilde fordi han “ikke gikk på akkord med sannheten, selv om de synes det er vanskelig å analysere metodene hans så langt tilbake i tid.”

  Mener du virkelig dette?

  Martyrer som selv gikk i døden fordi de nektet å gå på akkord med sannheten er en ting. Det kan vi beundre.

  Folk som dreper på grunn av en forvridd forståelse av kristen sannhet er slik jeg ser det på ingen måte forbilder pga sitt forhold til sannheten. Kanskje på tross av det, men IKKE på grunn av det.

  Jeg vil si at kong Olavs forvaklede kompromissløshet (også ovenfor engelske biskoper som forsøkte å stanse “misjoneringen” med vold)var en av hans minst sympatiske og forbiledlige sider.

 11. Vi kan sikkert overgå hverandre i anakronismer kreket. Jeg finner det temmelig tåpelig å fordømme fortiden fordi den ikke passer overens med samtidens etiske målestokk. Slikt fører egentlig bare til selvhøytidlighet og fravær av kritikk mot den samtiden som lyser slik i møtet med den “mørke” middelalder.

  Når det gjelder helgener gjør jeg Oscar Wildes ord til mine: “Den katolske kirken er for syndere og helgener, for alle andre finnes DNK”

 12. “og fravær av kritikk mot den samtiden som lyser slik i møtet med den «mørke» middelalder. ”

  Du har rett. Du overgikk meg. 🙂

 13. Eg vil gjerne kommentere noko som eg ikkje kommenterte då eg svara deg (Heidi). Du skriv at kristendommen “blir relativisert når vi betrakter den som en religion.” Mitt spørsmål vert då: kvifor det? Kva meiner du med ‘religion’? Religion er eit relativt abstrakt omgrep, akkurat som ‘politikk’ eller ‘vitskap.’ Meiner du at sanne teser innan desse to vert relativisert berre ved at dei vert definerte innanfor høvesvis ‘politikk’ eller ‘vitskap’?

  Spørsmålet er vel eigentleg kva du meiner med ‘relativisert.’

  Du skriv vidare: “For selv om kristne forstår kristendommen som sann, har medlemmer av andre trossamfunn ofte samme oppfatning av egen religion, og spørsmålet er hvordan vi forholder oss til det på en fruktbar måte?”

  Ved å proklamere sanninga. Våge å seie at folk tek feil.

 14. Hva er egentlig et multi-religiøst senter? Hva skal de drive med og hvem er det rettet mot? Er det tenkt nok gjennom dette? Ellers er det fare for at et slikt senter bare blir liggende som et tomt men statsstøttet skall. Ellers er jeg mye enig med Kjetil tror jeg, dvs. jeg er ikke mot debatt mellom trossamfunn, men jeg er motstander av å lage en kunstig enhet som dekker over reelle forskjeller og på bekostning av sannheten.

 15. Etisk Rensing

  Vår tid ønsker å glemme at Historien var denne mengden av betydelige feilgrep som kalles livet, og vugger seg selv inn i den illusjonen at man kan fjerne feilgrepet uten å fjerne livet.

  Philippe Muray

  « Notre époque veut ignorer que l’Histoire était cette somme d’erreurs considérables qui s’appellent la vie, et se berce de l’illusion que l’on peut supprimer l’erreur sans supprimer la vie. »

 16. Den siste utviklingen tatt i betraktning gjør at jeg leser noen av kommentarene her med frysninger. Det burde være en vekker.

  Takk til Kjetil for en vakker ny post. Stiller meg bak din bønn for ofrene.

 17. “mer demokrati, mer åpenhet”. Men du har åpenbart tenkt til å ta denne hendelsen til inntekt for ditt eget syn kreket. Det synes jeg er trist.

 18. På ingen måte. La oss holde oss for gode til å ta det der videre.

  Jeg er for øvrig verken for eller mot en multireligiøs konferanse på Stiklestad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s