Articles and downloads

On this page you will find various articles, papers, and texts written over the years. Some (or most) of them are in Norwegian, some in English.

My PhD Thesis

Kringlebotten, Kjetil. Liturgy, Theurgy, and Active Participation: On Theurgic Participation in God. PhD Dissertation. Durham University, 2021. The project can be downloaded either from Durham e-Theses or from directly from here.

Peer reviewed publications
(fagfellevurderte publikasjonar)

Kringlebotten, Kjetil. «“Do this in remembrance of me…” A Lutheran defence of the sacrifice of the mass.» Studia Theologica: Nordic Journal of Theology 71:2 (2017): 127-147. doi:10.1080/0039338X.2017.1323797

[Pre-proof]

My Master’s Thesis
(masteroppgåva mi)

Kringlebotten, Kjetil. «Do this in remembrance of me…» The sacrificial aspect of the Eucharist in the systematic theology of Wolfhart Pannenberg and Joseph Ratzinger. Master’s Thesis in Christian Studies (40 ECTS, submitted fall 2012). Bergen: NLA University College, 2013, https://nla.brage.unit.no/nla-xmlui/handle/11250/171973. Also see here.

Published non-academic writings
(publiserte ikkje-akademiske skriv)

Some of these are based on essays written as part of my education in theology.

Kringlebotten, Kjetil. «Liturgi og sakramentalitet.» Lære og liv 36:1 (2009): 40-42

Kringlebotten, Kjetil. «Liturgi og kropp.» Lære og liv 37:2 (2010): 54-57

Kringlebotten, Kjetil. «Var Kristus fråhaldsmann?» DagenMagazinet (no: Dagen), 8. november 2010

Kringlebotten, Kjetil. «Det ævelege offeret.» Dagen, 7. april 2011

Kringlebotten, Kjetil. «Cuius regio eius religio? Tankar omkring forholdet stat-kyrkje i etterkrigstida.» Lære og liv 38:1 (2011): 30-35

Kringlebotten, Kjetil. «Embetssynet i den lutherske reformasjonen med særleg vekt på Confessio Augustana 1530.» Lære og liv 38:2 (2011): 8-16

Kringlebotten, Kjetil. «Kristen etikk. Er eller bør den vere dygdsetikk?» Lære og liv 39:2 (2012): 36-42

Kringlebotten, Kjetil. «Evangelisk-katolsk?» Lære og liv 40:1 (2013): 26-33

Various academic essays and papers
(diverse akademiske oppgåver og papers)

These are essays and papers I wrote as part of my theology studies.

Kringlebotten, Kjetil. «Gud og Cæsar. Forholdet mellom stat og kyrkje i Romarriket inntil år 325 med fokus på perioden 248 til 325.» Semesteroppgåve i kyrkjehistorie (KRL101). NLA Høgskulen, Bergen, hausten 2008, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Kvifor måtte Jesus vera både Gud og menneske?» Semesteroppgåve i kristen tru og livstolking (KRL101). NLA Høgskulen, Bergen, hausten 2008, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Dåpen sin plass i kyrkja sitt liv.» Semesteroppgåve i kyrkjesamfunna og kyrkja si eine tru (KRL102). NLA Høgskulen, Bergen, våren 2009, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Den hermeneutiske tradisjonen sitt forsøk på å visa humanvitskapen/åndsvitskapens eigenart.» Semesteroppgåve for eksamen i faghistorie og fagforståing (Ex. Fac). NLA Høgskulen, Bergen, våren 2009, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. ««No vil eg gjera ei pakt med dykk.» Dei viktigaste paktstekstane i Genesis.» Semesteroppgåve i GT (KRL102). NLA Høgskulen, Bergen, våren 2009, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Islam sitt forhold til jødedom og kristendom: ei historisk og komparativ drøfting.» Semesteroppgåve i religion med islam som valemne (KME206). NLA Høgskulen, Bergen, sommaren 2009, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Paktsomgrepet sitt innhald slik det kjem til uttrykk i Gen 17,1-27.» Semesteroppgåve i gamaltestamentleg metode og eksegese (KME211). NLA Høgskulen, Bergen, hausten 2009, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Forholdet mellom kyrkje, stat og samfunn i norsk teologi frå 1940 til ca. 1960 med særleg vekt på bruk av toregimentslæra.» Semesteroppgåve i kyrkje, stat og samfunn (KME203). NLA Høgskulen, Bergen, hausten 2010, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Embetssynet i den lutherske reformasjonen med særleg vekt på Confessio Augustana 1530.» Semesteroppgåve i kyrkjehistorisk epokestudium (KMAT342). NLA Høgskulen, Bergen, hausten 2010, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Utgreiing og kort drøfting av Ivar Asheim sitt syn på forholdet mellom normativitet og fridom i teologien.» Semesteroppgåve i vitskapsteori (KMA306.1). NLA Høgskulen, Bergen, våren 2011, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Ei utgreiing av ulike variantar av dygdsetikk og ei drøfting av Stanley Hauerwas sin påstand at kristen etikk er dygdsetikk.» Semesteroppgåve i faget KMA303: Etikk i kontekst. NLA Høgskulen Bergen, hausten 2011, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. ««Å ta vare på Andens einskap…» Eit ekklesiologisk studium av Ef 4:3-6.11-16 med særleg fokus på kyrkja sin einskap.» Semesteroppgåve i faget KMAT344: Nytestamentleg fordjupningsstudium. NLA Høgskulen Bergen, hausten 2011, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Some methodological reflections in relation to my master’s thesis.» Term paper in partial fulfillment of the requirements for the course KMA306.2. NLA University College, Bergen, spring 2012, Lenke

Kringlebotten, Kjetil. «Evangeliet som grunnlaget for kyrkjeleg og kristen praksis.» Innleveringsoppgåve i faget MPT-305, Reformatorisk teologi i ein kyrkjeleg reformalder. VID Misjonshøgskolen, Stavanger, våren 2016, i samarbeid med Bjørgvin bispedøme, Lenke.

Various (diverse)

Natur og arvesynd, 14. mars 2007

Fra kyrie til gloria, 26. desember 2007

Some thoughts on Justification, Jan. 29th 2011

Åndeleg kommunion. Dette er ei bøn ein kan be når ein ser ei strømma messe (eller når ein er til messe og av ein eller annan grunn ikkje tek imot sakramentet).