Homofilisaka er kyrkjesplittande

Denne er no også publisert på Verdidebatt

Vårt Land sine nettsider kan vi lese at Hilde Raastad, som er lesbisk og lever saman med Julie Hass, har bedt om å bli friteke frå sitt ordinasjonsløfte. Det står at ho er “både sint og lei seg fordi hennes kjærlighet anses som et problem for Den norske kirke,” og at ho “gjør det klart at hun ikke lenger vil forholde seg til biskop Ole Kristian Kvarme som sin åndelige leder.” Grunnen er at ho mellom anna “ikke ønsker å ha som biskop som har de meninger og holdninger som Kvarme har.”

Raastad går altså inn for å bryte kommunion med sin biskop. Det interessante med denne saka er at ho får støtte frå Trygve Wyller, og har fått ein del støtte på Facebook blant dei av mine vener og bekjente som er for at homofile samlevande kan ha vigsla stillingar i Den norske kyrkja. Det ser altså ut for at Hilde Raastad anerkjenner at det er eit reelt skisma i Den norske kyrkja; at å ha forskjellige syn på dette verkeleg er kyrkjesplittande. Her er eg heilt samd med ho, og eg meiner at den einaste konstruktive svaret på dette er å anerkjenne at dette skisma eksisterer, og ta den kyrkjerettslege konsekvensen av dette, og opprette alternativt (episkopalt) tilsyn, slik som har vorte halde fram av Carissimi.

Usemje i denne saka er, og vil alltid vere, kyrkjesplittande, også om Den norske kyrkja sitt samlivsutval skulle meine noko anna. I Confessio Augustana 7 les vi at “det alltid vil verta verande éi heilag kyrkje. Men kyrkja er forsamlinga av dei heilage, der evangeliet vert lært reint og sakramenta forvalta rett.” Og vidare, at “til sann einskap i kyrkja er det nok å vera samd om evangelielæra og om forvaltinga av sakramenta.” I luthersk kristendom held ein fram at kjerna i evangeliet er Guds frelse frå synd, og at skjelninga mellom lov og evangelium er heilt sentralt her. Det betyr at dersom ein har forskjellige syn på kva som konstituerer synd — til dømes om homofilt samliv er synd eller ikkje — så vil ein også ha forskjellige syn på evangeliet, noko som betyr at ein ikkje er “samd om evangelielæra,” og at ein difor ikkje har einskap per Confessio Augustana 7.

Det vi ser no er altså at ein lesbisk prest, Hilde Raastad, anerkjenner at denne saka er kyrkjesplittande. Spørsmålet vert sjølvsagt då: Kva ynskjer ho? Vil ho at ein skal ta omsyn til dette skisma og opprette alternativt (episkopalt) tilsyn, eller vil ho at alle som ikkje deler hennar syn skal drivast ut av Den norske kyrkja?