DNK og homofilt samliv

Liten tabbe. Eg skreiv DKK istaden for DNK i overskrifta. Det er — som det ser — endra no.

«Med dette offentliggjør Den norske kirkes lærenemnd sin uttalelse i sak reist på generelt grunnlag av Møre biskop, Odd Bondevik», står det i forordet til lærenemnda si uttaling. «Nemnda har definert saken som Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken. Uttalelsen oversendes primært til den som har reist saken, men er ellers en offentlig uttalelse.»

Kva skal vi seie om dette? Sjølv må eg seie at eg veit kor eg står — og eg er glad for at biskopen min, Ole D. Hagesæther, er like trygg, nei tryggare på sitt gamle syn, i følgje Vårt Land:

– Ingen bibeltekster åpner for homomfilt samliv, sier Ole D. Hagesæther ved framleggelsen av Lærenemndas uttalelse.
Han har også «vanskelig for å se» hvordan kirken kan innføre to syn som gjeldende for lære, ordninger og liturgi.
Bjørgvin-bispen var på pletten med en omfattende kommentar samtidig som nemnda presenterte sine hovedkonklusjoner på en pressekonferanse i Oslo.
– At halvparten av nemndas medlemmer argumenterer for at Skriften åpner for homofilt samliv, er jeg svært lite glad for, framholder Bjørgvin-bispen. Han mener det likevel er verd å merke seg at alle i Lærenemnda kjenner seg forpliktet på Skriften som grunnleggende norm.
(…)– Jeg har måttet prøve mitt syn i denne saken, men har altså ikke endret standpunkt. Tvert imot har bibelarbeidet og refleksjonen rundt tolkningsprinsippene gitt meg et underlag som jeg opplever tryggere enn før, sier Hagesæther.

Sjølve uttalinga har eg ikkje fått lest heilt enno, men eg skal her kommentere to punkt; eit utdrag frå kap 3.3 (’Skriften som norm for kirkens lære og forkynnelse’), og delar av uttalinga i kap. 3.9 (’Teologisk uenighet og enhet i kirken’):

3.3:
Bakgrunnen for spørsmålet om skriftforståelse og skriftbruk er Skriftens status som norm for vår kirkes tro og liv. Hva ligger i en slik status? Og hva innebærer den for kirkens lære og forkynnelse, også i spørsmål som berører etikken? Og hvilken betydning kan etisk og moralsk innsikt ut fra andre kilder enn Skriften ha for gjennomtenkning av kirkens lære og forkynnelse i et spørsmål som homofilt samliv? (…)Skriften er den øverste norm og rettesnor for vår kirkes lære. Skriften har autoritet i seg selv. Det er i den vi finner vitnesbyrdet om Guds åpenbaring i historien, med sitt sentrum i Kristus og hans liv, død og oppstandelse.

3:9
Vår kirkes bekjennelsesskrifter fastholder at ”til sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene” (CA VII). Etter denne definisjonen er det nødvendig og tilstrekkelig for enhet i kirken at en kan enes om ”evangeliets lære” og forvaltningen av sakramentene. Mennesker kommer i et rett forhold til Gud gjennom troen på Kristus, som skapes av Den Hellige Ånd ved Ord og sakrament. Med ”evangeliets lære” forstår CA forkynnelsen av Guds Ord som lov og evangelium. Forkynnelsen har et innhold som er uløselig knyttet til rettferdiggjørelsen ved tro. I dette ligger det også at kirken gjennom sin forkynnelse har et læreansvar som til sist må prøves på Skriften. Spørsmålet her er om uenigheten i skriftforståelse og skriftbruk med henblikk på spørsmålet om homofilt samliv som ble beskrevet ovenfor, er til hinder for en bestående enhet i kirken bestemt ut fra ”evangeliets lære” og sakramentenes rette forvaltning?

Dersom det er skrifta som er «den øverste norm og rettesnor for [Den norske kirkes] lære», kvifor er det då så store sprik? Eg meiner at dersom ein fyrst har bestemt seg for å halde seg til klassisk protestantisk skrifttolking, så bør ein halde seg til det også.

Sjølv har eg ikkje så mange kommentarar, då eg ikkje har fått lest dette ferdig. Det kjem sikkert meir frå denne kanten. I mellomtida, les i Vårt Land (på nettsidene), og les særuttalinga av Austad og Bondevik.

— Kjetil Kringlebotten