Trur vi på same Gud?

Foto: photos.com

Eg møter til tider påstanden om at muslimar og kristne trur på, og tilber, den same Gud. Eg vil her prøve å reflektere litt over dette her, med eit positivt utgangspunkt;[1] at vi trur på same Gud.

Historisk sett er muslimar, jødar og kristne nære slektningar. Som kristne trur vi på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, til liks med jødane. Og det er denne Gud muslimane i si tid vart ‘eksponert’ for. Eg har høyrt det sagt at Islam er eit kristent kjetteri, nært i slekt med nestorianismen. Ein har set stort fokus på Kristus som menneske, som profet, men nektar for at han er Gud. Vi kan likevel seie at dei trur på den same Gud, då dei trur på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Men det er viktige forskjellar. Eg har skrive litt om Islam sitt forhold til jødedom og kristendom,[2] og vil ta utgangspunkt i dette her.

I forsking på Islam opererer ein ofte med ei såkalla ‘firekjelde-hypostese,’ i spørsmålet om kva som har påverka religionen: (1) pre-islamsk arabisk religion; (2) jødedom;[3] (3) kristendom; og (4) Muhammed sjølv.[4] Eg skal ikkje bruke tid på konkrete forskjellar,[5] men vil reflektere over kvifor eg trur at sjølv om islamsk gudstru kan sporast tilbake til det jøde-kristne, spå trur vi likevel ikkje på same Gud.

Dersom vi les Bibelen, kva er det som er i fokus, kva er det viktigaste? Eg trur Kristus sjølv oppsummerte dette best, på ein måte som samlar saman GT og NT på ei unik måte. Vi les Matt 22,34-40:[6]

34 Og då farisearane hadde høyrt at han hadde målbunde saddukearane kom dei saman mot han, 35 og éin av dei, ein lovkunnig, spurde for å setje han på prøve: 36 “Meister,[7] kva for bod er størst i lova?” 37 Og han svara han: “Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av heile din forstand. 38 Dette er det største of fyrste bodet. 39 Men eit anna er like stort som det: Du skal elska nesten din som deg sjølv. 40 På desse to boda heng heile lova og profetane.”

Det er viktig å ha kunnskap om Gud, men det viktigaste er faktisk å ha ein rett relasjon til han. Difor trur eg ikkje at muslimar og kristne trur på, og tilber, den same Gud. For Gud har openberre seg for oss som treeinig, som Fader, Son og Heilag Ande. Å tru på Gud er ikkje berre å ha kunnskap om hans natur, men å ha ein relasjon til han slik han er, til den treeinige Gud.

Eg vil berre avslutte med at de ikkje var Jobs vener, som snakka om Gud som var dei rette truande, men Job, som snakka med Gud. Tenk på det.

Litteratur:

Kringlebotten, K. (2009). Islam sitt forhold til jødedom og kristendom: ei historisk og komparativ drøfting. Semesteroppgåve i religion med islam som valemne (KME206). NLA Høgskulen, Bergen, sommaren 2009. Lenke til pdf-fil. [Henta 27.09.2011]

Opsal, J. (1994). Lydighetens vei. Oslo: Universitetsforlaget

Tabandeh, Dr. H.N. (2000). “Shi’ism, Sufism and Gnosticism.” Sufism of Iran. Lenke til pdf-fil.[Henta 27.09.2011]

Noter:

[1] ‘Positiv’ i meininga ‘stadfestande.’

[2] Sjå Kringlebotten: 2009

[3] Jødedommen slik den såg ut i tida etter tempelets fall.

[4] Sjå også Opsal: 1994: 137ff. Nokre leg også til ei femte kjelde; gnostisisme. Det kan vi kanskje finne spor av i sufismen, og til det viser eg til Dr. Hajj Nur’Ali Tabandeh. (Tabandeh: 2000)

[5] For fleire forskjellar, sjå Kringlebotten: 2009: 8-19.

[6] Om anna ikkje er nemnt, er alle bibelsitat omsett av underteikna.

[7] Lit. ‘lærar, læremeister.’

Advertisements

4 thoughts on “Trur vi på same Gud?

  1. Jeg mener at kristne, jøder og muslimer tilber samme Gud, og med det mener jeg at vi henvender oss til samme guddom, men med ofte ganske forskjellige forestillinger om denne guden. Jeg synes det er viktig å skille mellom Gud og gudsbilder, og dette er jo også et skille man kan opprettholde selv fra et ikke-religiøst eller religionsvitenskapelig ståsted, selv om disse jo må bedrive en høyere grad av mental gymnastikk rent begrepsmessig.

    En banal parallell til dette er at både min mor og min kjæreste kommuniserer med meg og forholder seg til meg, selv om de har oppfatninger om meg som ikke bare er forskjellige dem imellom, men til dels også fra mine egne oppfatninger om meg. Men det er i dette eksempelet jeg ser at du har et poeng, for man kan spørre hvor godt en kan kommunisere med meg om våre bilder av meg avviker for mye fra hverandre. Det er her jeg mener at kristne har det mest riktige bildet av Gud, og slik også det største potensialet til ha en god relasjon til ham, men samtidig utelukker ikke det at andre også kan ha en relasjon til Gud.

  2. Eg vil seie at sjølv om muslimane har same bakgrunn for gudsbiletet som oss kristne, trur vi ikkje trur på same Gud.

    Å tru på Gud er noko meir enn å tru på hans objektive eksistens. Det inneber også å ha eit tillitsforhold til han, det inneber å ha ein personleg relasjon til han, som Fader, Son og Heilag Ande. Dette forkastar muslimane. Om dei objektivt trur på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har dei ein gal relasjon til han. Her vil eg igjen påpeike at det er viktigare å snakke med og til Gud, enn om Gud.

  3. Det er mulig jeg har misforstått deg, for jeg mener at spørsmålet om hvorvidt mulismer og kristne tror på samme gud er noe ganske annet enn spørsmålet om hvorvidt muslimer har en rett oppfatning av ham og derved også rett relasjon til ham. Også kristne imellom kan vi diskutere om vi alle har en rett relasjon til ham. Men jeg er enig med deg i at det er viktigere å snakke med Gud enn om.

  4. Jeg forstaar ikke hva det var som fikk deg til aa tro at vi ikke har relasjon til Gud. Selvoelgelig har vi det. Vi tilber ham 5 ganger i dagen. Han ber oss ogsaa aa spoerre ham og be ham ved hans 99 navn (den barmhjertig, den all-vitende, den rike, den sterke osv), Han sier til oss (og mennesker generelt) i Koranen at han skal beskytte oss og vaer naer oss saa godt vi tar vaere paa forholdet med ham (ved ikke aa handle ondt, og ved aa vaere aerlige osv.)

    Bless you God,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s