Kort om innstillinga til samlivsutvalet

Eg har tenkt å skrive litt lenger, og litt meir utførleg om innstillinga til Den norske kyrkja sitt samlivsutval,[1] men har enno ikkje fått tid, grunna av arbeid med, og forsvar av, masteravhandlinga mi. Når det er ferdig skal eg prøve å skrive skrive ein litt lenger, og litt meir utførleg, tekst. Men ein ting som eg meiner kan vere av interesse, som kan opne for ein interessant debatt, er dei fylgjande punkta frå innstillinga. Fyrst nokre ord om tilstanden i Svenska kyrkan:

Fra 1998 til 2002 arbeidet teologiska komitteen, et teologisk ekspertorgan i Svenska kyrkan, videre med prinispielle spørsmål knyttet til homofilt samliv. Dette arbeidet resulterte i samtaledokumentet Homosexuella i kyrkan. Flertallet i komiteen hevdet at det bibelske materialet om homoseksualitet, og da særlig Paulus sin avvisning av homoseksuell praksis, ikke kan sies å være normativt i vår tid.

Som et resultat av de drøftinger samtaledokumentet førte med seg, inviterte teologiska komiteen til en offentlig høring i Uppsala i september 2004. Denne høringen ble utgitt som bok i 2005: ”Kärlek, samlevnad och äktenskap.” I et avsluttende kapittel la komiteen fram sitt forslag til Kyrkomötet. Komiteen hevdet her at det finnes overbevisende teologiske argumenter for at alle mennesker, heteroseksuelle som homoseksuelle, kan leve i trofaste og jevnbyrdige relasjoner. Fra et eksegetisk og hermenutisk perspektiv kunne ikke komiteen se at kritiske bibelske tekster om homoseksualitet utgjorde en grunn for å avvise slike relasjoner. I det bibelske kjærlighetsbudskapet finnes derimot forutsetninger for å støtte ansvarlige relasjoner preget av kjærlighet og omtanke mellom mennesker av samme kjønn. Komiteen foreslo derfor at det ble utarbeidet en liturgi for velsignelse av homofile par. I desember 2006 vedtok Kyrkomötet å innføre et slikt ritual for velsignelse av registrert partnerskap.[2]

Så nokre ord frå sjølve innstillinga:

Homoseksualitet er ikke et sentralt tema i Det nye testamente. Det omtales bare noen få steder, og bare av Paulus, aldri av Jesus.[3]

Eg må spørje: Kva har dette med saka å gjere? Er Paulus mindre truverdig enn Matteus, Markus, Lukas og Johannes som formidlar av Jesu ord?

Det er ingen uenighet om at det Paulus sier om homoseksualitet er kontant avvisende. Men det er et åpent spørsmål om han kjente til homofili, slik vi i dag mener at svært mange opplever det, nemlig som en gitt seksuell legning som en person ikke har valgt selv og heller ikke har mulighet til å velge bort, og som rommer muligheten både for forelskelse og kjærlighet på samme måte som for heterofile.

I dag synes det å være bred enighet om at homofili kan være en slik gitt legning, i det minste for mange av dem som definerer seg som homofile. Det er imidlertid ingen faglig enighet om en slik legning skyldes biologiske/genetiske forhold, eller om den er et resultat av miljøpåvirkning, eventuelt en kombinasjon av begge årsaksforhold

Spørsmålet om hvorvidt Paulus kjente til en homofil legning eller ikke, har betydning for hvordan vi i dag skal forstå hans kategoriske avvisning av homofilt samliv; og om vi som kristne i dag må mene det samme som Paulus i dette spørsmålet eller kan tenke annerledes. (…)

Paulus sin forståelse av homoseksualitet finner vi klarest uttrykt i Rom 1,18-32, et avsnitt som i vår nye bibeloversettelse har fått overskriften: «Dom over hedenskapet». Paulus forstår her homoseksuelle handlinger som uttrykk for Guds dom over hedningenes avgudsdyrkelse. Hedningene «byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen», og derfor «overga Gud dem til skammelige lidenskaper» og et «unaturlig» kjønnsliv (1,25f ). (…)

Paulus inntar altså en tydelig avvisende holdning til homoseksuelt samliv som han tolker som uttrykk for opprør mot Skaperen og Skaperens livslover. Men verken teksten i Rom 1 eller andre tekster sier noe direkte om Paulus kjente til homofil legning eller ikke.

For å finne ut mer om dette kan vi spørre hvorvidt apostelen i hans tid og kulturelle kontekst har kjent, eller kan ha kjent til stabile og varige likekjønnede forhold. Har han gjort det, kan han også ha kjent til homofili som en gitt og uforanderlig legning med samme mulighet som heterofili til forelskelse og kjærlighet. Denne slutningen er imidlertid ikke opplagt. Paulus kan ha kjent til varige homoseksuelle forhold uten at han av den grunn kjente til homofili som legning. Men dersom han ikke kjente til stabile og varige likekjønnede forhold, er det svært lite sannsynlig at han hadde kunnskap om homofili som en gitt legning. (…)

Uansett om Paulus kan ha kjent til homoseksualitet som en seksuell legning eller ikke, så virker det ikke ut fra tekstene som om han tar stilling til det som står sentralt i vår sammenheng, nemlig det homofile kjærlighetsforholdet. Det vi i det foregående har behandlet, er sammenhengen mellom seksualitet og kjærlighet. Kjærlighet handler ikke bare om sex, men først og fremst om mennesker som elsker hverandre og vil dele livet med hverandre i medgang og motgang. Under denne synsvinkelen er det ingen forskjell på hvordan mennesker opplever heterofil og homofil kjærlighet, selv om det er forskjell på homofil og heterofil seksualitet.[4]

Eg skal ikkje her gå inn på sjølve påstandane, sjølv om dei kan problematiserast, men vil stille eit kort spørsmål: Dersom det viser seg at denne påstanden er feil, og det kan påvisast at Paulus ikkje berre var motstandar av pederasti og såkalla ‘lausslupne’ homofile samliv, ville samlivsutvalet endre innstilling? Eller er det greit å avvise Paulus i kristen samanheng? Dette er viktige spørsmål.

Noter:

[1] Sammen: Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv (Utredning fra et utvalg oppnevnt av Bispemøtet i Den norske kirke). Den er å finne her, på nettsidene til Den norske kyrkja.

[2] Ibid., s.34.

[3] Ibid., s.56

[4] Ibid., s.56-57.58

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s